НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Дирекция „Администрация и управление“

Дирекция „Администрация и управление“:

1. осигурява правно-нормативното обслужване в областта на административното управление на агенцията;

2. разработва проекти на вътрешни актове, свързани с организацията на работата в агенцията;

3. осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдебните институции и други юрисдикции, по които агенцията е страна, с изключение на случаите по чл. 12, т. 4;

4. организира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;

5. организира, участва в подготовката и управлява бюджетните линии по „Техничес­ка помощ“ на ОП „НОИР“, като изпълнява ролята на бенефициент;

6. организира дейностите и отговаря за законосъобразното провеждане на конкурси за свободни длъжности в агенцията по реда на Закона за държавния служител;

7. изготвя актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;

8. оформя, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите в агенцията;

9. изготвя и актуализира длъжностното разписание, поименното разписание на длъжностите и работните заплати на агенцията;

10. оказва организационна и методическа помощ по цялостния процес по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики на служителите в агенцията;

11. изготвя и актуализира работните заплати на служителите в агенцията;

12. организира и координира дейността, свързана с оценяване изпълнението на служителите в агенцията, и отговаря за правилното прилагане на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;

13. планира и организира обучението и развитието на персонала, като предлага и реализира програми за обучение и професионална квалификация на служителите на агенцията;

14. организира и координира дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

15. организира, изпълнява и отчита мерките за информация и публичност по ОП „НОИР“;

16. отговаря за срочното и законосъобразното изпълнение на задълженията по Закона за достъп до обществена информация;

17. организира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии в агенцията и извършва поддръжка на компютърната техника и програмно осигуряване;

18. осигурява взаимодействието с автоматизираните информационни системи, функциониращи в други държавни органи и институции;

19. организира и осъществява деловодната и архивната дейност в агенцията.

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре