Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Дирекция „Администрация и управление“

1. Осигурява правно-нормативното обслужване в областта на административното управление на агенцията;

2. Разработва проекти на вътрешни актове, свързани с организацията на работата в агенцията;

3. Осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдебните институции и други юрисдикции, по които агенцията е страна, с изключение на случаите по чл. 12, т. 4;

4. Организира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;

5. Организира, участва в подготовката и управлява бюджетните линии по „Техничес­ка помощ“ на ОП „НОИР“, като изпълнява ролята на бенефициент;

6. Организира дейностите и отговаря за законосъобразното провеждане на конкурси за свободни длъжности в агенцията по реда на Закона за държавния служител;

7. Изготвя актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;

8. Оформя, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите в агенцията;

9. Изготвя и актуализира длъжностното разписание, поименното разписание на длъжностите и работните заплати на агенцията;

10. Оказва организационна и методическа помощ по цялостния процес по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики на служителите в агенцията;

11. Организира и координира дейността, свързана с оценяване изпълнението на служителите в агенцията, и отговаря за правилното прилагане на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;

12. Планира и организира обучението и развитието на персонала, като предлага и реализира програми за обучение и професионална квалификация на служителите на агенцията;

13. Организира и координира дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

14. Организира, изпълнява и отчита мерките за информация и публичност по ОП „НОИР“;

15. Отговаря за срочното и законосъобразното изпълнение на задълженията по Закона за достъп до обществена информация;

16. Организира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии в агенцията и извършва поддръжка на компютърната техника и програмно осигуряване;

17. Осигурява взаимодействието с автоматизираните информационни системи, функциониращи в други държавни органи и институции;

18. Организира и осъществява деловодната и архивната дейност в агенцията.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“