НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Главен секретар

Главният секретар:

1. ръководи, координира и контролира функционирането и дейността на административните звена за точното спазване на нормативните актове и за изпълнението на законните разпореждания на изпълнителния директор; отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на агенцията;

2. представлява агенцията в случаите, когато изрично е упълномощен от изпълнителния директор;

3. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на агенцията;

4. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в агенцията;

5. координира и контролира финансово-стопанската дейност на агенцията;

6. координира и контролира дейността по управлението на държавната собственост, предоставена на агенцията;

7. контролира и отговаря за работата с документите и за тяхното съхраняване;

8. утвърждава поименното разписание на агенцията и длъжностните характеристики на служителите;

9. осъществява и други дейности, възложени му от изпълнителния директор.

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре