2022-05-17 - Заседания 2022-05-03 - Contacts 2022-05-03 - Контакти 2022-04-28 - Обща информация
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”

Има ли пречка трудът на учителите, водещи ЗИП и СИП по новите програми да бъде заплатен със средства по проекта? Ако тези часове влизат частично или изцяло в нормата за преподавателска заетост, как следва да се разграничат от заплатените му часове със средства от делегирания бюджет на училището?

01.11.2012 

От гледна точка на националното законодателство, уреждащо прилагането на системата на делегирани бюджети в държавните и общински училища няма нормативна пречка, финансирането на част от работните заплати на персонала да бъде освен от държавния бюджет и от други източници. Разграничаването на източниците на финансиране в училищата се извършва на аналитична основа, съгласно изискванията на чл. 9 от Закона за счетоводството. Отчитането на разходите е съобразно и с указанията на Министерството на финансите за изготвянето и представянето на отчетите за касово изпълнение на бюджетните и извънбюджетни сметки и фондове.

- - -

Здравейте, имам два въпроса, свързани с BG051PO001-4.3.05:

1. Възможно ли е две училища (всяко едно с отделна учебна програма и с отделна учебна работилница) да кандидатстват в партньорство. 
Пример: Гимназия с профил "Селско стопанство и туризъм" кандидатства в партньорство с гимназия с профил "Селско стопанство", всяка от гимназиите си има работодател партньор. Първата гимназия работи за развиване на профила туризъм, втората на профила селско стопанство, т.е. един кандидат с четири партньора - едно училище и двама работодатели. Възможна ли е подобна конфигурация в рамките на едно и също проектно предложение?  Училището-партньор подписва същите допълнителни документи, каквито подписва работодателят-партньор, или подписва документи, каквито подписва училището-кандидат? Подписва ли и декларация за партньорство?
2. Приемливо ли е работодател, който има дейност след 2010 г. (от 2011 г.) да бъде партньор?

С уважение,
Мартина Станева-Антонова

02.11.2012

1. Съгласно Насоките за кандидатстване (стр. 13) партньорството между две професионални гимназии е допустимо. Документите, които представят училищата партьнори и работодателите партньори на етап кандидатстване са описани на стр. 37 и 38 в Насоките за кандидатстване. Декларация за партньорство се подписва във всички случаи, в които има партньорство

2. Съгл. чл. 16, ал. (3) от ПМС 121/31.05.2007 г., Договарящият орган няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване. Допустимите кандидати и партньори са описани в Насоките за кандидатстване.

- - -

Във връзка с "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите" - образователен парк са работни места само по една професия, част от професия, модул или тема по професия или един образователен парк може да включва работни места от няколко професии от едно направление - например готвач, барман, ресторантьор, сервитьор.
04.11.2012 

Образователният парк може да включва работни места от няколко професии

- - -

Във връзка с Програма BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” бих искала да попитам възможно ли е кандидатстване за сума под 100 000 лв.?
В нашето училище /ПГ за приложни изкуства - Смолян/ учениците в момента по стечение на обстоятелствата са по-малък брой и при умножаване по единния разходен стандарт би се получила сума под 100 000.
Благодаря предварително!

04.11.2012 

Не е възможно да кандидатствате за сума, по-малка от минималния размер на безвъзмездната финансова помощ, посочен на стр. 9 в Насоките за кандидатстване.

- - - 

Добър ден,

във формуляра за кандидатстване (02_Annex_ A_Formuliar_za_kandidatsvane.xls) в Раздел І, т. 1.2.1 Финансов капацитет искате да се попълни оборот в хил. лв. за предходните две години. Кой оборот имате предвид - оборотът на приходите или общ оборот по оборотна ведомост? При оценка на проектното предложение сумират ли се оборотите на кандидата и партньорите, за да се провери дали разполагат с добри финансови възможности?

Попълва се общия оборот по оборотна ведомост. 
Съгласно Методологията за техническа и финансова оценка на проектните предложения (виж Приложение Ж към Насоките за кандидатстване, стр.4)се оценява финансовия капацитет на кандидата и партньорите като представената информация за оборотите се сумира и се сравнява с размера на искана безвъзмездна финансова помощ.

- - -

В Насоките на проекта обучението на учениците е фиксирано до 100 часа. Стойността на проекта също е фиксирана- Разходен стандарт за издръжка на един ученик по броя на учениците. При положение , че калкулираме разходи в реални граници в група А, група  Б и  група В, не можем да достигнем стойността на проекта. Например: При 200 ученика , разделени на 18 групи по100 ч . (1800 ч) се достига максимална стойност -половината от стойността на проекта.
Моля да обърнете внимание на фиксираните 100 часа, които не дават дават възможност  след калкулиране на всички разходи да се достигне фиксираната стойност на проекта.

Моля за Вашия отговор, като очакваме информация и съвет от Ваша страна.
С Иванова-директор на ЧПБУ "Евростандарт"

06.11.2012

Единният разходният стандарт се отнася само за броя учениците, а не за броя на часовете, както е описано в карето „Важно” на стр. 15 и 16 от Насоките за кандидатстване. Той служи за изчисляване на общия бюджет, за който може да се кандидатства. Използвайки Вашия пример: умножете 200 ученици по разходния стандарт за професионалното направление и ще получите общата сума, за която можете да кандидатствате.

- - -

Здравейте,
Ние сме Частен професионален колеж Омега София и вмомента подготвяме проект по "Програма развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите".
Питането ни е дали сме допустим кандидат, тъй като в насоките е записано, че допустими са професионални училища и професионални гимназии. Спадаме ли в графата професионални училища конкретно за този проект, тъй като в закона за средното образование се прави разграничение между професионално училище,професионална гимназия и професионален колеж?

07.11.2012

Съгл. чл. 16, ал. (3) от ПМС 121/31.05.2007 г., Договарящият орган няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване. Допустимите кандидати са описани изчерпателно на стр. 12 в Насоките за кандидатстване и те са професионални гимназии и професионални училища

- - -

Здравейте!
Могат ли частните професионални колежи да кандидатстват по "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите", тъй като Законът за средното образование разграничава категориите професионално училище, професионална гимназия и професионален колеж. Съгл. чл. 16, ал. (3) от ПМС 121/31.05.2007 г., Договарящият орган няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване. Допустимите кандидати са описани изчерпателно на стр. 12 в Насоките за кандидатстване и те са професионални гимназии и професионални училища
08.11.2012 Здравейте, във връзка с отворената за кандидатстване схема "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите" BG051PO001-4.3.05, имам следните въпроси:
1. Допустимо ли е за едно обучение в рамките на един учебен час да се заплаща едновременно на двама и/или повече обучители, които са пряко свързани с обучението в този час?
3. Допустимо ли е предвижданото обучение по проекта да е с продължителност по-малко от 100 учебни часа? Ако отговорът е да, то по-малкия брой учебни часове ще довеве ли до корекции в бюджета на проекта?
3. Допустимо ли е в Група А Допустими разходи по правилата на ЕСФ да се включат Разходи за външни услуги за "Създаване на материали за обучението - конкретно заснемане на филми, които да се използват за монтж в учебната работилница по време на обучението"? Допустимо ли е в този раздел да се включат пътувания и посещения на целевата група до конкретни дестинации с учебна цел - запознаване с реалното изпълнение на дейностите (в реална среда), за които те се обучават?
4. Допустими ли са разходи за оборудване и обзавеждане, което има характер на оборудване и/или обзавеждане, но се използва за целите на обучението?

08.11.2012 

1.Допустимо е заплащането едновременно на двама и/или повече обучители, които са пряко свързани с обучението в този час, но само за обучители, които са служители на партньорската организация-работодател. В тези случаи заплащането е пропорционално на участието, като се следи за спазването на максималната часова ставка, определена в Насоките за кандидатстване.

2.Препоръчваме предвижданото обучение по проекта да е с продължителност до 100 учебни часа. Бюджетната рамка на проекта се формира въз основа на броя включени ученици.

3.Да, допустимо е създаването на материали, които ще бъдат използвани в учебния процес. Тези разходи следва да са добре обосновани във Формуляра за кандидатстване и да са свързани с изпълнение на преките дейности. Същите се планират в т.” 4.9. Други външни услуги, пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта” на раздел А от бюджета на проекта.

4. Разходите за оборудване и обзавеждане са допустими само при условие, че съответните дейности са ДОКАЗАНО НЕОБХОДИМИ за доброто изпълнение на проекта, и са пряко свързани с него. По настоящата схема за допустими по допълващ начин по правилата на ЕФРР се считат разходите за закупуване на ДМА и ремонтни дейности в помещения, в които ще се предоставя обучителната дейност,

- - -

Имам следното питане: На информационния ден в София, бяхме задали въпрос, в разходите от група В може ли да се заложат пари за закупуване на компютър и принтерно устройство за организация и управление на проекта. Беше ни казано, че може, но сега когато попълваме бюджета виждаме, че МА се се разрешават в тази група. На практика можем ли да закупим или не?
09.11.2012 
 

Съгласно Насоките за кандидатстване (страница 24 – каре „ВАЖНО”) не са допустими за финансиране разходите за закупуване на компютър и принтерно устройство за организация и управление на проекта. 

- - -

Здравейте, 
координатор съм на на разработване на проектно предложение 
BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”и във връзка с това искам да задам следните въпроси:
1. Възможно ли е учител да участва в обучение и в написване на учебни програми, без да обучава ученици?
2. Трябва ли да се залага заплащане на авторите на учебните програми и ако отговорът е положителен, в какъв размер да бъде то?
с уважение инж. Зорница Минчева

10.11.2012 

1. Да
2. Актуализирането на учебните програми е пряка дейност. За изпълнението й може да се предвиди възнаграждение. Стойността на тези разходи се определя като се вземат предвид продължителността по време и средната работна заплата или обичайната часова или дневна ставка за възнаграждение на равностойна работа за съответния отрасъл, както и обичайните размери на възнаграждения, съгласно Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР, Приложение М към  Насоките за кандидатстване и описани на стр. 19 и 20 в Насоките.

- - -

Имат ли право професионалните колежи да кандидатстват по програмата за "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите"
12.11.2012 

Съгл. чл. 16, ал. (3) от ПМС 121/31.05.2007 г., Договарящият орган няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване. Допустимите кандидати са описани изчерпателно на стр. 12 в Насоките за кандидатстване и те са професионални гимназии и професионални училища

- - -

Бихме искали да зададем няколко въпроса относно кандидатстването ни по схема РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Бюджетна линия: BG051PO001-4.3.05 :

1. Извън полагащите се командировъчни разходи, допустим разход ли е заплащането почасово на целева група - учители и на екипа за организация и управление за участие в тийм билдинг извън града -обучение за организация и управление на проекта?

2. Допустим разход ли е възнаграждението на учителите - целева група, за часовете , които ще бъдат ангажирани в обучение от работодателя , участието им в конференции, работни срещи и часовете за разработване на учебни програми и изпитни материали по каква часова ставка - на обучители или др.?

3.При организиране на конференции какви разходи са допустими, освен наема на помещението ?

4.При описване на опит на кандидата в други проекти, могат ли да се опишат действащи в момента проекти, или само приключили?

5.Когато разходите ще се извършват и плащат само от кандидата в т.ч и разходите за възнаграждения на партньора ,необходимо ли е да се попълва отделно бюджет на партньора и бюджет на кандидата или само общ бюджет на проекта?

6. В насоките за кандидастване са посочени максимални размери на възнагражденията на база астрономически час. Трябва ли да се преизчисляват на база учебен час ?

7. Признават ли се командировачни разходи на лица обучители с които ще бъдат сключени гражданси договори, в които изрично ще бъде опеменато , че командировъчните разходи са за сметка на кандидата/възложител?

8. За закупените технически средства възнамеряваме да закупим шкафове за правилното им съхранение. Ще бъде ли признат този разход?

Благодарим Ви предварително.
С уважение,
Анелия Узунова

12.11.2012

1. По проекта не е допустима дейност провеждането на обучение за организация и управление на проекта.
В случаите, когато учителите (целева група) са участници в обучение, организирано и проведено от обучаваща организация като отделна дейност по проекта, се счита, че те не полагат труд, от което не следва да получават възнаграждение.

2. По проекта се счита за допустим разход изплащане на възнаграждение на учителите (целева група), само за участието им в преките дейности на проекта, свързани с актуализиране на училищните учебни планове, разработване и актуализиране на учебни програми за задължително-избираема подготовка (ЗИП) и свободно-избираема подготовка (СИП) и изпитни материали, съвместно с партньора – работодател и когато са преминали обучение по проекта и на свой ред обучават ученици. В този смисъл, за участието на учителите в обучение от партньора-работодател, в конференции и/или работни срещи, не се дължи възнаграждение. 
Съгласно Насоките за кандидатстване часовата ставка за ангажираност на учители в разработване на учебни програми и изпитни материали, се определя в рамките на допустимите размери за брутно възнаграждение (почасова ставка) с включени лични осигурителни вноски и данък общ доход (описани на страница 19 и страница 20 в насоките). 
Възнагражденията и позициите на лицата се описват в Приложение 1.1. към Бюджета на проекта.

3.По избор на бенефициента организирането на конференции може да бъде предмет на външно възлагане. Параметрите на услугата се дефинират в техническата спецификация, като част от тръжната документация. Заплащането трябва да бъде за пакет от услуги, в зависимост от програмата на събитието, като например: наем на конферентна зала, наем на техника, кафе-паузи за участниците, брутни възнаграждения на лектори и/или медиатори и др.подобни. 
В случай, че бенефициентът сам организира и провежда конференцията следва да предвиди отделни разходи за възнаграждения на лектори и/или медиатори в т.1, разходи за командировки в т.2, разходи за материали в т.3. и разходи за външни услуги в раздел 4 от бюджета.

4.Във Формуляра за кандидатстване се посочват само проекти, които са приключени в последните 5 години

5. В този случай не е необходимо попълването на отделни бюджета от страна на кандидата и от страна на партньора. Попълва се само страница „БюджетС-2_ОП” от Анекс Б-1 – Бюджет на проекта.

6. Кандидатът сам преценява дали в бюджета на проекта да заложи като часова ставка на възнаграждението с мерна единица „астрономически час” или в „учебен час”. Важно е да не се превишават максимално допустимите размери, определени в насоките. Ако се ползва като база за часовата ставка мерна единица „учебен час”, то тя следва да се преизчисли пропорционално на заложените ставки за „астрономически час”.

7. Да, допустимо е предвиждането на разходи за командировъчни пари за лица-обучители по проекта, като за целта това бъде изрично заложено като клауза в сключения граждански договор с лицето. Тези разходи се планират в т.” 2.1.Разходи за командировки на експертите свързани с основните дейности - приложение № A 2.1” от раздел А на бюджета на проекта.

8. Въпросът е неясно формулиран. За информация - страница 22 и 23 от Насоките за кандидатстване.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“