2022-05-17 - Заседания 2022-05-03 - Contacts 2022-05-03 - Контакти 2022-04-28 - Обща информация
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”

I. Здравейте колеги,

Въпросът ми е ЦПО допустим кандидат ли е в качеството си или на водеща организация или на партньор?  
[email protected]

01.11

Съгл. чл. 16, ал. (3) от ПМС 121/31.05.2007 г., ДО няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване. Допустимите кандидати и партньори са описани в Насоките за кандидатстване.

- - -

II. В насоките за кандидатстване в т.3,1,4 е заложена допустимата дейност "Идентифициране на отпаднали ученици"
Въпрос:
1. Виждането на екипа на структурните фондова по възрастовата граница за идентифициране на децата и учениците отпаднали от образователния процес?
2. Период във времето назад за индентифициране на отпадналите от учебен процес деца и ученици?
[email protected]

14.11

В Насоките за кандидатстване по схемата няма изискване за възрастова граница на представителите на целевите групи, както и ограничение по отношение на времевия период за идентифициране на отпадналите от учебен процес деца и ученици.

- - -

III. 1. Възможно ли е да имаме за партньори повече от едно училище, например три или четири?
2. Ако това е така, в Решението на Общински съвет за одобряване на споразумението за общинско сътрудничество, необходимо ли е да бъдат подписани отделни споразумения за всеки един от партньорите или може да са вписани партньорите в едно общо споразумение с Общината?
[email protected]   
 
15.11

1. Да, възможно е.
2. Възможни са и двата варианта.

- - -

IV. Отговорихте, че възрастта на отпадналите ученици няма значение. Моля в допълнение да поясните:
1. Има ли значение в кой клас трябва да се реинтегрира отпадналия - само в начален и прогимназиален етап или може и в гимназиални класове да се планира реинтегриране;
2. Има ли ограничение на формата на обучение при реинтеграция - може ли да е самостоятелан или задочна форма, вечерно обучение.
3. Може ли да бъдат реинтегрирани в образованието лица над 18 години след като в насоките за кандидатстване най- често се употребява израза "деца и ученици" за целевата група.
[email protected]  
   
18.11

1. Няма значение.
2. Няма ограничение. Формата на обучение следва да допринася за изпълнение на целта на операцията на стр. 8 от Насоките: „Възприетият подход за реинтеграция предвижда привличане и включване на всички заинтересовани страни работещи в областта на интеграцията, както и родители. Той комбинира преодоляването на социално-икономическите пречки със засилено и целенасочено педагогическо въздействие, мотивация на отпадналите и техните родители. Акцент е поставен върху работата с деца от етническите малцинства, тъй като големият процент от отпаднали ученици в основното образование е предимно от етническите малцинствени групи.”
3. Да, при условие, че тези лица са „Деца и ученици, отпаднали от образователната система”.

- - -

V. Здравейте,
Бих искал да кандидатствам с проект по тази мярка и имам следните въпроси:

1. Нямам регистрирана НПО - ако регистрирам такава, това, че организацията е нова, ще намали ли шансовете ми при оценка на проекта в сравнение със стари НПО с вече изпълнени успешно други проекти?
2. В момента се намирам в чужбина. Има ли начин да упълномощя лице, което да регистрира НПО от мое име и ако да, какъв е този начин?

Благодаря предварително за Вашите отговори.
[email protected]

21.11

1. В Насоките за кандидатстване няма ограничение относно датата на регистрация на който и да е от допустимите кандидати.
2. Въпросът не е от компетенцията на Договарящия орган.

- - -

VI. 1. Допустим разходи ли е предоставяне на стипендии на обучаваните.
2. В кой бюджетен раздел следва да се помести такъв разход?
3. Допустимо ли е по тази схема да се кандидатства за подкрепа на продължаващото обучение на реинтегрирани ученици, които вече за започнали своето обучение преди старта на схемата.
4. Задължително ли е членовете на целевата група да  започнат своето обучение след старта на проекта.
5. Допустимо ли е изплащането на командировъчни разходи на пълнолетни членове на целевата група.
[email protected]

01.12

1. Не.
3.Вижте допустимите видове дейности на стр. 15 от Насоките.
4.Не се възстановяват разходи, извършени за дейности, стартирали преди началото или след края на договора за изпълнение на проекта.
5. Съгласно Насоките, възрастни лица не са допустима целева група по тази схема и съответно не е допустимо изплащането на разходи свързани с тях.

- - -

VII. Здравейте,
Имам следните въпроси:
1.Лице на 35 години отпаднало от училице на 13 годишна възраст
може ли да бъде реинтегрирано по тази програма.
2.Учениците в училището партньор учат на една смяна до обяд,
за създаване на адаптивна среда на реинтегрираните ученици е необходима групова и съвместна работа на всички, която ще се осъществява в следобедните часове. В този случай допуска ли се да направим разходи за изхранване на учениците.
3.В sheet B1, на - 03_Annex_B1_Budget.xls,т.е ІІІ. Група В - Разходи за организация и управление - липсва таблица. Това какво означава?
[email protected]

02.12

1. Вижте допустимите целеви групи на стр. 15 от Насоките. Възрастни лица, които нямат завършен клас от основна степен на образование, не са допустима целева група по тази схема, но могат да участват в проекта „Нов шанс за успех”, който се изпълнява от дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" на Министерство на образованието, младежта и науката.
2. В частта Допустими разходи от Насоките за кандидатстване няма предвидени разходи за изхранване на учениците.
3. Относно  Разходи за организация и управление липсва таблица, защото бенефициентът сам определя какви разходи ще посочи в тази група.

- - -

VIII. Здравейте,
Имам още два въпроса към Вас:

1. По-конкретно по въпрос номер 4: могат ли да се реинтегрират отпаднали, които сега са на възраст до 35-40 години, при условие, че в момента на отпадането си са били деца, т.е. не са били на възраст над 18 г., когато са отпаднали? Попадат ли такива лица в дефиницията „деца и ученици, отпаднали от образователната система”?
2. При спечелване на проект, на какъв етап се изплащат средствата? Необходимо ли е НПО, спечелила проект, да инвестира собствени средства, които ще бъдат възстановени след това или спечелените средства се изплащат преди старта на дейностите по проекта? Ако е необходима първоначална инвестиция, в какъв размер е тя от общата сума на спечеления проект?
[email protected]

06.12

1. Вижте допустимите целеви групи на стр. 15 от Насоките. Възрастни лица, които нямат завършен клас от основна степен на образование, не са допустима целева група по тази схема, но могат да участват в проекта „Нов шанс за успех”, който се изпълнява от дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" на Министерство на образованието, младежта и науката.

2. При подписване на договор, имате право да заявите/поискате авансово плащане в размер на 20% от стойността на договора. Възстановяването на средства става след представяне и одобряване на междинни/заключителен технически и финансов отчет. Моля да се запознаете с текстовете записани в договора и общите условия към него.

- - -

IX. В Насоките за кандидатстване е упоменато че може да има дейност: Преодоляване на социалните пречки пред реинтеграцията на отпадналите ученици: закупуване на учебни пособия, материали и др. Можем ли да заложим закупуването по един комплект дрехи, обувки и раница за деца и ученици, отпаднали по социални причини? Често това е пречка за родителите да пускат децата си на училище.   
[email protected]  

06.12

Допустимо е закупуването само на учебни пособия и материали.

- - -

X. Допустим разход ли е транспортирането на учениците до училището с цел редовна посещаемост?
Къде е правилно да бъде отнесен този разход в т.4.1 или  4.9 на бюджета?
[email protected]

07.12

Да, този разход е допустим. Залага се или в т. 2.2. от Група А на бюджета „Пътни разходи за целевата група” или (ако това ще бъде външна услуга) в т. 4.9 от Група А – „Други външни услуги, пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта”.

- - -

XI. Възрастни отпаднали лица, завършили поне един клас от основно образование по проект "Нов шанс за успех", допустима целева група ли са?
[email protected]

07.12

Вижте допустимите целеви групи на стр. 15 от Насоките.

- - -

XII. Имаме финансиране по други донорски (не европейки) програми, по които броят на участвалите деца надхвърля 2000 души. Дейностите, в които са били включени, са различни от заложените в проектното предложение с което кандидатстваме сега.

В декларация №5 се изисква да посочим списък с имената на децата, които са участвали в проекти по други донорски програми. Това важи ли за конкретния случай?
[email protected]

09.12

Списък с имената на децата следва да бъде включен в Декларация Д5 само в случай че:

А) другите донорски програми, по които сте участвали, включват дейности подобни на тези по схема 4.1.06;
Б) възнамерявате да включите същите деца, които са участвали по другите донорски програми и в проекта си по схема 4.1.06.

- - -

XIII. Уважаеми колеги,
За кандидатите общини Насоките за кандидатстване по схемата „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система” (бюджетна линия BG051PO001-4.1.06) изисква наличието на поне един партньор училище. В този случай общината трябва да представи и Решение на Общинския съвет за одобряване на споразумението, дадено по смисъла и по реда на чл. 59 - 61 от ЗМСМА. На стр. 13 от Насоките за кандидатстване е посочено това изискване, както и уточнението, че кандидатът и партньорите трябва да подпишат Декларация за партньорство (Пр. Д2), което е условие за допустимост.
На страница 23 от Насоките са описани изчерпателно документите, подавани при кандидатстване. Там е описана Декларация за партньорство (Д2), не са споменати самото Споразумение за сътрудничество (Приложение XIII), нито Решение на Общинския съвет. В тази връзка, във формуляра Приложение XIII съществува поле за номер на Договора за БФП.
Бих искал да задам формално следните въпроси:
1. Трябва ли при кандидатстването кандидатът - община вече да е сключила Споразумение за сътрудничество, трябва ли то да е одобрено от съответния Общински съвет, трябва ли Решение на Общинския съвет да бъде приложено към документите за кандидатстване?
2. Трябва ли Общинския съвет да одобри Споразумение за сътрудничество преди подаването на проектното предложение?
3. На кой точно етап следва да се подпише Споразумението за сътрудничество?

В Насоките е записано (стр. 14), че „Проектните дейности трябва да приключат най-късно до 31.10.2013 г.”. В тази връзка бих искал също така да задам следния въпрос:
4. За да планираме продължителността на проекта и графика на изпълнението му в т. 5.3 на Приложение А - Формуляр за кандидатстване, кой е момента за който можем да разчитаме, че проектите ще стартират?
[email protected]

12.12

1 и 2. На стр. 23 от Насоките са описани приложенията към Формуляра за кандидатстване. Останалите подкрепящи документи към момента на кандидатстване са описани в т. 3.4.1 на стр. 33 от Насоките. На етап кандидатстване се представят задължително както Декларация за партньорство - Д2, така и Копие от Решение на ОбС, съгл. чл. 59 и сл. от ЗМСМА, когато Кандидат е община и има партньор/и по проекта.

3. Приложение XIII: Споразумение за партньорство се представя на етап договаряне.

4. Вижте чл. 18, чл. 24 ал. (2), чл. 27, чл. 29 ал. (2) и чл. 36 ал. (1) от ПМС № 121 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз.

- - -

XIV. 1. В проекта си визираме като целева група отпаднали ученици и учителите им. За момента имаме идентифицирани няколко училища, с които със сигурност ще работим по проекта, но планираме в идните 6 месеца да направим допълнителна диагностика за отпаднали деца в други училища и да включим тях и техните учители в проекта. Как можем да заложим в кандидатурата ни а финансиране дейностите и разходите за допълнителната бройка деца и учители, които ще бъдат в допълнение на досега заявените партньорства с училища?

2. Как се определят отпадналите ученици за целите на гранта? Обхваща ли финансирането деца във висок риск от отпадане (голям брой отсъствия през учебната година, систематично ниски оценки, сериозни пропуски по български език и др.)?
[email protected]

16.12

1. В целевата група по проекта могат да бъдат включени и деца и учители, които не са от училищата, които са формални партньори. В Насоките за кандидатстване няма ограничение представителите на целевата група по проекта да са само от формалните партньори.
2. Целева група по схемата е: „Деца и ученици, отпаднали от образователната система”. Вижте допустимите дейности на стр. 15 от Насоките.

- - -

XV. Планираме по проекта да имаме дейност "Допълнителни занимания по български език и математика за наваксване на пропуснатия материал". Тази дейност ще се осъществява от преподаватели от училището партньор, необходимо ли е за тях да представим СВ, те да бъдат ли включени като образователни експерти или е необходимо да има автобиографии само на екипа по проекта?
[email protected]

16.12

Прилагат се автобиографии само на членовете на екипа за организация и управление на проекта.

- - -

XVI. Възможно ли е, едно училище да е партньор по две проектни предложения с две различни водещи организации и какво ще се случи ако и двата проекта бъдат одобрени за финансиране?
ка[email protected]

21.12    

Да, възможно е. Една организация може да подаде само един проект в качеството си на водеща, но няма ограничение за броя проекти, по които може да участва в качеството си на партньор.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“