2022-05-17 - Заседания 2022-05-03 - Contacts 2022-05-03 - Контакти 2022-04-28 - Обща информация
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Здравейте,
Във връзка с обявената процедура по набиране на проектопредложения по ОП РЧР, схема на финансиране: BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, от името на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" бихме искали да зададем следните въпроси:

1. Има ли ограничения колко основни структурни звена (факултет, департамент, колеж, катедра) от 1 университет могат да участват в проекта?
2. Може ли 1 университет да участва като партньор на други университети по дадена дейност (например създаване на виртуални библиотеки), като в същото време основни структурни звена на същия университет участват самостоятелно за финансиране на други дейности?
3. Може ли една част от основните структурни звена на 1 университет да участват в проекта като партньори на други висши училища, а в същото време други университетски звена да участват самостоятелно?
4. Могат ли някои от типовете дейности, за които ще се кандидатства,  да са дублиращи за различните основни звена на 1 университет?
5. Какво се разбира под един курс/модул за електронна форма на дистанционно обучение?
5.1. Приема ли се за 1 модул 1 семестър от бакалавърска, магистърска или докторска програма?
5.2. Приема ли се за 1 модул част от учебния план (минимум 15 часа по смисъла на ЗВО) на 1 бакалавърска, магистърска или докторска програма?

Благодарим за поясненията.

Поздрави
Донка Александрова
Център за международно сътрудничество и проекти
ШУ "Епископ Константин Преславски

26.12.2011   

1. Допустимите кандидати са описани на стр. 12 от Насоките за кандидатстване. Моля вижте и текста на стр. 16 - Брой предложения и безвъзмездни финансови помощи на кандидат и партньор
2. Вижте отговора на първия въпрос
3. Вижте отговора на първия въпрос
4. Въпросът е твърде специфичен и за да се отговори трябва да се видят точно дейностите, които са заложени. Съгл. чл. 16, ал. (3) от ПМС 121/31.05.2007 г., ДО няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване. Допустимите кандидати и партньори са описани в Насоките за кандидатстване.
5. За постигане целите на операцията, приемаме, че учебен курс и дисциплина са равностойни, а модулът – част от учебен курс.

- - -

Здравейте,
Във връзка с подготвяния от Русенския университет проект по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”  възникнаха следните въпроси:
1. Какво точно се разбира под курс и модул? Е ли курсът една дисциплина, а модулът - няколко логически свързани дисциплини?
2. Може ли учебният материал във виртуалната библиотека да бъде и на английски език?
3. Съдържанието на виртуалните библиотеки общодостъпно ли трябва да бъде или може да се "заключи" и достъпът до него да е с парола, давана от администратора срещу определено заплащане?
4. Какъв % от цялата сума може да се планира за правене на уеб-базирани курсове, виртуални лаборатории и др., т.е. за трудово възнаграждение.

5. Как гледате на идеята за свързване на виртуалните библиотеки, които ще бъдат направени от отделните университети, в Национална мрежа от виртуални библиотеки.Ние имаме готовност за това.
6. Проектът освен ръководите може ли да има и зам.-ръководител.

Поздрави!
Проф. А.Смрикаров

28.12.2011

1. За постигане целите на операцията, приемаме, че учебен курс и дисциплина са равностойни, а модулът – част от учебен курс.
2. Да, възможно е, ако това е необходимо и обосновано.
3. Възможни са и двата варианта, но всички приходи от дейности, заложени по настоящите проекти трябва да бъдат отбелязани в приложение Б2 и ще бъдат приспаднати от получената безвъзмездна финансова помощ.
4. Няма ограничение в размера на раздел 1 „Разходи за трудови и други възнаграждения”. Задължително е да се съобразявате с посочените максимални ставки на час – стр. 18-19 от Насоките за кандидатстване.
5. Допустимите дейности са описани в Насоките за кандидатстване – стр. 15. Отправете въпроса си и към дирекция „ИКТ в образованието” на МОМН.
6. Договарящият орган не счита за обосновано наличието на длъжност заместник-ръководител в даден проект.

- - -

Уважеми дами и господа,
Бих искал да задам следния въпрос във връзка с отворената в момента процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”:
Има ли конкретно изискване за притежателя на универсаления електронен подпис (УЕП), който ще регистрира и входира проекта в ИСУН? И по-конкретно, трябва ли да е на юридическото лице кандидат бенефициент(самия ВУЗ), или да е физическо лице пряко свързано с юридическото лице?

Благодаря Ви предварително?
05.01.2012

Електронният подпис следва да е на юридическото лице, което кандидатства с проект. Ректорът (като представляващ на това юридическо лице) може да упълномощи с надлежен документ друго лице, което да оперира с електронния подпис на Кандидата, с изрично упомената цел - подаване на проектното предложение по схема 4.3.04. Документът, с който лицето е упълномощено трябва да бъде част от проектната документация.

- - -

С какъв тип УЕП се подават предложенията - Е-подпис за юридически лица или Е-подпис за физически лица.
05.01.2012

Електронният подпис следва да е на юридическото лице, което кандидатства с проект.

- - -

Уважаеми колеги,
Имам два въпроса:
1. Каква е продължителността на програмата?
2. Често университетите имат по няколко факултета, както например Софийския Университет "св. Климент Охридски". Ако няколко факултета кандидатстват за финансиране по програмата, какъв ще е броя на бенефициентите - равен на броя на кандидатстващите факултети или само един, в случая Софийския Университет.

05.01.2012

1. Всички проекти трябва да приключат най-късно до 31.10.2014 г.
2. В Насоките за кандидатстване ясно е казано:
Съгласно чл. 5 на ПМС 121/31.05.2007 г. Бенефициент може да получи не повече от една безвъзмездна финансова помощ за една и съща дейност, освен когато по преценка на договарящия орган дейността е свързана с непрекъсната потребност на целевата група. Това правило не се прилага в случаите, когато различни звена от структурата на бенефициента кандидатстват чрез него за финансиране на една и съща дейност.
Когато различни звена (напр. факултети) от структурата на бенефициента кандидатстват чрез него, в тези случаи не се допуска подаването на отделно предложение за проект от името само на висшето училище. В тези случаи, всяко отделно предложение за проект следва изрично да посочва, от името на кое звено (факултет) се подава.
Всяка организация може да изпълнява ролята на партньор в повече от един проект. Партньорската организация трябва да разполага с достатъчен капацитет.

- - -

Във файл 02_Annex_A_application_form.xls за кандидатстване по BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”http://sf.mon.bg/index.php?w=211211142639, в sheet "I.1 Кандидат" падащият списък за попълване на "Правен статус" е празен.
Полето не може да се попълни по друг начин освен чрез избор от падащия списък.
Как да си попълним формуляра?

09.01.2012

Оставете това поле празно.

- - -

Здравейте,
Няколко основни звена на Софийския университет ще кандидатстват с проекти по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование" по Приоритетна ос 4 "Подобряване на достъпа до образование и обучение", Основна област на интервенция 4.3. "Развитие на системата за учене през целия живот".

В раздел 3.1.4 от Насоките за кандидатстване (Дейности, допустими за финансиране) като индикатор за изпълнение са посочени разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение, а като индикатор за резултат – брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение. От няколко факултета на Софийския университет получихме запитване, как да се тълкуват тези индикатори.

Първият въпрос е дали под "разработени програми" се разбира цялостна програма за обучение в дистанционна форма, например в магистърска степен, включваща всички необходими курсове.

Вторият въпрос е дали "студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение" означава, че става дума за пилотно провеждане на дистанционно обучение по отделни дисциплини в рамките на съществуващите редовни и задочни програми. Това е единственият начин, по който би могло да се изпълни това изискване, тъй като включването на студенти в курсове в рамките на бъдеща дистанционна програма, е невъзможно за времетраенето на толкова кратък проект, още повече, че след разработването на такива програми те трябва и да получат акредитация, за което е необходима около година.

Благодаря
Анастас Герджиков

09.01.2012  

В Насоките за кандидатстване индикаторът за резултат е брой студенти на проект, които да са завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение. За постигане целите на операцията, приемаме, че учебен курс и дисциплина са равностойни, а модулът – част от учебен курс.

Под „разработени 60 програми за електронни форми на дистанционно обучение” – се разбира разработена цялостна програма за обучение в дистанционна форма, с резултат придобиване на ОКС. Предвид ограничените срокове за изпълнение на проектите, не е задължително разработената нова програма да е получила акредитация от НАОА, за да се отчете дейността като успешно изпълнена.

- - -

Въпрос № 1 : Въпросът е свързан с възможността да се увеличи лимита за прием на студенти по новите програми за дистанционно обучение който държавата определя за всяка специалност.Възможно ли е да се приемат студенти за дистанционно обучение по новите магистърски програми след като при акредитацията на новите програми за дистанционно обучение се увеличи лимита за прием на студенти / до сега са обучавани само студенти редовно обучение/ ? Основание за това е създаването на нови образователни програми в дистанционна форма на обучение, която се финансира чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за която до момента съответният кандидат / в случая Стопански факултет не е заявил допълнителни бройки, но ще го направи в процеса на изпълнение на проекта/. Моля, Управляващия орган да се обърне с официално запитване до Агенцията по акредитация за уточняване на това изискване. Логично е да бъде разрешен увеличен лимит за новите програми, в противен случай формално се препятства усвояването на средствата по Структурните фондове, а от тази ситуация никой няма интерес.

Въпрос № 2 Важен критерии за „силен „ проект посочен в „Насоките за кандидатстване……” е броя студенти в целевата група. Студенти които ще са се записали по създадената в проекта програма за дистанционно обучение и ще са завършили част от програмата до края на проекта. При разчетите не е посочено приблизително колко е средната величина на брой студенти /примерно 200, 300, или.. ?!/ съотнесена към  средна стойност на проект от примерно 450 000 лв. за времето на изпълнение на проекта средно от 24 месеца. Броя студенти е решително важен показател за добре планиран проект съответстващ на капацитета на учебното заведение и съответната програма в дистанционна форма, чрез която пазара на образователната услуга нараства многократно. Въпросът е да посочите приблизително до десети, показателя за студенти в целевата група при равни други показатели за проекта.

Въпрос №3 : В „Насоките за кандидатстване..” не е посочено ясно какъв е крайния образователен продукт който ще се оценява за изпълнен в проекта.Какъв е образователния продукт по който ще се оценява проекта?  От наша  гледна точка на създаване на една магистърска програма в дистанционна форма на обучение е добър краен продукт който има продължителен самостоятелен живот на образователен продукт предлаган на пазара на образователните услуги /за един проект могат да се предложат повече от 2-3 самостоятелни магистърски програми в дистанционна форма на обучение/. Създаването на самостоятелни курсове в дистанционна форма не може да бъде краен продукт който да води до ясен резултат, защото в практиката на образованието един такъв курс не е свързан с образователна услуга в цялост.Практически за една завършена магистърска или бакалавърска програма са необходимо десетки курсове които да бъдат създадени и предлагани през курса на обучение за получаване на съответната легитимно акредитирана диплома по съответната програма.

Въпрос № 4 : Има ли ясна основа за сравнение на крайния продукт от проекта/примерно магистърска програма/ по отношение на вида дистанционно обучение което ще се предлага по отношение на „физическото присъствие” на студента ? Например не е едно и също ако дистанционната форма изисква лично присъствие на определен брой образователни или административни процедури на студента в размер на 0%, 10%, 30% или дори 40% от времето на обучение по програмата. Има ли ясни критерии какъв продукт и по каква скала свързана с показателя присъствие на студента ще се прилага ?

Въпрос № 5  Възможно ли е структурата на бенефициента да бъде от един Факултет на Софийски университет като Водеща организация, но в работата по изпълнение на задачите в проекта да се включат и преподаватели от съседни факултети без това да изисква да се наруши принципите на партньорството определени в Насоките за кандидатстване? Пример: Стопански факултет, е основния кандидат , но в в съдържанието на проекта са включени и магистърски програми за дистанционно обучение които са създадени от колеги на Философски факултет, или обратно. Този пример разкрива реално съществуващи възможности за съдържателно сътрудничество поради хоризонталните връзки между факултетите и участие на преподаватели в образователния процес от „съседни“ факултети на Софийски университет.
09.01.2012  

1. Въпросът не е от компетентността на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”. Отправете въпроса си към НАОА и дирекция „Висше образование” МОМН.
2. В Насоките за кандидатстване няма записан минимален брой студенти на проект, които да са завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение. Броят на включените студенти зависи пряко от включените дейности в проекта, обосновката за това и исканото финансиране.
3. Договарящият орган ще следи за изпълнението на посочените индикатори за изпълнение и резултат, посочени на стр. 15-16 от Насоките за кандидатстване. Предвид ограничените срокове за изпълнение на проектите, не е задължително разработената нова програма да е получила акредитация от НАОА, за да се отчете дейността като успешно изпълнена.
4. В Насоките за кандидатстване няма посочени критерии за това какъв брой модули от дисциплина или учебен курс да бъдат направени във формат електронни форми на дистанционно обучение. Това зависи пряко от включените дейности в проекта, обосновката за това и исканото финансиране.
5. Да, възможно е, но трябва да е добре обосновано.

- - -

Здравейте колеги,
Започнахме да подготвяме проектно предложение по настоящата схема и възникнаха няколко въпроса:

1.В случай, че бъдат подготвени няколко проектни предложения с кандидати отделни основни звена в рамките на нашия университет, то за всяко отделно предложение ли важи изискването за минималния и максималния размер на безвъзмездната финансова помощ от 100 до 800 хил. лв. или се взема предвид сумарно за всички проекти, подготвени от отделните основни звена в рамките на университета.
2. В апликационната форма на страница 1 "Основна информация (II.1-8)" се изисква задължително да бъде попълнено полето "Подприоритет". Какво следва да се посочи?

3. В апликационната форма на страница 2 "1. Кандидат" в полето "Правен статус" се изисква да се направи избор от падащ списък, но такъв не е достъпен?
4. За Декларациите Д1, Д2, Д3, Д5 и Д6 е указано, че се подават електронно в ИСУН - подписано и сканирано копие на хартиен носител. Необходимо ли е сканираните декларации да бъдат подписани и с електронен подпис?

Поздрави,
Севдалина Христова

10.01.2012

1. Размерът на БФП важи за всеки отделно предложение за проект. Моля вижте допустимите кандидати на стр. 12 от Насоките за кандидатстване.
2. Съдържанието на клетка „Подприоритет” следва да е – „4.3 Развитие на системата за учене през целия живот”.
3. Оставете това поле празно.
4. Да.

- - -

В декларация Д5 е необходимо да отбележим дали сме получили финансиране по компонент 3 „Повишаване квалификацията на преподавателите във ВУ” на операция BG051PO001-3.2.02 „Повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите, преподавателите във ВУ и директорите”, ОП РЧР; проект „Социално включване”, финансиран от Световна банка или други донорски програми.  Въпроси:
1. Всички донорски програми по които сме получили финансиране ли трябва да включим или само тези, по които работим в момента?
2. Ако трябва да се опишат всички донорски програми по които сме работили, за какъв период от време се отнася това изискване (1 година, 5 години назад)?
3. Трябва ли донорските програми по които сме получили финансиране да са свързани само с ОП „Развитие на човешките ресурси” или всички донорски програми?

11.01.2012

В Декларация Д5, кандидатът трябва да опише всички програми, по които е сключил договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и изпълнението на тези договори не е приключило.

- - -

Допустим кандидат ли е частен колеж?
16.01.2012

Допустимите кандидати са посочени на стр. 12 в Насоките за кандидатстване - Допустими кандидати са:

• Висши училища
• Основни звена на висшите училища по чл. 25, ал. 2, от Закона за висшето образование

- - -

Колеги добър ден,
Подготвяме проект по бюджетна линия BG051PO001-4.3.04. Стратегическата цел, посочена в Насоките за кандидатстване, стр. 6 съдържа текста "...достъп до качествено образование и учене през ЦЕЛИЯ ЖИВОТ". Тази цел съответства на конкретната Оперативна програма и на Националната стратегическа референтна рамка.

Пак в Насоките за кандидатстване, стр. 7, в текстовете на конкретните цели на Схемата се набляга на улесняване на ученето през целия живот, с цел усъвершенстване на умения без продължително откъсване от работа, квалификация и преквалификация на специалисти и безработни, лица със специални потребности и такива, които не живеят в близост или в академични градове. Силен акцент се поставя върху неформалното обучение (стр. 7). На стр. 8 се цитира Лисабонската стратегия за ангажиране на трудоспособното население във форми за учене през целия живот с показател 12.5% като цел за 2010.

На проведеният на 16.01.2012 разяснителен ден по изготвяне на проекти по бюджетна линия BG051PO001-4.3.04 ни беше съобщено от експерти на МОН, че целевите групи в тези проекти трябва да са СТУДЕНТИ, по смисъла на Закона за висше образование и ВЪЗРАСТНИ. Последната целева група беше дефинирана като преподаватели и служители на университетите, които ще бъдат обучавани по конкретни дейности за дистанционно и електронно обучение, в рамките на евентуален финансиран проект по тази бюджетна линия.

Така дефинираните целеви групи поставят пред нас следните неясни моменти, относно изготвянето на проекта, а именно:

- целевата група СТУДЕНТИ не е група, ангажирана в учене през целия живот, нито е група, ангажирана в неформално обучение
- целевата група ВЪЗДРАСТНИ, според начинa, по който беше дефинирана от експертите на МОН донякъде може да се разглежда като група, заета с неформално обучение, но пак не е група, ангажирана с учене през целия живот. Още повече бройката на тази група е незначителна, пък и тя няма какво толкоз да учи в насоките на електронното и дистанционно обучение за цял живот

Излиза, че така дефинираните целеви групи не попадат в общите и специфични цели на бюджетна линия BG051PO001-4.3.04, при което срещаме затруднения да дефинираме общата и специфична цели на нашия проект. Моля за разяснения този проблем.

Предварително благодаря и хубав ден.
16.01.2012  

В писмото не се съдържа въпрос. Кандидатите следва да се придържат към допустимите дейности и целеви групи, описани в Насоките за кандидатстване.

- - -

Здравейте
Имам конкретен въпрос във връзка с разработване на проект
по схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”
 Казвам се Иван Иванов и преподавам на основен трудов договор в СУ "Св. Кл. Охридски" и на втори трудов договор (на половин щат) в ШУ "Епископ Константин Преславски". Възможно  ли е да участвам в проектните екипи на двата университета за кандидастване по цитираната схема. Участието ми ще бъде с различни дисциплини.
поздрав
Иван Иванов

16.01.2012

Няма ограничение за сключване на граждански договор/и за възлагане на дейности по проекти на бенефициент/и по операция 4.3.04 на ос 4 на ОП РЧР, при условие, че тези дейности не попадат в обхвата на основните задължения, съгласно длъжностната характеристика на лицето по основния и по допълнителния му трудов договор. При изпълнение на гражданския договор бенефициентът, в качеството си на Възложител, е задължен стриктно да съблюдава спазването на действащото трудово законодателство, а именно: в рамките на един календарен месец сумарно отчетените часове труд по всички ангажименти на това лице (по всички сключени от него трудови и/или граждански договори, както и по заповеди за уреждане на служебни правоотношения) да не превишават нормативно разрешения брой часове труд, както и да бъдат спазени изискванията за междудневна и междуседмична почивка. В този смисъл, всички обстоятелства, свързани с трудовата заетост на лицето към момента на сключване на гражданския договор, следва да бъдат декларирани от него пред бенефициента (Възложителя), така че Възложителят да може да гарантира спазването на разпоредбите на Кодекса на труда и на подзаконовите актове към него, в т.ч. на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г., изм. ДВ. бр.21 от 15 Март 2011г.
За лицата, които са служители в администрацията на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, администрацията на органите на местното самоуправление и администрацията на органите на съдебната власт за управление и изпълнение на проекти и за участие в оценка на проектни предложения по  оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз е приложим и реда, определен в ПМС № 330 от 05.12.2011 г. за допълнение на ПМС № 62 на МС от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (обн., дв, бр. 27 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 58 от 2010 г. и бр. 21 от 2011 г.).

- - -

Възможно ли е по тази схема да кандидатстват едновременно с няколко проекта висшето училище и няколко факултета? Възможно ли е висшето училище да кандидатства с един проект, а неговите звена с отделни проекти, които имат различни идейни виждания? Или ако основни звена кандидатстват с проекти отнемат инициативата за кандидатстване с проект на водещата организация?
16.01.2012

В Насоките за кандидатстване ясно е казано:
Съгласно чл. 5 на ПМС 121/31.05.2007 г. Бенефициент може да получи не повече от една безвъзмездна финансова помощ за една и съща дейност, освен когато по преценка на договарящия орган дейността е свързана с непрекъсната потребност на целевата група. Това правило не се прилага в случаите, когато различни звена от структурата на бенефициента кандидатстват чрез него за финансиране на една и съща дейност.
Когато различни звена (напр. факултети) от структурата на бенефициента кандидатстват чрез него, в тези случаи не се допуска подаването на отделно предложение за проект от името само на висшето училище. В тези случаи, всяко отделно предложение за проект следва изрично да посочва, от името на кое звено (факултет) се подава.
Всяка организация може да изпълнява ролята на партньор в повече от един проект. Партньорската организация трябва да разполага с достатъчен капацитет.

- - -

Уважаеми дами и господа,
Моля да дадете разяснение какво трябва да включва съдържанието на клетка "Подприоритет" от основна информация за кандидата във формуляра за кандидатстване по схема BG051PO001-4.3.04.

С уважение,
Борислава Младенова
старши експерт

17.01.2012  

Съдържанието на клетка „Подприоритет” следва да е – „4.3 Развитие на системата за учене през целия живот”

- - -

Здравейте,
бих искала да задам следния въпрос относно схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

При кандидатстването с проекти на отделни факултети как ще се третира ДДС, тъй като университета е регистриран по ЗДДС, но факултета не?

предварително благодаря за отговора!
17.01.2012  

Получателят на безвъзмездна финансова помощ може да е само юридическо лице. В този смисъл ако кандидатства основно звено на висше училище, то висшето училище подава проекта написан от звеното – например кандидат е технически университет чрез факултет по математика. В този смисъл, при примера цитиран във Вашето писмо, се счита, че кандидатът е регистриран по ЗДДС.

- - -

Може ли заместник-ректора (който е ръководител на проекта) да регистрира своя ел. подпис в системата за ел. кандидатстване, ако ректора не притежава такъв?
17.01.2012

Ректорът (като представляващ висшето училище) може да упълномощи с надлежен документ друго лице, което да оперира с електронния подпис на Кандидата, с изрично упомената цел - подаване на проектното предложение по схема 4.3.04. Документът, с който лицето е упълномощено трябва да бъде част от проектната документация.

- - -

Здравейте колеги,
В процес на подготовка на проектното предложение възникнаха няколко въпроса:

1.В случай, че кандидат по схемата е основно звено на висше училище, от чие име се декларират посочените обстоятелства и кой следва да подпише Декларациите (Д1, Д2, Д3 и т.н.):
*от името на университета, представляван от ректора
*от името на кандидата- основното звено (напр. факултет), представлявано от декана

2.Когато за реализирането на основна проектна дейност е необходимо закупуването на актив, чиято цена е под прага на същественост, то в кое бюджетно перо следва да бъде планиран разхода за неговото придобиване?

3.Съгласно насоките за кандидатстване, всяко проектното предложение може да включва Дейност създаване на стандартизирани учебни компоненти и Разработване на ... помагала (стр. 15) В тези случаи, авторските хонорари за разработване/създаване на различните учебни помагала за нуждите на дистанционното обучение към кое бюджетно перо следва да бъдат отнесени?

Благодаря ви предварително за отговорите!
18.01.2012

1. Получателят на безвъзмездна финансова помощ може да е само юридическо лице. В този смисъл ако кандидатства основно звено на висше училище, то висшето училище подава проекта написан от звеното – например кандидат е технически университет чрез факултет по математика. Декларациите следва да се подпишат от името на висшето училище.
2. Разходите за закупуване на актив, независимо от неговата стойност („под” или „над” прага на същественост), се планират по съответното разходно перо от група „ІI. Група Б - Допустими разходи по правилата на ЕФРР - до 10% от Група А” на Annex Б-1. Бюджет на проекта. За тази цел се попълва и Приложение Б4 към Бюджета на проекта.
3. Кандидатът следва да планира необходимите му средства за възнаграждения на физически лица, включително за изчислените върху тях осигурителни вноски за сметка на осигурителя, за които предвижда участие в изпълнението на допустими за финансиране дейности по схема „РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”, Бюджетна линия: BG051PO001-4.3.04 (в контекста на конкретният въпрос за цитираните: дейност 2. Създаване на виртуални библиотеки, електронни хранилища на стандартизирани учебни компоненти, системи за управление на обучението, системи за управление на знанието, вътрешни университетски системи за осигуряване и контрол на качеството и дейност 3. Разработване на услуги, продукти, електронни и мултимедийни помагала), в т. „1.1. Възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя за експерти пряко свързани с изпълнението на основните дейности - приложение № A 1.1” на разходно перо „1. Разходи за трудови и други възнаграждения, стипендии и други доходи на физически лица, пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности и необходими за тяхната подготовка и осъществяване, вкл.осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение съгласно националното законодателство” към раздел І. Група А - Допустими разходи по правилата на ЕСФ на Annex Б-1. Бюджет на проекта.

- - -

Здравейте,

Във връзка с открита процедура за набиране на проекти по схема на финансиране BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” по ОП РЧР, с настоящето от името на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски,” бих искала да задам следните въпроси:

1. На стр.15 от Насоките за кандидатстване, в т.3.1.4 - "Дейности, допустими за финансиране", в раздел "Допустими дейности", под дейност 5 е упоменато: "Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение, а по-долу на същата страница, в раздел"Очаквани резултати; Индикатори за изпълнение, е описано: "разработени 60 програми за електронни форми на дистанционно обучение(ДО)". Моля пояснете какво се разбира под "програма" в двата случая, дали например в първия случай става въпрос за учебна програма, а във втория се имат предвид осреднените очаквани резултати за около 60 успешно изпълнени проекти за близо 60те ВУЗ-а в България.

2. ШУ е бюджетна организация, която обаче няма звено за вътрешен одит. От кой следва да се извършва одита, при положение, че проектът ще е за стойност от над 200 000лв.?

Предварително благодаря за отделеното време.

Поздрави
Донка Александрова
ЦМСП ШУ "Епископ Константин Преславски"
ул. "Университетска" 115,
гр. Шумен 9700

19.01.2012

1. В Насоките за кандидатстване индикаторът за резултат е брой студенти на проект, които да са завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение. За постигане целите на операцията, приемаме, че учебен курс и дисциплина са равностойни, а модулът – част от учебен курс.

Под „разработени 60 програми за електронни форми на дистанционно обучение”– се разбира разработена цялостна програма за обучение в дистанционна форма, с резултат придобиване на ОКС.  Това ще бъде резултат, който ще се отчете при сумарното изпълнение на дейностите на всички одобрени за финансиране проекти.

2. В този случай одитът ще бъде извършен от външна организация. За целта бюджетирайте разхода в раздел „Разходи за външни услуги” на бюджета.

- - -

1. Според Насоките за кандидатстване, обстоятелствата, по изискванията на критериите за допустимост до участие в процедурата по набиране на проектни предложения (3.1.1, (1), т. 1-12), се декларират от лицата, които са овластени да представляват кандидата и/или партньора и са вписани в Търговския регистър или в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Същевременно в т. 3.2.2 от Насоките е записано, че кандидатът подписва документите за електронно кандидатстване със своя електронен подпис. В тази връзка, моля да ни отговорите, допустимо ли е да се подаде (и подпише) проектно предложение от лице, което нe е овластено да представлява бенефициента, по съответната правно-организационна форма, а е упълномощено за целите на подготовката и подаването на проектното предложение и ако да, каква форма на упълномощаване е допустима и по какъв начин трябва да се удостовери упълномощаването, за целите на електронното кандидатстване?
2. В Насоките за кандидатстване е записано, че изпълнителите са обект на избор по реда на ПМС 55 /12.03.2007г./ или ЗОП, в зависимост от това, дали Кандидатът е частна или публична организация. Също така е записано, че не са обект на регулиране от ПМС 55/12.03.2007г. договорите с експерти, които са били обект на оценка по реда на ПМС 121/31.05.2007 г. и са станали част от договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Това дава възможност на Кандидатите, които са възложители по реда на ПМС 55/12.03.2007 г. да обосноват и посочат конкретен/-ни експерт/-и, които ще са ангажирани с изпълнението на конкретната дейност, като в тези случаи, се прилага автобиографията на експертите. Тези експерти ще бъдат обект на оценка на етап техническа и финансова оценка на проектното предложение. Същевременно тези възможности не са посочени по отношение на кандидатите, които са възложители по реда на ЗОП. В тази връзка, моля да изясните допустимо ли е когато бенефициентът е възложител по реда на ЗОП, да определи предварително експерти, които ще бъдат ангажирани с определена дейност (както част от екипа за управление, така и за дейности по същество)? В случай, че не е допустимо, как ще се оценява тази част от проектното предложение, за да бъдат равнопоставени бенефициенти възложители по ЗОП и по ПМС 55?

3. Допустимо ли е дейностите по "Създаване на виртуални библиотеки, електронни хранилища на стандартизирани учебни компоненти, системи за управление на обучението, системи за управление на знанието, вътрешни университетски системи за осигуряване и контрол на качеството" и други подобни от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура да бъдат възлагани на външен изпълнител по правилата за възлагане на обществени поръчки и съответно бюджетирани в раздел 4.9. "Други външни услуги, пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта" на Бюджета?
4. Допустимо ли е дейностите по "Създаване на виртуални библиотеки, електронни хранилища на стандартизирани учебни компоненти, системи за управление на обучението, системи за управление на знанието, вътрешни университетски системи за осигуряване и контрол на качеството" и други подобни от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура да бъдат възлагани на външен изпълнител по правилата за възлагане на обществени поръчки, като се изисква от кандидатите за изпълнители да предоставят определен брой експерти и съответно формират ценови предложения на база на ставки за труд на тези експерти и съответно да бъдат бюджетирани като разходи за трудови и други възнаграждения в Бюджета?
5. Като индикатор за резултат в Насоките за кандидатстване са посочени брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение. Значи ли това, че този индикатор следва да бъде постигнат в рамките на изпълнение на проекта, предвид крайния срок за изпълнение на дейностите по настоящата процедура до 30.10.2013г. и времетраенето на цялостния цикъл от разработването на системите и обучителните програми и тяхното реално стартиране до успешното завършване на един курс/модул?

19.01.2012

1. Ректорът (като представляващ висшето училище) може да упълномощи с надлежен документ друго лице, което да оперира с електронния подпис на Кандидата, с изрично упомената цел - подаване на проектното предложение по схема 4.3.04. Документът, с който лицето е упълномощено трябва да бъде част от проектната документация.
2. Действително при последните промени на ПМС 55 (в сила от 26.11.2010 г.) бе добавен текста, че ПМС 55 не се прилага при трудовите договори и договорите на експерти, оценени по реда на ПМС 121. Такъв текст не бе добавен към ЗОП и така на пръв поглед изглежда, че има различни режими за двата вида бенефициенти. Това обаче не е така, защото експертите, оценени по реда на ПМС 121, са изключени и от приложното поле на ЗОП/НВМОП – членовете на екипа за управление на проекта не се определят чрез ЗОП/НВМОП, независимо от размера на възнагражденията, които получават. Тук основният момент е, че по ПМС 121 обект на оценка са само експертите от екипа за управление на проекта! Тоест, дори в проектното предложение да има посочени други експерти – за изпълнението на някоя от проектните дейности – те не подлежат на оценка като конкретни личности, а само като експерти със съответна квалификация, които трябва да бъдат наети при спазване правилата на ЗОП/НВМОП/ПМС 55, т.е. дори да има посочени имена, те не стават автоматично изпълнители на съответната дейност. Това се отнася и при посочване на конкретни фирми или места за провеждане на някоя дейност – например, ако в проектното предложение е записано, че ще се проведе летен лагер в хотел „Стримон“ в Кюстендил и това ще струва 40 000 лв., това не означава, че може да се сключи договор с хотел „Стримон“ без да се спазят процедурите по ЗОП/НВМОП/ПМС 55. С една дума, когато в проектното предложение е посочено конкретно име (независимо дали е на физическо, или на юридическо лице), то се подразбира, че след името има „или еквивалентно“ (това произтича от изискванията на ЗОП). Така че няма начин да се избегнат правилата на обществените поръчки, ако се разходва сума по-голяма от 15 000 лв.
3. Да
4. Ако дейността ще се възлага като външна услуга, то тя трябва да бъде бюджетирана в раздела за външни услуги, като в обосновката за размера на сумата може да се посочат брой експерти, часови ставки и т.н. В този случай при определянето на изпълнителя ще се иска оферта за часова ставка на съответните експерти, които са необходими за изпълнението на работата (това ще се оценява от комисията). След сключването на договора ще се плаща с фактура, издадена от съответната фирма, но за да се определи колко трябва да се плати ще се използва договорената часова ставка на експертите и броя на отчетените часове. Ако бенефициентът иска директно той да плаща на външни експерти – физически лица, тогава разходите трябва да бъдат бюджетирани в раздел 1. Изборът на тези външни експерти ще бъде извършен по правилата на ЗОП/НВМОП и с всеки конкретен експерт ще се сключи договор за  конкретна работа.
5. В края на проекта  трябва да отчетете брой студенти, които да са завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение. За постигане целите на операцията, приемаме, че учебен курс и дисциплина са равностойни, а модулът – част от учебен курс.

- - -

ВЪПРОСИ ОТ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕКТОР ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
1. Допустимо ли е ръководителите на проекти да подават заявления чрез собствен електронен подпис, когато са звена на един и същ Бенефициент?
2. Какви са сроковете за подаване на междинни финансови отчети и възстановяване на разходваните средства потях?
3. Ако по дейностите за обучение не се постигне планирания брой обучаеми, какви са последствията за проекта?

доц.д-р инж. Иван Кралов
Зам.-ректор по НПД при ТУ-София

19.01.2012

1. Електронният подпис следва да е на кандидата. Ректорът (като представляващ висшето училище) може да упълномощи с надлежен документ друго лице, което да оперира с електронния подпис на Кандидата, с изрично упомената цел - подаване на проектното предложение по схема 4.3.04. Документът, с който лицето е упълномощено трябва да бъде част от проектната документация.
2. Няма срокове за подаване на междинни технически и финансови отчети. За повече информация моля вижте общите условия към договора – част от пакета с документи.
3. Въпросът е твърде специфичен и зависи от множество фактори, свързани с причините, които водят до невъзможност да се постигнат заложените индикатори

- - -

Въпрос по програма „Развитие на човешките ресурси”, операция BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”.

1. Какъв е срокът за обявяване на одобените проекти?
2. Кога започва изпълнението на проектите след като са одобрени? Срокове?
2.1. Тази информация липсва и е ключова при планиране на дейностите, етапите и продължителността на изпълнение!!!
3. Целевите групи блезплатно ли се обучават по организираните програми или заплащат семестриални такси, одобени от съответния АС на ВУ.
4. Ще има ли удължаване на сроковете за подаване на проекто-предложения по тази програма?
5. Задължително ли е участието на партньори?
6. Какви ще са следващите операции,теми за проекти по програма „Развитие на човешките ресурси”?

Предварително благодаря за качествените и пълни отговори!
До скоро!
С.Иванов

19.01.2012

1. Оценителната комисия трябва да приключи своята работа по оценка и предаване на оценителния доклад в тримесечен срок от датата на стартирането й. Класирането с одобрените за финансиране проекти се публикува на интернет страницата на Договарящия орган, след като оценителният доклад бъде съгласуван от Управляващия орган и Ръководителят на Договарящия орган издаде решение за одобряването му.
2. Дейностите по проекта следва да започнат след подписване на договор между бенефициента и Договарящия орган. Сроковете за оценка и договаряне са съгласно ПМС 121/31.05.2007 г.
3. Всички такси, които ще се събират за участие в програми, финансирани от и чрез Вашия проект, следва да бъдат приспаднати от получената безвъзмездна финансова помощ.
4. Не се предвижда удължаване на срока за приемане на проектни предложения.
5. Не.
6. Моля да се да се запознаете с проекта на Индикативна годишна работна програма за 2012 г., която може да намерите на интернет сайта на ГД СФМОП – http://sf.mon.bg/index.php?w=opip

- - -

Уважаеми колеги,
пиша Ви от името на Технически Университет - Варна по възникнали въпроси относно проекта BG051PO001-4.3.04 - Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование":

1. Можем ли са считаме курсистите, които преминават езикова и специализирана подготовка по реда на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България за целева група по проекта?
2.  В ТУ-Варна към "Отделение за повишаване на квалификацията" се организират редица курсове за външни потребители, например "Обучение по енергийна ефективност", с одобрени от Ректора учебни планове и продължителност.
Имат ли тези лица статут на "студенти" според изискванията на проекта?

Благодаря предварително.

С уважение

доц. д-р инж.  Велко Наумов
Декан ФД ЧСДС
Ръководител ЦДО към ТУ-Варна

20.01.2012

1. Допустимите целеви групи по тази операция са студенти и възрастни (преподаватели, административен и технически персонал във ВУ)

2. Понятието „студент” се дефинира в Закона за висше образование - Чл. 66.  (2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Студент е този, който се обучава за придобиване на образователните степени "бакалавър" и "магистър".

- - -

Здравейте,
Имам следните въпроси относно схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”:
1. Може ли член на екипа за управление да участва и в изпълнението на дейностите като автор на електронно учебно съдържание?
2. Може ли член на целевата група “възрастни”, преминал обучение в рамките на дейностите на проекта, след това да участва и в изпълнението на дейностите като автор на електронно учебно съдържание?
3. Задължително ли е посочването на конкретни имена и прилагане на автобиографии за експертите, които са ангажирани с изпълнението на дейностите още на етап “кандидатстване”, или може да бъдат конкретизирани на по-късен етап?

20.01.2012

1. Може, ако успее да докаже, че има физическото време да работи по споменатите от Вас дейности и не нарушава трудовото законодателство.
2. Да, ако този член на целевата група е преподавател, административен или технически персонал във ВУ.
3. Не, не е задължително.

- - -

Здравейте,
Бихме желали да кандидатстваме по процедура BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование". След като се запознахме надлежно с цялата предоставена документация, насоки за кандидатстване и приложения към тях, възникна следния въпрос, на който се надяваме да отговорите съгласно установените срокове:
1. Съгласно условията на процедурата са допустими дейности като:   "Създаване на виртуални библиотеки, електронни хранилища на стандартизирани учебни компоненти, системи за управление на обучението, системи за управление на знанието, вътрешни университетски системи за осигуряване и контрол на качеството". Изпълнението на подобни дейности в повечето случаи е свързано с ползването на специализирани външни услуги. В насоките за кандидатстване е описано, че подобни услуги са допустими, в случай че са пряко свързани с финансираните дейности и са необходими за тяхното осъществяване. Същевременно обаче, в предложения формат на бюджет в т. 4.9 не е предвидена форма за детайлно описание на разходите. При така описаната ситуация, означава ли, че: разходите за други външни услуги не са допустими по процедурата, а разходите свързани с цитираните по-горе допустими дейности следва да бъдат насочени и разпределени към група А, раздел 1?
Благодаря предварително.

21.01.2012

В Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” като допустима дейност е посочена: „2. Създаване на виртуални библиотеки, електронни хранилища на стандартизирани учебни компоненти, системи за управление на обучението, системи за управление на знанието, вътрешни университетски системи за осигуряване и контрол на качеството”, в случай че, същата води до постигане на конкретен резултат/продукт и чрез нея ще се реализира изпълнението на съответния проект.
В т. „4.9. Други външни услуги, пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта - АКО Е ПРИЛОЖИМО - Приложение №” от раздел 4. Разходи за външни услуги е предвидено кандидатът да отрази стойността на други външни услуги, които са пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта, но при условие, че същите не намират отражение в другите точки от раздел 4. Тези разходи следва да бъдат обосновани и класифицирани «по икономически елементи», като детайлното им описване се извършва в Приложение към Бюджета на проекта.
Предвид факта, че с Насоките за кандидатстване и приложеният образец на Бюджет на проекта не се предвижда вписването/добавянето на нов ред „Други разходи” в раздел 4, кандидатът трябва по своя инициатива да генерира отделно Приложение към т. 4.9, на нова страница (sheet) в същия файл Annex Б-1. Бюджет на проекта. Приложението е желателно да бъде в табличен вид, като при описване на планираните разходи от кандидата, за всеки вид разход следва да се посочат данни за вид, количество, единична цена и стойност. Получената обща сума на разходите (с натрупване) в приложението, кандидатът трябва да отрази в колона «Е» на ред «34» от страница «БюджетС-2_ОП».
В контекста на зададеният въпрос, в т. «1.1 Възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя за експерти пряко свързани с изпълнението на основните дейности - приложение № A 1.1» от раздел 1. на Бюджета на проекта, се отразяват само разходи за изплатени възнаграждения на физически лица, включително осигурителните вноски за сметка на осигурителя, независимо по коя пряка дейност от проекта ще бъдат ангажирани тези лица (т.е. може и по цитираната по-горе дейност 2). В този смисъл, планирането на разход по т. 1.1 е за изпълнители-физически лица, а по т. 4.9 за изпълнители-юридически лица или техни обединения.

- - -

Уважаеми колеги,
от името на ТУ-Варна се появи още един съществен въпрос при опит за попълване на Annex A - Application form, а именно:
- в лист I.1. (Кандидат) полето "Правен статус" по указание се избира от падащо меню.
Но такова няма. Какво следва да се направи?

Благодаря предварително

С уважение

доц. В. Наумов
Декан ФД ЧСДС
ТУ-Варна

23.01.2012   

В новият актуализиран формуляр, публикуван на страницата на Договарящия орган и в системата ЕУМИС (https://eumis.government.bg/), вече може да попълните правния статус на кандидата.

- - -

Здравейте
Подготвяме проект в рамките на схемата BG051PO001-4.3.04. Въпросите са:

1. Какво точно се разбира под целева група "СТУДЕНТИ" и целева група "ВЪЗРАСТНИ"
2. Коя от двете целеви групи може да бъде включена в неформално обучение и коя в учене за цял живот
3. В коя целева група попадат цитираните в "Напътствията за кандидатстване" специалисти, имащи нужда от квалификаця във важни отрасли, безработни, специалисти с висше образование, както и лицата, живеещи извън академичните градове - контингент, имащ най-много нужда от неформалното обучение и учене през целия живот (виж. стр. 7 от Напътствията за кандидатстване)

Хубав ден
доц. Иларио Астинов
МТФ - ТУ-София

23.01.2012

1. Понятието „студент” се дефинира в Закона за висше образование - Чл. 66.  (2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Студент е този, който се обучава за придобиване на образователните степени "бакалавър" и "магистър". За целите на програмата, под възрастни, се има предвид преподаватели, административен и технически персонал във ВУ.
2. Въпросът подлежи на тълкуване. В допустимите дейности, описани на стр. 15 от Насоките, не присъстват понятията „неформално обучение” и „учене през целия живот”. Целевите групи могат да бъдат включвани само в дейностите, определени като допустими на стр. 15.
3. Въпросът подлежи на тълкуване. Допустимите целеви групи по операцията са „студенти” и „възрастни”. Вижте отговора на първия въпрос.

- - -

Трябва ли да се приложи списък с разработените програми за електронни форми на дистанционно обучение в пакета от документи ?
23.01.2012

Това е препоръчително, доколкото ще предостави информация на оценителната комисия за опита на кандидата при изпълнение на дейности, сходни с тези, в предложението за проект.

- - -

Уважаеми представители на УО,
Въпросите са от страна на Медицински университет - Пловдив.

1. Предвид "Допустими разходи по правилата на ЕСФ - Група А - т. 4 - "Разходи за външни услуги, пряко свързани с финансираните дейности и необходими за тяхното осъществяване" - допустимо ли е използване услугите на външен изпълнител, избран по ЗОП, за разработване на е-курсове по материали с участието на академичния състав на ВУ като автори на материалите за е-учебно съдържание?

2. Тъй като ДФО чрез ЕФ е нова за университета-кандидат и методиката за оценка на качеството на разработваните е-учебни ресурси ще е предмет на самия проект, как би следвало да се осъществява текущ вътрешен мониторинг по отношение на това качество. Такъв е възможен на твърде късен етап от реализация на проекта.
С уважение
Н. Атанасова
за МУ Пловдив

24.01.2012

1. Възможно е използването на услугите на външен изпълнител при положение, че са спазени разпоредбите на Закона за обществени поръчки или ПМС 55.
2. Това е въпрос, на който самият Кандидат следва да отговори в раздел XI.1. от Формуляра за кандидатстване – „Наблюдение и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите”.

- - -

Уважаеми Колеги,
от името на Технически Университет - Варна, ноля за отговор на следните 2 въпроса:
1. Могат ли записаните в ТУ-Варна за езикова и специализирана подготовка, след одобрение от МОМН, за бъдат считани за целева група по проекта "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование", който се подготвя от ТУ-Варна
2. В Анекс А - Application form ,  на лист I.1. - Кандидат, полето "Правен статус" по указание е с падащо меню. В случая то е празно. Какво следва да направим?
С уважение
доц. В. Наумов

24.01.2012

1. Допустимите целеви групи са студенти и възрастни (преподаватели, административен и технически персонал от Висшите училища).
2. В новият актуализиран формуляр, публикуван на страницата на Договарящия орган и в системата ЕУМИС (https://eumis.government.bg/), вече може да попълните правния статус на кандидата.

- - -

Здравейте. имам въпроси свързани с подготовката на проект по Оперативна програма
 „Развитие на човешките ресурси”
операция  BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”
1. Може ли някой, който е включен в екип по орахнизация и управление на проекта да участва и като експерт при изпълнение на дейностите
2. Когато се предвижда участие на експерти от същия университет, но различен факултет от кандидата, тези експерти се считат за външни или не?

Благодаря предварително,
С уважение

MEng Vladislav Slavov, PhD
Assistant professor
Department of Electrical Measurements
Faculty of Automatics
English Language Faculty of Engineering
Technical University Sofia

24.01.2012  

1. Няма ограничение да не участва, стига да са спазени разпоредбите в Кодекса на труда.
2. Експертите (преподавателите и т.н.), които са на трудово правоотношение в университета, който кандидатства с проектно предложение, не се считат за външни.

- - -

Здравейте,
Искам да задам следните въпроси по Схема Развитие на дистанционни форми на електронно обучение в системата на висшето образование:
При закупуването на ДМА и ДНА прилагат ли се оферти от доставчици и ако да колко броя оферти за всеки отделен актив се прилагат?

Също така за външните услуги прилагат ли се оферти или някакъв дръг вид документи за определяне на средната пазарна цена на съответната услуга?

Благодаря за отговорите!
24.02.2012  

Няма изрично изискване за прилагане на оферти, но за по-добра аргументация на исканите средства и улеснение на оценителната комисия, може да приложите такива оферти или пазарни проучвания.

- - -

Здравейте
Моля за следните пояснения относно дейност 5 - "Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение"

1. Какво точно се разбира под "програми за електронни форми на дистанционно обучение" - разработка на учебни програми, по смисъла на учебна документация или раазработка на програмни средства (софтуер) за eLearning, състоящи се от учебни пособия от типа SCO (Sharable Content Object)
2. Ако смисъла на термина "програми" в цитираната дейност е учебна документация, следва ли тя да покрива целият учебен план за конкретна бакалавърска или магистърска степен или може само части от нея

Хубав ден
доц. Иларио Астинов

25.01.2012

В Насоките за кандидатстване индикаторът за резултат е брой студенти на проект, които да са завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение. За постигане целите на операцията, приемаме, че учебен курс и дисциплина са равностойни, а модулът – част от учебен курс.
Под „разработени 60 програми за електронни форми на дистанционно обучение”– се разбира разработена цялостна програма за обучение в дистанционна форма, с резултат придобиване на ОКС.  Това ще бъде резултат, който ще се отчете при сумарното изпълнение на дейностите на всички одобрени за финансиране проекти.

- - -

Здравейте,

Във връзка с открита процедура за набиране на проекти по схема на финансиране BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” по ОП РЧР, имам следния въпрос:
Приема ли се за целесъбразен разходът за абонаментни такси за достъп до електронни бази от данни, като фонд към вритуалната библиотека?

Благодаря за пояснението,

Поздрави
Донка Александрова
ЦМСП ШУ "Епископ Константин Преславски"
ул. "Университетска" 115,
гр. Шумен 9700

26.01.2012

Разходът е допустим, а дали е целесъобразен зависи от заложените дейности, цели и обосновки в проектното предложение.

- - -

Здравейте,

бих искала да задам следния въпрос по Схема Развитие на дистанционни форми на електронно обучение в системата на висшето образование:

1. в част "VI Целеви регион" от формуляра за кандидатстване е зададен следният въпрос "Отговаря ли проектното  предложение на регионална приоритизация? (съгласно Насоките за кандидатстване)", бих искала да попитам къде в Насоките за кандидатстване е посочена тази регионална приоритизация и от какво трябва да се ръководим при отговора на поставения така от вас въпрос?

Благодаря за отговора!
26.01.2012

Регионалната приоритизация не е приложима по тази операция. В тази графа от формуляра следва да посочите дали проектното  предложение съответства на конкретните нужди и проблеми в конкретното място на изпълнение на проекта.

- - -

1. Какво се разбира под “програма” за дистанционно обучение – програма за една учебна дисциплина или цял учебен план?
2. Трябва ли студентите преминали през електронни форми за дистанционно обучение да са приети в дистанционна форма за обучение или могат да бъдат редовни и задочни студенти?
3. Един обучаем, който е преминал през двa различни модула на електронно обучение за един обучаем ли се отчита или за двама?

26.01.2012

1&2. В Насоките за кандидатстване индикаторът за резултат е брой студенти на проект, които да са завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение. За постигане целите на операцията, приемаме, че учебен курс и дисциплина са равностойни, а модулът – част от учебен курс.
Под „разработени 60 програми за електронни форми на дистанционно обучение” – се разбира разработена цялостна програма за обучение в дистанционна форма, с резултат придобиване на ОКС.  Това ще бъде резултат, който ще се отчете при сумарното изпълнение на дейностите на всички одобрени за финансиране проекти.
3.  Следва да се отчита за един. Индикаторът, който ще се следи е брой студенти, а не брой обучения.

- - -

Здравейте
Към коя от основните 7 дейности на схемата следва да се включат задачите по информиране и популяризиране резултатие от евентуален проект по схема BG051PO001-4.3.04.

Предвариелно балгодаря
доц. Иларио Астинов

26.01.2012

Може да я запишете като отделна дейност. Разходите за информиране и публичност са допустими в размер до 5% от разходите по Група А + Група Б от Бюджета.

- - -

Ако искаме проектът ни да се реализира в градовете София и Варна, как следва за попълним в поле "Място на изпълнение" Лист "Основна информация" във формуляра за кандидатстване? Там няма възможност проектите да се изпълняват на територията на Североизточен и Северозападен район на планиране едновременно?
Благодаря!

27.01.2012

При избиране на  "Място на изпълнение" е необходимо да изберете и "Име". Ако не сте избрали "Име" падащият списък се оцветява в жълто, което сигнализира, че трябва да го направите. Ако местата за изпълнение на проекта са повече от едно, се избира място за изпълнение, което обхваща тези населени места, например:
Ако едното място на изпълнение е област "Бургас", а другото област "Варна", изберете за място на изпълнение "NUTS1", a за име изберете "Северна и Югоизточна България".
Ако проектът ще се изпълнява в няколко града в България, тогава може да изберете «държава» в първото поле, а в долното «България»

- - -

Здравейте

1. В дейност 6 на схема BG051PO001-4.3.04, елетронните модули и курсове към кои нужди следва да са насочени - към нуждите на студентите на Кандидата или към нуждите на специалисти от водещите компании, сътрудничили в тази дейност
2. Ако тези курсове следва да са ноасочени към нуждите на специалисти от компаниите, следва ли, че провеждането на курс за обучение на тези специалисти е част от дейност 6

Хубав ден
доц. Иларио Астинов

28.01.2012

1. Това е въпрос, на който Кандидатът трябва да отговори и обоснове в проектното предложение, в лист VII от Формуляра.
2. Допустимите целеви групи са студенти и възрастни (за целите на програмата -  преподаватели, административен и технически персонал във ВУ).

- - -

Здравейте , Колеги,
Бих искал да задам следните въпроси относно подаване на проекти по гореспоменатата схема:

1. Докторантите попадат ли в целева група студенти? Според Болонския процес - да, според Информационния ден във В. Търново - да, но бихме искали официален отговор и от вас.
2. Къде във формуляра да се укаже, че проектът ще приключи на 31.10.2014 г.?
3. Ако по проекта няма партньор, само приложение Б1 ли се представя или Б1 и Б1.1.?

Предварително благодаря!
Поздрави,
Доц. Цв. Василев
Р-л ЦДО, Русенски университет

29.01.2012

1. Понятието „студент” се дефинира в Закона за висше образование - Чл. 66.  (2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Студент е този, който се обучава за придобиване на образователните степени "бакалавър" и "магистър".
2. В лист „Основна информация” трябва да въведете продължителността на проекта в месеци. Имайки предвид, че оценителната комисия ще оценява получените проектни предложения 3 месеца, след което предстои 1 месец договаряне, моля да предвидите продължителността на проекта така, че той да приключи най-късно до 31.10.2014 г. Тази най-късна дата, не е задължителна и по преценка на Кандидата, пректът може да завърши и преди нея.
3. Ако нямате партньори, то тогава представяте само бюджета на Кандидата.

- - -

Въпроси по Формуляра за кандидатстване.
В рубрика : III.2 Опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение на кандидата.
1. Опитът на кого точно се опиства (на ВУ, на Факултета, чрез който се кандидатства или точно на екипа който ще участва и изпълнява)?
2. Същият въпрос по отношение на партньорите по проекта?
3. Кой може да бъде ръководител проект? какви са условията?
4. Задължително ли ръководителят трябва да е на постоянен договор към ВУ? Допуска ли се да е нает ръководител с граждански договор? Ще пояснене условия за наемане на външен изпълнител?
5. Може ли едно и също лице да бъде наето за ръководител и изпълнител на проект?
6. Какво разбирате под завършен един модул? (какъв брой на проведени часове, на придобити кредити?)
7. Предвижда ли проекта целева група да са вече практийуващи специлалисти и тахната допълнителна квалификация?
8. Как може в едни проект-предложение да се напише предварително брой обучвани? Пример: Благодарение на проекта се съзадва модул, специалзизация. Той предвижда да бъдат записани 2777 обучаеми. Не бихме могли да знам колко ще се запишат. Записват се 1777? При оценка на прокета, тово счита ли се за добре излънен?
9. Как се определят критерии за текущо и финално оценяване на проекта?
10. какви са условиятя за изплащане на пълно или частично предлагане на стипндии? Може ли помощта за обучаемите да е изразена в по-ниски такси за обучение.
11. След като се изполват ресурси на ВУ, какво получава то?
12. Обучеието задължително ли трябва да завъшва с диплом или се допуска, сертификат, свидетелство..?
13. По какви ставки се предвижда заплащане на дейности? Например при превод на литература (на страница или на час при нает изпълнител ???)
14. Кой може да бъде външен изпълнител на дейности предвидени по проект?
15. Може ли да се работи в съртудничество със сдружения в обществено полезна цел или задължително трябва да е юридическо лиже по търговския закон фирма, ООД..?
16. Защо според вас процедурите и условията за кандидатстване по европейските праграми са изкуствено усложнени, ри условие, че това са средства тип безвъзмездан помощ за развитието на страната?
17. Можете ли да предстватите официални данни на усвоени средтсва по изминали процедури? Пример: ПО програма "Х", процедура "У" се отпуска 1 000 000. Имало е "Н" кандидати, неодобрени са били "Н-20" кандидати, одобрени са "Н-50" кандидати, усвоени са 10%, резултатите са 1....;2....;3...;

Специални благодарности за достоверните отговори.
Поздрави ако се справите успешно!

30.01.2012

1. Въпреки че кандидат е ВУ, ако се кандидатства чрез негово звено, то следва да се опише опита на конкретното звено, както и опита на екипа, който ще управлява проекта.
2. Същото важи и за партньорите по проекта.
3. Моля да погледнете Приложение Ж „Методология за техническа и финансова оценка”, където може да намерите информация за това колко точки за какъв опит на екипа се дават от оценителите. Няма изрично описани изисквания за опит, който се изисква за „ръководител на преокта”.
4. Договарящият орган няма изискване ръководителят на проекта да е на постоянен трудов договор. Ако ръководителят е външно лице, то той следва да е одобрен от ректора за участие в екипа по проекта (например със заповед).
5. Няма ограничение за участието на лицата в екипа по организация и управление и в някои от дейностите по проекта, стига да няма противоречие с Кодекса на труда.
6. За постигане целите на операцията, приемаме, че учебен курс и дисциплина са равностойни, а модулът – част от учебен курс. Няма конкретни изисквания относно продължителността на модула.
7. Въпросът подлежи на тълкуване. Допустимите целеви групи по операцията са „студенти” и „възрастни”
8. Въпросът е твърде специфичен и за да се отговори на него е нужно да се вземат предвид целите на проекта, заложените дейности, исканото финансиране и т.н. Кандидатът трябва индикативно да заложи количествени стойности на индикаторите, посочени в Насоките за кандидатстване. Прогнозата за разликата между индикаторите за изпълнение и тези за резултат, трябва да е максимално реалистична.
9. Не е ясно какво разбирате под текущо и финално оценяване на проекта. Ако имате предвид Методиката за техническа и финансова оценка на проектните предложения, може да намерите този документ в папка „Информация” в пакета с документи. Ако имате предвид контрол от страна на Договарящия орган по време на изпълнението на проекта, моля да се запознаете с примерния договор, общите условия към него и Оперативното ръководство за бенефициенти
по изпълнение на проекти.
10. Изплащането на стипендии за целевите групи по тази операция е недопустим разход.
11. Въпросът е неясен.
12. В чл. 1 на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на
основните документи, издавани от висшите училища са описани документите за образование и квалификация, които издават висшите училища. Диплома се издава само за завършена степен на образование.
13. Максималните ставки за записани на стр. 19 в Насоките за кандидатстване.
14. Въпросът е неясен. При избора на външен изпълнител Кандидатът е длъжен да спазва приложимото законодателство в областта (ЗОП или ПМС 55).
15. Определението „сътрудничество” подлежи на тълкувание. В Насоките за кандидатстване на стр. 13 ясно са определени кои са допустимите партньори по тази операция.
16. Не считаме, че въпросът е релевантен за тази операция. Министерство на образованието, младежта и науката като Договарящият орган по ОП РЧР не може да се произнесе по общ въпрос, касаещ кандидатстването по европейски програми.
17. Бюджетите на всички операции по приоритетни оси 3 и 4, както и основна информация за одобрените проектни предложения се публикуват на интернет страницата на ДО - http://sf.mon.bg/ , раздел Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” , Сключени договори

- - -

Здравейте,
Представям на вашето внимание следния въпрос:
ТК-Ловеч е основно структурно звено на ТУ-Габрово. ТУ-Габрово и ТК-Ловеч не са акредитирани към момента да извършват дистанционно електронно обучение. Възможно ли е да бъде одобрено проектно предложение на ТК-Ловеч и в последствие да се получи акредитация за извърщване на дистанционна форма на електронно обучение?
С уважение
Доцент доктор Васил Кочевски
Директор на Технически колеж –Ловеч   

30.01.2012

В Насоките за кандидатстване индикаторът за резултат е брой студенти на проект, които да са завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение. За постигане целите на операцията, приемаме, че учебен курс и дисциплина са равностойни, а модулът – част от учебен курс.
Под „разработени 60 програми за електронни форми на дистанционно обучение” – се разбира разработена цялостна програма за обучение в дистанционна форма, с резултат придобиване на ОКС. Предвид ограничените срокове за изпълнение на проектите, не е задължително разработената нова програма да е получила акредитация от НАОА, за да се отчете дейността като успешно изпълнена.

- - -

Въпроси:
1. Приложение Ж, стр. 4, т. 1.3 от оценителната таблица. Какво означава терминът "специфичен ресурс"?
2. Кам Насоките за кандидатстване, стр. 9 към "хоризонтални принципи". Какво означава терминът "овластяване на всички заинтересовани страни"?

3. Има ли изисквания към дължината на изложението в свободен текст?
4. Целевата група "възрастни" включва ли учители в средните и основни училища?
5. Какви са максималните ограничения при заплащане труда на изпълнител за разработване на софтуер?
30.01.2012  

1. Това е ресурс, специфичен за изпълнението на заложените дейности в проектното предложение – конкретно за тази операция той може да бъде някакъв специализиран софтуер, специализирано оборудване (сървъри и др.), специално обучен за целта човешки персонал и др.
2. Имат се предвид следните два принципа, посочени във Формуляра за кандидатстване  - „В процеса на реализация на проекта се включват всички заинтересовани страни” и „В процеса на реализация на проекта се прилага принципът на децентрализация”.
3. Където има изрично ограничение за дължината на текста – то трябва да се спазва. В другите случаи ограничения няма.
4. Допустимите целеви групи по тази операция са студенти и възрастни (преподаватели, административен и технически персонал във ВУ).
5. Максималните ставки за записани на стр. 19 в Насоките за кандидатстване.

- - -

"В Насоките за кандидатстване не е поставено изискване за наличието на програмна акредитация на висшите училища по смисъла на чл.2, ал.1 от Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища нито към момента на кандидатстване, нито като изискване за изпълнение в рамките на проекта. В същото време индикаторът за резултат е „38 800 студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение”. Значи ли това, че за да бъде признат за изпълнен индикатора за резултат, висшите училища, които нямат към момента на кандидатстване програмна акредитация за дистанционни форми на обучение следва да я придобият по време на изпълнение на проекта и да докажат, че има студенти, които са завършили успешно част от учебен курс или модул от учебна програма, организирана чрез дистанционна форма на обучение? Ако не, моля уточнете изискванията на Договарящия орган за отчитане на индикатора за резултат по индивидуален проект."
30.01.2012

В Насоките за кандидатстване индикаторът за резултат е брой студенти на проект, които да са завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение. За постигане целите на операцията, приемаме, че учебен курс и дисциплина са равностойни, а модулът – част от учебен курс.
Под „разработени 60 програми за електронни форми на дистанционно обучение” – се разбира разработена цялостна програма за обучение в дистанционна форма, с резултат придобиване на ОКС. Предвид ограничените срокове за изпълнение на проектите, не е задължително разработената нова програма да е получила акредитация от НАОА, за да се отчете дейността като успешно изпълнена.

- - -

1. Може ли експерт, посочен в проектното предложение на етап "оценяване" да бъде избран за изпълнител на дейности, пряко свързани с проекта?
2. Може ли едно и също физическо лице да бъде избрано за изпълнител на повече от една дейности (по повече от един граждански договор с бенефициента), пряко свързани с проекта?
3. Как се избира физическо лице като изпълнител - според ЗОП или ПМС55?
4. Как се определя максималното почасово възнаграждение за разработен оригинален софтуер от изпълнителя за нуждите на проекта?

30.01.2012

1. Въпросът е неясен.
2. Няма ограничение наложено от ДО. Кандидатът трябва да се съобразява с Кодекса на труда и Закона за задълженията и договорите.
3. Ако висшето училище е държавно, то със сигурност прилага ЗОП а не ПМС 55. Ако е частен, зависи от какво са приходите му -ако над 50% са публични средства прилага ЗОП.  противен случай 55.
4. Въпросът е твърде специфичен и отговорът зависи от параметрите на софтуера, който ще бъде разработван. Максималните ставки са записани на стр. 19 в Насоките за кандидатстване, а тогава, когато услугата ще се възлага на външен изпълнител – зависи от конкретните оферти.

- - -

Възможно ли е участието на чужденци - като изпълнители по дейности на проекта или като патрньори? Моля обяснете условията и как се регламентира и оформя в документно.
До скоро.

30.01.2012

Няма ограничение Кандидатът да не наема чужденци за извършването на определена дейност. Заплащането им обаче трябва да е съобразено със заложените максимални ставки, посочени на стр. 19 от Насоките за кандидатстване. Дейностите следва да се извършват на територията на Република България, а допустимите партньори са описани на стр. 13 от Насоките.

- - -

Имаме желанието да участваме в покана за проектни предложения по ОП "РЧР" приоритетна ос 4 - Подобряване на достъпа до обарозавие и обучение и бих искала да попитам относно попълваненето на формуляра за кандидатстване:
1. Не работи падащото меню в апликационната форма в І.1. Кандидат - Правен статут.
Как да се попълне тази графа?
2. Сумите в бюджетната таблица с ДДС ли трябва да бъдат предвидени?
3. В апликационната форма в графа VІІ. Целеви групи - Кои участници да бъдат представени - тези в работния колектив на проекта или обучаемите, които ще се включат в новото дистанционно обучение, което ще бъде резултат от работата по проекта?
Благодаря ВИ!

31.01.2012

1. В новия актуализиран формуляр, който ще бъде публикуван на страницата на Договарящия орган и в системата ЕУМИС вече може да попълните правния статус на кандидата.
2. Когато ДДС е невъзстановимо от други източници, то се залага в посочените редове в Раздел А, Б и В в бюджета на проекта. В този случай, всички други разходи се описват без ДДС.
3. Целевите групи по тази операция са студенти и възрасни. За целите на програмата под възрастни се има предвид преподаватели, административен и технически персонал във ВУ.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“