2022-05-17 - Заседания 2022-05-03 - Contacts 2022-05-03 - Контакти 2022-04-28 - Обща информация
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”

1. Трябва ли в заглавието на проекта да се посочват конкретните специалности, при които ще се актуализират учебните планове и програми или заглавието може да бъде формулирано по-общо? Въпросът е свързан с факта, че проектното предложение може да включва част от специалностите, по които се обучават студенти в съответния факултет.
2. Целевите групи са студенти и преподаватели. Преподавателите ще бъдат изпълнители (експерти) по част от дейностите. Означава ли това, че само тези, които не участват като изпълнители могат да бъдат целева група?
3. Може ли в рамките на проекта да има дейности по установяване на контакти и сключване на споразумения за сътрудничество с работодатели, които не са партньори по проекта?
4. В sheet VII от формуляра за кандидатстване само общите дейности ли се описват или трябва да се представи отделна таблица за всеки компонент (поддейност)?
5. Ограничението от 2000 символа включва ли разстоянията?

26 Април 2012 г.

1. Заглавието (името) на проекта е изцяло по преценка на кандидата. Няма изисквания за заглавие/име на проект.
2. Целевата група са студенти и преподаватели, тоест те са директните получатели на помощта и участници в дейностите по проекта.
3. Допустимите дейности са описани в насоките за кандидатстване. ДО няма право да отговоря на въпроси свързани с допустимостта на дейности.
4. В sheet VII от формуляра за кандидатстване трябва да опишете подробно всяка една заложена дейност във вашия проект. Копирайте таблицата толкова пъти колкото е необходимо.
5. Когато надвишите определените символи автоматично ще излезе съобщение, че сте надвишили посочения обем.

- - -

Здравейте!
Във връзка с подготовка на проектно предложение за актуализиране на учебните програми възникнаха следните въпроси:
1. Преподавател е на основен трудов договор на 8 часа в нашето ВУ, но има учебна заетост 400 часа (съгл. Правилник за учебната дейност на ВУ). Същият има и втори трудов договор в друго ВУ. При този казус ще има ли проблем да работи по актуализирането на учебната програма по дисциплината, която преподава, какъв договор може да бъде сключен и за колко часа максимално, при положение че същият има подписана декларация за съгласие за работа над 48 часа седмично?
2. Възможно ли е преподавателят да работи по актуализирането на учебната програма по време на ваканциите и платения отпуск?
3. Допустимо ли е сключването на граждански договори с екипа по управление и администриране на проекта, външните експерти от партньорските организации и представители на академичната общност?
4. В Насоките за кандидатстване е записано изискването за не по-малко 6 години опит на представителите на академичната общност, за да получи максималното възнаграждение. Не е уточнено как да се формира размера на часовата ставка за по-малък опит – напр. 5 години, или 4 години.

27 Април 2012 г.

1. Преподавателят може да полага допълнителен труд по проекта до 80 часа месечно, извън 8-часовия му основен трудов договор, като се спазва междудневната и междуседмичната почивка. При възлагане на дейностите по проекта трябва да се съобрази почасовата заетост на лицето и по втория му трудов договор.
2. По време на платения (неплатения) си отпуск, както и през периода на ваканциите на студентите, лицето може да полага допълнителен труд по проекта, при спазване на трудовото законодателство, т.е. максималната продължителност на работния ден не може да бъде повече от 12 часа.
3. Да. Допустимо е.
4. Препоръчително е при доказан професионален опит от 4 до 6 години лицето – представител на академичната общност да получава до 14,50 лв. на астрономически час.

- - -

Здравейте,
Имам следните въпроси:
1. При подаването на проектно предложение от основно звено на университет и при положение, че основните звена нямат самостоятелен бюджет:
В апликационната форма в страница II.1 - Опит на кандидата, в II.3.1 точка / Финансов капацитет/ се попълват стойностите от счетоводния баланс и финансовите отчети на университета като цяло ли?
Като допълнителни документи по проектното предложение са изискуеми финансов отчет и счетоводен баланс за двете предходни години:
2. По горепосочените причини отново се подава отчетите и балансите на университета като цяло ли?
Благодаря предварително за отговора Ви.

02 Май 2012 г.

1. Да.
2. Да.

- - -

Моля за отговор на въпроса дали е допустимо по тази схема да се предвидят определен брой стипендии, покриващи таксата обучение на студенти за семестъра, в който ще бъде апробирана съвсем нова програма? - Става дума за 15-20 броя стипендии, които ще стимулират интереса на студентите към въпросната програма и ще бъдат отпускани изцяло на конкурсен принцип,предварително определен и приложен с прякото участие на бизнес-партньорите?
03 Май 2012 г.

По тази схема разходите за стипендии на целевата група не са допустими.

- - -

Здравейте!
Във връзка с подготовка на проектно предложение за актуализиране на учебните програми възникна следния въпрос:
Преподавател, с който ВУ има сключен граждански договор може ли да участва в проекта, да актуализира учебната програма на дисциплината, по която преподава и какъв вид договор може да се сключи с него?
Моля за Вашето становище!

07 Май 2012 г.

Може да се сключи втори граждански договор със същото лице за участието му в дейности по проекта, като е важно да не се допусне припокриване на предмета на възлагане по двата договора.

- - -

Уважаеми г-не/-жо,
Във връзка с обявата  за открита процедура за кандидастване по :   BG051PO001-3.1.07    „Актуализиране   на   учебните    програми   във    висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” имаме следното питане.
Как трябва да се тълкуват индикаторите за изпълнение и резултат, ако кандидастващата организация е стопански факултет  при Университета за Хранителни Технологии Пловдив, който обхваща няколко професионални направления.
Благодаря Ви предварително за отговора.
С уважение:
Мария Горанова

08 Май 2012 г.

Когато кандидатът е основно звено на висше училище, то индикаторът за резултат се измерва на ниво основното звено.

 - - -

Уважаеми колеги,
Във връзка с обявената процедура по набиране на проектопредложения по ОП РЧР, схема на финансиране: BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”, имам следните въпроси:
1) Може ли отделен факултет да кандидатства по програмата?
2) Може ли проекта да се отнася само за студентите, обучавани в ОКС "бакалавър", редовно обучение?
Предварително благодаря!

10 Май 2012 г.  

1. Допустимите кандидати са описани ясно в Насоките за кандидатстване на стр. 12 – „Допустими кандидати са: висши училища, създадени в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование и техните звена по чл. 25, ал. 2 и  ал. 4 от Закона за висшето образование”. Основни звена на висшето училище са факултетите, департаментите, институтите и колежите. Филиалите са териториално изнесени структури на висшето училище. Основните звена кандидатстват чрез висшите училища.
2. Няма ограничение кои и колко образователни квалификационни степени трябва да обхваща един проект.

- - -

Уважаеми колеги,
Въпросът ми се отнася до определението на допустими партньори, дадено на стр. 13 от Насоките за кандидатстване:
Съгласно чл. 36 от КТ национално представителните организации на работодателите се определят с Решение на МС. С негово Решение от 14.12.2007 г. са определени шестте национално представителни организации на работодателите, с продължителност 4 години. Със ЗИД на КТ се създава преходна разпоредба, с която срокът на представителност на национално равнище на организациите на работодателите е удължен с шест месеца и изтича на 13.06.2012 г.
Въпросът ми е: Към датата на подаване на проектното предложение (08.06.2012 г.) за допустими партньори ли се считат шестте организации на работодателите, които са признати за национално представителни преди влизането в сила на закона?
Благодаря за Вашия отговор
С уважение
д-р Р. Велинова
УНСС

11 Май 2012 г.

Към момента на подаване на проектните предложения, допустимите партньори се третират съгласно действащото към този момент законодателство.
Ако към момента на договаряне, т.е. при приключила вече оценка на проектните предложения и одобрен оценителен доклад излезе ново Решение на МС и има промяна в национално представителните организации, то не може да бъде сключен договор с тези кандидати, чиито партньори вече не са национално представителни. В този случай се издава решение за отказ за предоставяне на БФП и с кандидата не може да бъде сключен договор.
При положение, че вече има подписани договори, когато някой от партньорите вече е извън списъка на национално представителните организации на работодателите, то на тези кандидати може чрез сключване на допълнително споразумение към договора да им се даде възможност да заменят партньора с някои друг - национално представителен.
Ако по време на оценителния процес нормативно са определени нови национално представителни организации, то съответните проектни предложения ще бъдат отхвърлени на етап административно съответствие и допустимост поради недопустим партньор.

- - -

1. В таблиците от приложенията към бюджета се посочват сумите без ДДС. Как и къде трябва да се начисли ДДС по тези позиции от таблиците?
2. В табл.VІІ Описание на дейностите от формата за кандидатстване, ако изпълнителите са само преподаватели от кандидата, необходимо ли е да се вписват имената им в последния ред (Експерти...)или в последния ред се вписват само външните експерти?
доц.д-р Йорданка Ангелова, ТУ - София

11 Май 2012 г.

1. ДДС се бюджетира директно в раздел 8 за разходите, планирани в група „І. Група А - Допустими разходи по правилата на ЕСФ”, раздел 5 на „ІI. Група Б - Допустими разходи по правилата на ЕФРР - до 10% от Група А” и раздел 2  на „ІІІ. Група В - Разходи за организация и управление по чл.4 ал.6 от ПМС 180 /27.07.2007 Г. - до 10% от общия размер на разходите по Група А + ГрупаБ”.
2. Не е задължително да се вписват имената на всички експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на пряката дейност по проекта Кандидатът може да посочи само имената на тези експерти, за които към момента на кандидатстване е планирано участието им. За тях се прилага и автобиография – това са така наречените ключови експерти. Останалите може да ги посочи само като екпертни позиции (напр. обучители, консултанти и др.), според предвидените за тях ангажименти в съответната дейност. Препоръчително е кандидатът да опише подхода за провеждане на избора им.
Във Формуляра за кандидатстване е задължително вписването на имената на лицата, които ще участват в организацията и управлението на проекта (ръководител екип, координатор, счетоводител и др.). В случай, че се предвижда в екипа за организация и управление да бъдат привлечени и експерти, които са ангажирани с изпълнение на специфични дейности (напр. юрист, експерт тръжни процедури, експерт обучения и др.) техните позиции също се описват във формуляра и се прилагат автобиографии.

- - -

Здравейте!
Във връзка с подготовка на проектно предложение за актуализиране на учебните програми възникна следните въпроси:
1. На етап подготовка на апликационната форма, все още не е ясно точно кои програми ще актуализираме и кои ще нови ще влезнат в учебния план. Това означава, че не са ясни все още и експертите, които ще бъдат ангажирани с актуализацията и подготовката на нови програми – т.е. не можем да впишем конкретни имена. Можем ли на етап кандидатстване да посочим само брой експерти, а в последствие – след анализа и в процеса на изпълнение на проекта да конкретизираме имената им или една част да посочим сега, а останалите да са уточнени като брой?
2. Възможно ли е да се ангжират експерти освен от партньорските организации и други с които работим и сега (напр. на граждански договори), за които преценим че са необходими за качествената реализация на проекта?
Благодаря Ви за съдействието!

14 Май 2012 г.

1. На етап кандидатстване не сте длъжни да посочвате конкретни имена на експерти, които ще бъдат включени в изпълнението на дейностите по проекта.
2. Да, при доказана необходимост и добра обосновка във формуляра за кандидатстване.

- - -

1.Всички студенти обучавани във факултета във всички специалности.
ИЛИ
2.Броя студенти от факултета, които ще започнат обучение по актуализирани или нови програми.
Предварително Благодаря за отговора!

14 май 2012 г.

Общият брой студенти, представители на целевата група, следва да бъде минимум 80% от общия брой студенти в структурното звено или висшето училище.

- - -

Здравейте,
При кандидат, който има борд, председател на борд, президент и упълномощено лице да подписва всякакви документи
 и
Партньор / браншова организация /, който има управителен съвет, председател на управителен съвет и изпълнителен директор
Бихте ли могли да поясните или потвърдите следното:
1. Декларация Д1 се подписва и изготвя в екземпляри както следва - 1 път от председателя на борда на кандидата, 1 път от президента на кандидата, 1 път от председателя на партньора, 1 път от изпълнителния директор на партньора. Това са лицата, които са овластени да представляват кандидата и/или партньора, независимо дали ги представляват заедно и/или поотделно и са вписани в търговския регистър или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или  са определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване.
Правилно ли е гореизложеното разсъждение?
2. Декларация Д2 може да бъде подписана само от упълномощеното лице от страна на кандидата и изпълнителния директор на партньора.
Правилно ли е тълкованието и ако не кой трябва да я подпише при изложените факти в началото на писмото?
3. Декларация Д3 не трябва да бъде подписвана от партньора ако не изразходва средства по проекта.
Правилно ли е?
Благодаря предварително за отговора Ви.

15 май 2012 г.

1. Декларация Д1 се попълва от  всички лица, които са овластени да представляват кандидата и/или партньора, независимо дали ги представляват заедно и/или поотделно и са вписани в търговския регистър или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или  са определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване.
2. Декларация Д2 трябва да бъде подписана от овластения/освластените да представляват  кандидата и партньора/партньорите.  Когато овластеният да представлява има правото да представлява съответната организация «поотделно» или «заедно и поотделно», то тогава не се изискват подписи на други лица.
3.  Да.

- - -

Здравейте,
Бихме искали да попитаме при кандидат и партньор по процедурата:
Декларация Д2 и Декларация Д4 от кой трябва да бъдат подписани?
От МОЛ на кандидатата и партньора или от някой друг?
Благодаря предварително за отговора.

15 май 2012 г.

Декларация Д2 и Декларация Д4 трябва да бъде подписана от овластения/освластените да представляват  кандидата и партньора/партньорите.  Когато овластеният да представлява има правото да представлява съответната организация «поотделно» или «заедно и поотделно», то тогава не се изискват подписи на други лица.

- - -

Здравейте,
Имам въпрос относно кандидатсването по проекта: BG051PO001-3.1.07 - АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА.
Задължително ли е при подаване на проекта да имаме партъори? И възможно ли е при подаване на проекта да нямаме партъори, които да е описани в бланката, а да имаме само подкрепящи писма от фирми и естествено ще предвидим и финансови средства за експерти от фирми? И разбира се, това как би се отразило на оценяването на проекто-предложението? Благодаря предварително!

16 май 2012 г.

Партньорството по проекта не е задължително, но е препоръчително. Целта на операцията е именно съвместно с допустимите партньорски организации да бъде осъществена актуализация на учебните програми.
Подкрепящи писма от фирми не се третират като партньорски споразумения.

- - -

Здравейте,
бихме искали да зададем няколко въпроса свързани с подготовка на проектно предложение по схемата:
1. Предвиждаме организиране на обучителни семинари, в които ще бъдат включени студенти и преподаватели от основната целева група, допустимо ли е разходите за нощувки и пътуване за тях да бъдат калкулирани в общата цена за събитието в ред А 4.5 , тъй като самата организация и необходимите за събитието материали ще бъде възложена на подизпълнител?
2. Предвиждаме след актуализиране и апробиране на учебните програми да бъде извършена независима експертиза от научни специалисти в сферата, които да изготвят доклад за ефекта от промяната на учебните планове. Предвиждаме тази дейност да бъде отдадена на подизпълнител, като ние зададем определените критерии към него. Въпросът ни е в кой бюджетен ред би следвало да се опише разхода, като ние се колебаем между ред А 4.4. или А 4.9
3. Във връзка с тестването на актуализираните учебни програми смятаме да наем като подизпълнител организация, която да подпомага провеждането на практика. Допустимо ли е този вид разход да бъде възложен на подизпълнител, който да осигури необходимият брой спортни специалисти по различните видове спорт, тъй като в момента на кандидатстване ние нямаме представа какви и колко ще бъдат, защото това ще излезе като резултат от превдидено социологическо проучване в рамките на проекта и няма как да приложим конкретни Автобиографии при кандидатстването.
4. Във връзка с подаването на проектното предложение, в нашият университет с електронен подпис разполага единствено ресорен заместник ректор. Какъв документ съгласно точка 3.2.2. от Насоките за кандидатстване трябва да бъде представен към проектното предложение като имате предвид, че кандидат по проекта е департамента?
Благодарим предварително за отговора!

16 май 2012 г.  

1. Разходът трябва да бъде предвиден в посочения от Вас Раздел 4 - точка 4.5. от група А.
2. Разходът следва да се отрази в раздел „4.9. Други външни услуги, пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта - АКО Е ПРИЛОЖИМО - Приложение №” на „І. Група А - Допустими разходи по правилата на ЕСФ” от бюджета на проекта. За допустими разходи се считат само тези разходи, които са извършени в рамките на посочения срок в сключения договор. Моля имайте предвид, че следва да се докаже целесъобразността на този вид разходи. Имайки предвид, че всички дейности трябва да са приключили най-късно до края на месец октомври 2014 г. Договарящият орган счита, че подобна реална оценка на ефекта от актуализираните програми трудно би се осъществила в посочения по-горе срок.
3. Моля да имате предвид, че провеждането на практики/стажове по тази операция няма да бъдат финансирани. От Вашия въпрос не е ясно какво се разбира под финансиране на практика. Разходите за подизпълнителите се планират се в раздел „4.9. Други външни услуги, пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта - АКО Е ПРИЛОЖИМО - Приложение №” на „І. Група А - Допустими разходи по правилата на ЕСФ” от бюджета на проекта.
4. Моля да приложите документа, с който ректорът е упълномощил заместник-ректора да представлява висшето училище със своя електронен подпис. Подпишете документа с електронния подпис и го приложете към документацията.

- - -

Здравейте,
Имам въпрос във връзка с допустимите разходи в група А, точка 3. В насоките за кандидатстване се изброяват "материали, консумативи и други материални активи...без характер на оборудване и обзавеждане". Във формуляра за бюджета обаче има таблици само за материали (3.1) и консумативи (3.2). Какво се разбира под "други материални активи"? Компютри, лаптопи, периферия? Къде да ги опишем?

16 май 2012 г.

Компютри, лаптопи, периферия и др., които са с характер на дълготрайни материални активи, трябва да бъдат планирани в т. 2. „Придобиване на дълготрайни материални активи – ДМА” на „ІI. Група Б - Допустими разходи по правилата на ЕФРР - до 10% от Група А” от бюджета на проекта.

- - -

Здравейте,
имаме следния проблем при попълване на апликационните форми по тази програма от страна на нашите партнъори. Те са и основни работодатели на нашите дипломирани студенти  и са големи и сериозни фирми. В апликационните форми се искат данни от тях за финансови параметри, които са конфиденциални за фирмата. Как да решим този този проблем?
Благодаря Ви предварително!

17 май 2012 г.

Изискуемата информация е публична и е публикувана в Търговския регистър. Търговците по смисъла на Търговския закон  публикуват в  Търговския регистър своите годишни финансови отчети, съгласно чл. 40 от Закона за счетоводство.

- - -

1. Бих искала да ви попитам какво се разбира под "актуализиране на учебните програми",на учебната програма по дисциплината или програма за самата бакалавърска степен? Можем ли да актуализираме учебни програми за магистърска степен? Ако да,по дисциплините или самата магистърска степен?
2. Може ли дейностите в проектното предложение да обхващат период по-малък от 2 год.(например 1 година)?
3. Задължително ли е да бъдат включени всички допустими дейности според насоките за кандидатстване,или можем да изберем само някои от тях?

17 май 2012 г.

1. Може да актуализирате както отделна дисциплина, така и целия учебен план на дадена специалност (за придобиване на ОКС бакалавър, магистър, доктор).
2. Да, може
3. Не е задължително, но е препоръчително, с цел да се постигне целта на операцията.

- - -

Моля да ми отговорите допустимо ли е приложения Д-2 и XIII да сe попълват отделно за всеки партньор по проекта.
Димо Зафиров

18 май 2012 г.

Допустимо е декларация Д-2 да се попълва отделно за отделните партньори.
Споразумението между кандидата и партньорите на етап договаряне е желателно да се попълва общо за всички партньори.

- - -

Ако дейността е:закупуване на оборудване и  оборудване на учебна мултимедиина или компютърна лаборатория/зала, допустим разход ли е ремонтът на самата зала?
18 май 2012 г.

Ремонтни дейности не са допустими по настоящата операция.

- - -

Моля да уточните информацията от "Насоки за кандидатстване":
1. По допустима дейност 3.Създаване на нови учебни програми и/или актуализиране на сегашните - възможно ли е създаване на учебни програми освен за студенти и такива за следдипломна квалификация?
2. В допустимите максимални размери на възнагражденията без значение вида на сключения договор (трудов, граждански) от 20 лв на час включват ли лични осигурителни вноски и данък общ доход?

18 май 2012 г.

1. Да
2.  Да, включват лични осигурителни вноски и данък общ доход.

- - -

Възможно ли е да се предвидят командировъчни разходи за експерт от страна-член на Европейския съюз?
Взможно ли е да се представят само членовете на EКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА с техните CV-s, като останалите членове на екипа се определят след приемането на проекта Б
Благодаря!

18 май 2012 г.

1. Да, ако е свързано с допустима дейност по тази схема.
2. Задължително трябва да приложите CV-та за всички членове на екипа за организация и управление на проекта. Те са обект на оценка от оценителната комисия.

- - -

1. Възможно ли е да се кандидатства за дейности 3 и 4 с едно проектно предложение- създаване на нова магистратура и апробирането и в рамките на периода на проекта?
19 май 2012 г.

Целта на тази операция не е само създаване на нова магистратура, а обвързване на образователния процес с конкретните изискванията на пазара на труда. В този смисъл създаването на нови магистърски програми трябва да е пряко обвързано и продиктувано от изискванията на пазара на труда.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“