НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Изпълнение на сключени договори по процедури BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Приоритетна ос 1. “Научни изследвания и технологично развитие” има за цел да подпомогне развитието и модернизацията на два вида изследователски центрове - Центрове за върхови постижения (ЦВП) и Центрове за компетентност (ЦК). Тези центрове ще създадат необходимите условия за привличане на висококвалифицирани изследователи за провеждане на научни изследвания на най-високо европейско ниво и значително ще подобрят потенциала за приложни изследвания, експериментално развитие и иновации.

Дейностите са съсредоточени върху тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014-2020: Мехатроника и чисти технологии, Информатика и ИКТ, Индустрия за здравословен живот и биотехнологии и Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.

В периода февруари 2018 г. - март 2019 г. са сключени 13 договора за БФП на обща стойност 348 485 044 лв., което включва 4 договора за развитие на ЦВП на обща стойност 158 107 822,84 лв. и 9 договора за развитие на ЦК на обща стойност 190 377 221,20 лв.

Всички проекти са разработени и се изпълняват в партньорство между различен брой научни организации, в т.ч. университети, институти на БАН, структури към национални институции и др.), като предвиждат модернизация на съществуващата научна инфраструктура и изграждане на нова инфраструктура, осъществяване на научноизследователска и развойна дейност, трансфер на знания и технологии, разпространение на резултатите от научните изследвания и предоставяне на научноизследователски услуги за бизнеса.

С оглед активното подпомагане на бенефициентите в ПО 1. в процеса по изпълнение на договорите, УО на ОП НОИР периодично публикува информация с постъпили актуални въпроси и отговори към тях, както и организира месечни срещи с бенефициентите за подпомагане успешното изпълнение на проектите. 

Въпроси и отговори свързани с изпълнението на сключените договори по процедури BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Протоколи и материали от проведени срещи с бенефициенти по проекти по Приоритетна ос 1. „Научни изследвания и технологично развитие“: 
Проведена среща - м. Септември 2018 г.

Протоколи и материали от проведени срещи с бенефициенти по проекти по Приоритетна ос 1. „Научни изследвания и технологично развитие“: 
Проведена среща - м. Ноември 2018 г.

Протоколи и материали от проведени срещи с бенефициенти по проекти по Приоритетна ос 1. „Научни изследвания и технологично развитие“: 
Проведена среща - м. Февруари 2019 г.

Протоколи и материали от проведени срещи с бенефициенти по проекти по Приоритетна ос 1. „Научни изследвания и технологично развитие“: 
Проведена среща - м. Април 2019 г.

Протоколи и материали от проведени срещи с бенефициенти по проекти по Приоритетна ос 1. „Научни изследвания и технологично развитие“: 
Проведена среща - м. Юни 2019 г.

Протоколи и материали от проведени срещи с бенефициенти по проекти по Приоритетна ос 1. „Научни изследвания и технологично развитие“: 
Проведена среща - м. Септември 2019 г.

 

 
 
 
 
 

 

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре