2022-05-17 - Заседания 2022-05-03 - Contacts 2022-05-03 - Контакти 2022-04-28 - Обща информация
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”

Здравейте,
бих искала да попитам по процедура за подбор на проекти  BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, допустими дейности ли са дейнсоти по въвеждане и сертифициране на С-ми з ауправлнеие на качеството, напр. ISO 9001, ISO 27001, както и допустими ли са свързаните с въвеждането им консултантски разоди и разходи за сертификация?
Предварително благодаря

27 април 2012 г.

Договарящият орган няма право да отговоря на въпроси свързани с допустимостта на дейности. При положение, че разходът е добре обоснован и има нужда от него, той може да бъде заложен в проектното предложение.

- - -

Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с отворена процедура за конкурентен подбор на проекти по схема: "Усъвършенстване на Системите за управление във Висшите училища" по бюджетна линия: BG051PO001.3.1.08, имам следният въпрос:
1. Необходимо ли е да се подават оферти за ДМА и ДНА, придружаващи останалата проектна документация? При положителен отговор, Моля, посочете как трябва да се осъществи предоставянето им.
С уважение,
Анелия Стефанова

03 май 2012 г. 

Представянето на реални оферти не е задължително, но е препоръчително да бъдат представени ориентировъчни проучвания за цени, примерни оферти, каталози или др., които да дават ясна представа и да обосноват заложения разход в бюджета. Системата за електронно подаване на документи позволява прилагането и на допълнителни документи. 

- - -

Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с открита процедура за кандидатстване BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на Системите за управление във Висшите училища", имам следните въпроси:
1. Моля да дефинирате понятието "виртуална библиотека". 
2. Съгласно Насоките за Кандидатстване участвали по операция BG051PO001-4.3.04 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование", могат ли да създават електронна библиотека?
Благодаря Ви за бързия отговор!
С уважение,
Анелия Стефанова

05 май 2012 г. 

1. За целите на програмата виртуалната библиотека може да бъде отъждествена с електронна такава. Електронната библиотека е информационна система, позволяваща надеждно да се съхраняват и ефективно да се използват разнообразни масиви от електронни документи (текстови, изображения, звукови, видео, графични и други), локализирани в самата система, а също така достъпни чрез телекомуникационните мрежи. 
2. Моля имайте предвид, че по настоящата операция BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, кандидатите могат да включат в своите проектни предложения дейност „Създаване на виртуални библиотеки, електронни хранилища на стандартизирани учебни компоненти, системи за управление на обучението, системи за управление на знанието, вътрешни университетски системи за осигуряване и контрол на качеството” само ако не са кандидатствали със същите мерки/ дейности в проектно предложение по операция BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование". Това обстоятелство се декларира в Декларация Д5.

- - -

Уважаеми Дами и Господа, 
Първо искам да Ви благодаря за възможността, която предоставяте за безвъзмездна финансова помощ към учебните заведения. 
Пиша Ви във връзка със схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез открита процедура на конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване, схема "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по бюджетна линия BG051PO001-3.1.08. Висшето учебно заведение, което представлявам, чрез това запитване е кандидатствало по операция BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование", във връзка с това имам следния въпрос:
1. Недопустимите дейности за организации кандидатствали по процедура BG051PO001-4.3.04, а именно дейности свързани с "вътрешни университетски системи за осигуряване и контрол на качеството", изключват ли автоматично всичко дейности от т.3.1.4 "Дейности допустими за финансиране" под т.1 "Управление на качеството", съгласно Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-3.1.08. 
Благодаря за бързия отговор!
С уважение,
Маргарита Цветкова

07 май 2012 г.

Моля имайте предвид, че по настоящата операция BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, кандидатите могат да включат в своите проектни предложения дейност „Създаване на виртуални библиотеки, електронни хранилища на стандартизирани учебни компоненти, системи за управление на обучението, системи за управление на знанието, вътрешни университетски системи за осигуряване и контрол на качеството” само ако не са кандидатствали със същите мерки/ дейности в проектно предложение по операция BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование". Това обстоятелство се декларира в Декларация Д5. Всички други допустими дейности могат да бъдат включени в проектните предложения при положение, че няма опасност от двойно финансиране.

- - -

По схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища", допустим разход ли е разработката на специализиран софтуер? Благодаря предварително.
09 май 2012 г.

Да, при добра обосновка във формуляра за кандидатстване, разходът може да бъде заложен.

- - -

Здравейте,
Във връзка с отворена процедура за набиране на предложения за проекти по схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, в ШУ "Еп. К. Преславски" възникна следното питане. 
В насоките за кандидатстване е упоменато следното:
"Кандидатите по операция BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” не трябва да включват в проектните си предложения по настоящата операция дейности (включително и разходи), свързани със „Създаване на виртуални библиотеки, електронни хранилища на стандартизирани учебни компоненти, системи за управление на обучението, системи за управление на знанието, вътрешни университетски системи за осигуряване и контрол на качеството”. Това обстоятелство се декларира в Декларация Д 5."
Въпросът на ШУ е в случай, че при разработването на проектното предложение по горецитираната схема (BG051PO001-4.3.04) кандидатът не е заложил дейности и разходи от етеството на гореизложените, то може ли дейности от подобен характер да се предвидят по настоящата операция, като същите ще имат допълващ ефект за схема BG051PO001-4.3.04?
Предварително благодаря за отделеното време.
Поздрави
Донка Александрова
ЦМСП ШУ "Епископ Константин Преславски"

10 май 2012 г. 

Моля имайте предвид, че по настоящата операция BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, кандидатите могат да включат в своите проектни предложения дейност „Създаване на виртуални библиотеки, електронни хранилища на стандартизирани учебни компоненти, системи за управление на обучението, системи за управление на знанието, вътрешни университетски системи за осигуряване и контрол на качеството” само ако не са кандидатствали със същите мерки/ дейности в проектно предложение по операция BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование". Това обстоятелство се декларира в Декларация Д5.

- - -

Уважаеми колеги,
В указанията за бюджета на схемата е посочено, че разходи по т. 4.8 "Разходи за проучвания и изследвания" са неприложими. Същевременно, следните поддейности към трите  дейности, които ще получат подкрепа, предполагат такива проучвания и изследвания, а именно:
- Анализ на основните и спомагателни работни процеси във ВУ с цел тяхното подобряване (от Дейност 1);
-  Анкети за проучването на търсенето на образователния и научен продукт на ВУ и оценка за него (от Дейност 3)
- Апробиране на модели за определяне на себестойността на дейностите, извършвани от ВУ (от Дейност 3)
- Дейност 2 също предполага проучване на критериите от рейтинговата система на МОМН
В кой бюджетен ред следва да се включат проучвания и изследвания, свързани с включването в проектното предложение на цитираните поддейности?
Благодаря предварително за Вашия отговор.
д-р Р. Велинова

УНСС
11 май 2012 г. 

Тези разходи, които са свързани с изпълнение на  преките допустими дейности по процедурата , съгласно Насоките за кандидатстване следва да се планират в т. 4.9. „Други външни услуги, пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта - АКО Е ПРИЛОЖИМО - Приложение №”

- - -

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с обявената процедура по набиране на проектопредложения по ОП РЧР, схема на финансиране BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища” бих искала да задам следния въпрос:

- Ако по проекта се предвижда изграждането на информационна система, която ще бъде възложена чрез обществена поръчка на Изпълнител, може ли в техническата спецификация параметрите за компютрите, хардуера и оборудването да бъдат посочени приблизително, тъй като окончателният избор за тях ще се направи след проектирането на системата и детайлното функционално описание и завършване на модела, които ще са предмет на обществената поръчка?
С уважение,
доц. В.Недева

13 май 2012 г. 

Посочените параметри трябва да бъдат максимално близки до тези стойности, които ще бъдат предмет на процедура по обществена поръчка.

- - -

1. Могат ли дейностите в проектното предложение да обхващат период по-малък от 2 год.(например 1 год.)?
2. Задължително ли е да бъдат включени всички допустими дейности според насоките за кандидатстване,или можем да изберем само някои от тях?

17 май 2012 г. 

1. Да, могат.
2. Няма изрично изискване за включване на всички дейности, но избраните дейности трябва да са съобразени и да допринасят в най-голяма степен за постигане на целите и индикаторите по операцията.

- - -

1. Академията на МВР желае да кандидатства за финансиране по оперативна програма BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”
Академията на МВР е второстепенен разпределител на бюджетни средства. В такъв случай при подаване на документите от страна на Академията на МВР, трябва ли да се представи писмо за съгласие от Министъра на вътрешните работи?
2. При попълване на 02_Annex_A_form_AMVR2.xls (основна информация) 2000 символа няма да бъдат достатъчни при описанието на целите и резултатите от внедряване на система за информационно обслужване на учебния процес в АМВР. Може ли при подаване на документите допълнително да бъде приложено част от техническото задание, в което по-обширно се обяснява необходимостта, целта и резултатите от внедряване на такъв софтуер? 
3. При описание на дейностите - ако не бъдат предложени и включени експерти по определена дейност, но в процеса на внедряване и включване на система за информационно обслужване на учебния процес се окаже такава необходимост, трябва ли в бюджета да бъдат заложени предварително средства?

17 май 2012 г. 

1. Ако Академията е самостоятелно юридическо лице по смисъла на Закона за висше образование, то писмо за съгласие не се изисква.
2. Целите и резултатите на проектното предложение могат да бъдат описани по-подробно в лист V от формуляра за кандидатстване и по-конкретно V.1. „Цели  на проектното предложение”. Може да приложите и допълнителен файл, който дава повече разяснение относно заложена цел/дейност/резултат.
3. Задължително трябва  да заложите средства в бюджета за всички експерти, които предвиждате да участват в дадена дейност.

- - -

Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с открита процедура за конкурентен подбор на проекти по схема "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" бих искала да Ви попитам следното:
1. В Насоките за кандидатстване по схемата в т. 3.1.5 "Допустими разходи", I. Група А - Допустими разходи по правилата на ЕФС, в т.4.3 "Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност" е разписан следния текст:"подготовка и реализация на публикации, изготвяне на табели, брошури, стикери, листовки". Така разписани разходите за публичност, изчерпват ли всички приложими за проекта или могат да бъдат включени и други дейности за публичност изброени в Приложение З - "Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"?
Благодаря за бързият отговор!
С уважение,
Маргарита Цветкова

18 май 2012 г. 

Могат да бъдат включени и други релевантни дейности, свързани с информиране и публичност, при положение, че тяхната нужда е обоснована в проектното предложение.

- - -

Здравейте, във връзка със схема BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във видшите училища, имам следният въпрос:
В полетата от формуляра за кандидатстване, в които няма ограничение относно обема на въведените символи, ще се има ли предвид (т.е. ще бъде ли прочитан) и текстът, които е извън видимото поле, тъй като видимото поле е с ограничен обем символи, които могат да се видят, а по- голямата част от текста остава невидима.
Предварително Ви благодаря за отговора,
Маргарита Цветкова

21 май 2012 г. 

Всички написани от Вас текстове ще бъдат прочетени и ще бъдат взети под внимание в процеса на оценка.

- - -

Уважаеми дами и господа,

Бих искала да попитам дали Националния Център по Заразни и Паразитни Болести (НЦЗПБ) може да бъде легитимен участник в операция "Система за квалификация и кариерно израстване на преподаватилети във висшите училища" и система "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" на приоритетна ос № 3. 
НЦЗПБ е акредитиран като висше учебно заведение с право да обучава докторанти по микробиология, вирусология, паразитология, епидемиология, имунология, имунопатология и алергология от 1999 г. (Протокол № 35 на Акредитационния съвет, публ. ДВ бр. 50/ 2001 г).
Много бихме желали да се включим с проекти по описаните по-горе програми, но ще изчакаме Вашето становище.
Благодаря предварително!
С уважение: доц. Христова

28 май 2012 г. 

Договарящият орган няма право да дава становища, свързани с допустимостта на кандидатите. По операция BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища” и по операция BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите  във висшите училища” допустимите кандидати, записани в Насоките за кандидатстване са: висши училища, създадени в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование”

- - -

Здравейте.
Във връзка процедура за подбор на проекти по схемите BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища” и BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” бих искала да Ви попитам задължително условие ли е да се заложи ВЪНШЕН ОДИТ. Предвидените суми в бюджета на проектите е над 250 000 лв. 
С уважение,
Олга Игнатова
Технически университет – София 

29 май 2012 г. 

Одитът е задължителен, когато стойността на проекта надвишава 200 000 лв. Дали ще предвидите разходи за външен одитор или ще ползвате услугите на вътрешен одитор в организацията-кандидат, зависи от Вас.

- - - 

Здравейте бих искала да попитам дали е възможно да се наемат консултанти от чужбина и ако да,може ли програмата да поеме разходите за път,самолетни билети и квартирни разходи(например в срок от една седмица)?
Могат ли също да се наемат оценители от чужбина, допустим разход ли е?

29 май 2012 г. 

Няма подобно ограничение, но техните възнаграждения трябва да бъдат съобразени с посочени максимални ставки в Насоките за кандидатстване. Разходите за командировка на чуждестранни експерти следва да се планират в т. 2.1.”Разходи за командировки на експертите свързани с основните дейности - приложение № A 2.1” в бюджета на проекта, при спазване на нормативните изисквания на действащото българско законодателство (Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина).

- - -

Здравейте,

Във връзка с подготовката на проект по схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища” и сформиране на екип за управление на проекта, въпросът ми е, могат ли едни и същи лица да участват в екипите за управление на различни проекти със сходен характер.
Предварително благодаря за отговора
Поздрави
Донка Александрова

29 май 2012 г. 

Служителите, които ще бъдат част от екипа по управление, трябва да спазват разпоредбите заложени в Кодекса на труда, касаещи максималната заетост по всички ангажименти извън трудовия им договор - не повече от 80 астрономически часа месечно.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“