2022-05-17 - Заседания 2022-05-03 - Contacts 2022-05-03 - Контакти 2022-04-28 - Обща информация
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”

Уважаеми колеги,
По схема BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища” имам следните въпроси:
1. Дейностите по разработване на е-учебници и учебни пособия (по специализиран чужд език, специализирани курсове и инструментариума за повишаване качеството на подготовката, ориентирана към пазара на труда) могат ли да се осчетоводяват в Приложение А1.1. (или в друго Приложение)?
Според нас учебници и учебните пособия е най-добре да се пишат от съответните преподаватели, които водят обучението. Но възможно ли е това според изискванията на схемата?
2. Разходите по размножаването на учебните пособия и CD-та в кое приложение да се поставят? (може би в т. 4.9 от таблица Бюджет С2_ОП, но по кое приложение?)
3. Дейностите по размножаването на учебните пособия и CD-та трябва ли да се вписват в таблица ІХ. на процедурите за възлагане на обществени поръчки?
4. Разходите по дейности, свързани със самото обучение в Приложение 1.1 ли се описват?
Обучението ще се извършва от преподаватели от кандидата.
5. При по-голям брой задачи за изпълнение по отделните дейности не могат да се съберат в „Таблица VII.Основни етапи и дейности по изпълнението на проектното  предложение” от формата за кандидатстване.
Може ли в табл. VІІ задачите по отделните дейности да се дадат по-обощено,  а в Приложение А1.1. от бюджета подробно?
6. Могат ли да се предвидят разходи за вътрешен контрол (при предвидена комисия за контрол) по изпънение на дейностите по проекта и къде се вписват ако е възможна такава дейност – в Приложение А1.1. или в Приложение Б1?

07 май 2012 г. 

1. При доказана необходимост, разработването на специализирани учебни помагала и учебници насочени към обучението, свързано с дейности 1 и 2 от настоящата операция, може да бъде заложено в „4.9. Други външни услуги, пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта - АКО Е ПРИЛОЖИМО - Приложение №”
По тази операция не може да се финансира разработване, отпечатване и разпространение на учебници, предназначени за обучение на студенти, които нямат отношение към системата за кариерно израстване на преподавателите.
2. В т. „4.9. Други външни услуги, пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта - АКО Е ПРИЛОЖИМО - Приложение №” на „І. Група А - Допустими разходи по правилата на ЕСФ”. Необходимо е Вие сами да си изготвите  приложението.
3. В таблицата на страница IX от формуляра за кандидатстване се описват всички дейности, които смятате да възложите на изпълнител, като ги групирате по предмет на поръчката. Добавете толкова реда, колкото са ви необходими, за да включите всички поръчки.
4. В Приложение А1.1. от бюджета се описват възнагражденията и осигуровките от страна на работодателя за експерти пряко свързани с изпълнението на основните дейности.
5. В посочената от вас страница от формуляра за кандидатстване няма ограничение за обема на знаци/символи, които може да използвате. Копирайте таблиците толкова пъти колкото е необходимо.
6. Контролът по изпълнение на проекта от страна на ръководителя на проекта е елемент от управлението на проекта. Всички разходи по управление и организация на проекта се залагат в група Б от бюджета, като не могат де превишават 10 % от предвидените разходите от група А.

- - -

Уважаеми дами и господа, от Главна дирекция"Структурни фондове и международни образователни програми", подготвяме проект по ОП РЧР Приоритетна ос 3 - 3.1.09.
Въпросът ни е:
Има ли изискване координатора на проекта да има званието Доцент или е възможно да е само Доктор?
Лицето, което работи върху проекта има опит в работата по проекти, но не е Доцент , а само Доктор.
Предварително блогодарим за Вашия отговор!  

07 май 2012 г.  

Подборът на екипа по организацията и управлението на проекта е прерогатив на ръководството на кандидатстващата организация. Екипът, който ще управлява проекта е обект на оценка от оценителната комисия. Критериите за оценка могат да бъдат намерени в приложение Ж - Методология за оценка на техническо и финансово качество на проектно предложение.

- - -

По новата система на организация голяма част от отчетната документация се подава по електронен път. Възможно ли е в предложението да бъде предвиден разход за придобиване и поддържане на електронен подпис от екипа за управление, който да бъде използван за целта и в коя точка от бюджета е подходящо да бъде включен този разход.
04 май 2012 г.  

Не – наличието на електронен подпис е предварително условие за подаване на проектното предложение.

- - -

1. Възможно ли е да се предвидят суми за закупуване на средства за обучение, например мултипроектор, електронна дъска и др.?
2. Възможно ли да се предвидят средства за ремонт и подновяване на компютри?

03 май 2012 г.

1 и 2. Не – по операция 3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища” не са допустими разходи по Правилата на ЕФРР (ремонт, закупуване на ДМА и др.).

- - -

От изброените задължителни дейности към т.4 " Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовка и за обучение, ориентирано към пазара на труда" от програмата"Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища" се предвижда финансиране на дейности, свързани с организиране на такова обучение, което да е ориентирано към пазара на труда. Тъй като програмата е предназначена за университетски преподаватели, как да се разбира изискването за ориентация на тяхното обучение към пазара на труда?
03 май 2012 г.

Дейност 4 от настоящата операция – “Създаване на инструментариум  за повишаване качеството на подготовка  и за обучение, ориентирано към пазара на труда”  е насочена към работата на преподавателите от висшите училища, а не към тяхната подготовка.
В този смисъл изискването за ориентиране към пазара на труда обвързва обучението на студентите. Една от целите на операцията е разработваните от ВУ системи за квалификция и кариерно израстване да създава у универсистетските преподаватели нагласа постоянно да актуализират собствените си компетентности, да осигуряват обучение, отговарящо  на съвременните обществени очаквания, включително на търсенето на пазара на труда.

- - -

Уважаеми колеги,
Във връзка със Схема BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища” имам следния въпрос:
Възможно ли е с цел проучване на аналогични системи да се предвидят командировки в чужбина?
С поздрави,
проф. С. Гергов, ТУ – София

11 май 2012 г.

По настоящата операция дейности 2, 3 и 4 е допустимо да се осъществяват  на територията на Европейския съюз.

- - -

Уважаеми колеги,
По схема BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища” имам следните въпроси:
1.
Дейностите по разработване на е-учебници и учебни пособия (по специализиран чужд език, специализирани курсове и инструментариума за повишаване качеството на подготовката, ориентирана към пазара на труда) могат ли да се осчетоводяват в Приложение А1.1. (или в друго Приложение)?
Според нас учебници и учебните пособия е най-добре да се пишат от съответните преподаватели, които водят обучението. Но възможно ли е това според изискванията на схемата?
2. Разходите по размножаването на учебните пособия и CD-та в кое приложение да се поставят? (може би в т. 4.9 от таблица Бюджет С2_ОП, но по кое приложение?)
3. Дейностите по размножаването на учебните пособия и CD-та трябва ли да се вписват в таблица ІХ. на процедурите за възлагане на обществени поръчки?
4. Разходите по дейности, свързани със самото обучение в Приложение 1.1 ли се описват?
Обучението ще се извършва от преподаватели от кандидата.
5. При по-голям брой задачи за изпълнение по отделните дейности не могат да се съберат в „Таблица VII.Основни етапи и дейности по изпълнението на проектното  предложение” от формата за кандидатстване.
Може ли в табл. VІІ задачите по отделните дейности да се дадат по-обощено,  а в Приложение А1.1. от бюджета подробно?
6. Могат ли да се предвидят разходи за вътрешен контрол (при предвидена комисия за контрол) по изпънение на дейностите по проекта и къде се вписват ако е възможна такава дейност – в Приложение А1.1. или в Приложение Б1?

07 май 2012 г.

1. При доказана необходимост, разработването на специализирани учебни помагала и учебници насочени към обучението, свързано с дейности 1 и 2 от настоящата операция, може да бъде заложено в „4.9. Други външни услуги, пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта - АКО Е ПРИЛОЖИМО - Приложение №”
По тази операция не може да се финансира разработване, отпечатване и разпространение на учебници, предназначени за обучение на студенти, които нямат отношение към системата за кариерно израстване на преподавателите.
2. В т. „4.9. Други външни услуги, пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта - АКО Е ПРИЛОЖИМО - Приложение №” на „І. Група А - Допустими разходи по правилата на ЕСФ”. Необходимо е Вие сами да си изготвите  приложението.
3. В таблицата на страница IX от формуляра за кандидатстване се описват всички дейности, които смятате да възложите на изпълнител, като ги групирате по предмет на поръчката. Добавете толкова реда, колкото са ви необходими, за да включите всички поръчки.
4.  В Приложение А1.1. от бюджета се описват възнагражденията и осигуровките от страна на работодателя за експерти пряко свързани с изпълнението на основните дейности.
5. В посочената от вас страница от формуляра за кандидатстване няма ограничение за обема на знаци/символи, които може да използвате. Копирайте таблиците толкова пъти колкото е необходимо.
6. Контролът по изпълнение на проекта от страна на ръководителя на проекта е елемент от управлението на проекта. Всички разходи по управление и организация на проекта се залагат в група Б от бюджета, като не могат де превишават 10 % от предвидените разходите от група А.

- - -

Уважаеми дами и господа, от Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми", подготвяме проект по ОП РЧР Приоритетна ос 3 - 3.1.09.
Въпросът ни е:
Има ли изискване координатора на проекта да има званието Доцент или е възможно да е само Доктор?
Лицето, което работи върху проекта има опит в работата по проекти, но не е Доцент , а само Доктор.
Предварително блогодарим за Вашия отговор!  

07 май 2012 г.    

Подборът на екипа по организацията и управлението на проекта е прерогатив на ръководството на кандидатстващата организация. Екипът, който ще управлява проекта е обект на оценка от оценителната комисия. Критериите за оценка могат да бъдат намерени в приложение Ж - Методология за оценка на техническо и финансово качество на проектно предложение.

- - -

По новата система на организация голяма част от отчетната документация се подава по електронен път. Възможно ли е в предложението да бъде предвиден разход за придобиване и поддържане на електронен подпис от екипа за управление, който да бъде използван за целта и в коя точка от бюджета е подходящо да бъде включен този разход.
04 май 2012 г.

Не – наличието на електронен подпис е предварително условие за подаване на проектното предложение.

- - -

1. Възможно ли е да се предвидят суми за закупуване на средства за обучение, например мултипроектор, електронна дъска и др.?
2. Възможно ли да се предвидят средства за ремонт и подновяване на компютри?

03 май 2012 г.

1-2. Не – по операция 3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища” не са допустими разходи по Правилата на ЕФРР (ремонт, закупуване на ДМА и др.).

- - -

От изброените задължителни дейности към т.4 " Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовка и за обучение, ориентирано към пазара на труда" от програмата "Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища" се предвижда финансиране на дейности, свързани с организиране на такова обучение, което да е ориентирано към пазара на труда. Тъй като програмата е предназначена за университетски преподаватели, как да се разбира изискването за ориентация на тяхното обучение към пазара на труда?
03 май 2012 г.

Дейност 4 от настоящата операция – “Създаване на инструментариум  за повишаване качеството на подготовка  и за обучение, ориентирано към пазара на труда”  е насочена към работата на преподавателите от висшите училища, а не към тяхната подготовка.
В този смисъл изискването за ориентиране към пазара на труда обвързва обучението на студентите. Една от целите на операцията е разработваните от ВУ системи за квалификция и кариерно израстване да създава у универсистетските преподаватели нагласа постоянно да актуализират собствените си компетентности, да осигуряват обучение,  отговарящо  на съвременните обществени очаквания, включително на търсенето на пазара на труда.

- - -

Уважаеми колеги,
Във връзка със Схема BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища” имам следния въпрос:
Възможно ли е с цел проучване на аналогични системи да се предвидят командировки в чужбина?
С поздрави,
проф. С. Гергов, ТУ – София

11 май 2012 г.

По настоящата операция дейности 2, 3 и 4 е допустимо да се осъществяват  на територията на Европейския съюз.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“