Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Главен секретар

1. Ръководи, координира и контролира функционирането и дейността на административните звена за точното спазване на нормативните актове и за изпълнението на законните разпореждания на изпълнителния директор; отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на агенцията;

2. Представлява агенцията в случаите, когато изрично е упълномощен от изпълнителния директор;

3. Организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на агенцията;

4. Създава условия за нормална и ефективна работа на звената в агенцията;

5. Координира и контролира финансово-стопанската дейност на агенцията;

6. Координира и контролира дейността по управлението на държавната собственост, предоставена на агенцията;

7. Контролира и отговаря за работата с документите и за тяхното съхраняване;

8. Утвърждава поименното разписание на агенцията и длъжностните характеристики на служителите;

9. Осъществява и други дейности, възложени му от изпълнителния директор.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“