Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

9 ноември 2011 г.

МОМН обявява конкурс за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и индексиране на научни издания

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:

Конкурс за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и индексиране на научни списания

Методология за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и индексиране на научни списания:
І. Публикуване на научни разработки:
• Заявление за кандидатстване по образец;
• Европейски формат на автобиография;
• Придружително писмо.

ІІ. Индексиране на български научни издания:
• Заявление за кандидатстване по образец;
• Придружително писмо.

Документите се подават на хартиен носител, с придружително писмо, което се завежда в деловодството на МОМН и по e-mail: [email protected] или [email protected]

Не се приемат документи, попълнени н а ръка.
Не се приемат за участие в конкурса документи изпратени по пощата с пощенското клеймо след датата 30 ноември 2011 г.

Входящият № на заявлението за кандидатстване се изпраща на заявителя по електронната поща.
С въпроси относно изискванията и формулярите, можете да се отнесете към г-жа Диана Лесева, тел. 92 17 536, e-mail: [email protected] или г-жа Марина Борисова, тел. 92 17 649, e-mail: [email protected]

Адрес за кореспонденция:
Дирекция „Наука”
Министерство на образованието, младежта и науката
Бул. Дондуков 2 А
София 1000

Краен срок 30 ноември 2011 г.

22 юни 2011 г.

МОМН обявява подбор на кандидати за разработване на учебни планове и адаптиране на действащите в момента учебни програми

Министерството на образованието, младежта и науката отправя покана за участие в подбор на кандидати за разработване на учебни планове и адаптиране на действащите в момента учебни програми за задължителната подготовка от начален етап и от V-VІІ клас за целите на обучение на възрастни по проекта „Нов шанс за успех”.

Краен срок за изпращане на заявление за участие: 7 дни от публикуването на настоящата обява.
Краен срок за изпълнение на задачата: до 10 дни след сключване на договор с ръководителя на проекта.

Необходими документи:
1. Заявление за участие в свободен текст.
2. Автобиография - европейски стандарт.
           
Документите за кандидатстване се приемат на адрес:
Министерство на образованието, младежта и науката
Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”
Бул. „Дондуков“ 2А
1000 София

Документите за кандидатстване могат да се изпращат и на факс - 02 9217598.

И в двата случая за дата на документите важи датата на синия печат на Министерство на образованието, младежта и науката.

22 юли 2011 г.

МОМН обявява набиране на кандидати за регионални организатори на обученията на възрастни по проекта „Нов шанс за успех”

Една от основните дейности по проект „Нов шанс за успех” е да бъде осигурено организационно и методически обучението на неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст. Дейността на регионалните екипи ще бъде свързана с координирането и отчитането на проведените от училищата обучения. Те ще провеждат разяснителни дейности и консултации на кандидати за организиране на обучения и ще подпомагат училищата при планиране и отчитане на обученията като следят за законосъобразността на извършените по проекта разходи, за съответствието на представените от училището документи със законовите изисквания, за окомплектоването на документи и представянето им в най-кратък срок на екипа за управление на проекта.
Чрез регионалните екипи ще се оптимизират взаимодействията с изпълнителите на проектните дейности и ще се съдейства за своевременно преодоляване на възникнали проблеми и за подобряване на организацията на обучението в следващите етапи. За целта те ще бъдат включвани в обучителни семинари и работни срещи с екипа за управление на проекта. 
Всеки кандидат може да участва по компетентност за организационно подпомагане и координация на обучението за възрастни в училищата в един от общо 28-те териториални администрации към министъра на образованието, младежта и науката.

Краен срок за изпращане на заявление за участие: 30 дни от публикуването на настоящата обява.
Краен срок за изпълнение на задачата: до приключване на проекта, след сключване на договор с ръководителя на проекта.

I. Необходими документи:
- Заявление за участие в свободен текст.
- Автобиография - европейски стандарт.
 N.B. Ръководният на екипа за управление има право да провери данните, посочени в автобиографията на кандидата

II. Основни изисквания за участие към кандидатите:
1. Образование: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или “магистър”.
2. Минимален професионален опит – 3 години в органите за управление на системата на народната просвета на територията на съответната област.
3. Участие в групи за инспектиране и анализиране на цялостната организация на образователно-възпитателния процес в детските градини и училищата, както и дейностите в обслужващите звена на територията на съответната област.
4. Компютърни умения - Word, Excel, Internet.

III. Изисквания, носещи допълнителни точки:
1. Участие в работни групи за координиране и създаване на организация за провеждането на външни оценявания, вкл. държавни зрелостни изпити на територията на съответната област.
2. Участие в групи по ефективното управление на финансовите средства на детски градини, училища и обслужващи звена за съответната териториална област.
3. Участие в прилагането на национални програми и на национални проекти.
4. Участие в регионални програми и на регионални проекти в детските градини, училищата и обслужващите звена.
5. Участие в екип за управление на училищни проекти.
6. Участие във финансово-счетоводното обслужване.

IV. Изисквания към техническото оформление на документите за кандидатстване:
Документите да бъдат набрани на шрифт Times New Roman или Arial в .doc или pdf формат с пункт 12.

Заявлението за участие ще бъде разглеждано само ако съдържа адрес за кореспонденция с участника (трите имена,  адрес, телефон, e-mail).

V. Място и срок за подаване на документи:
 
Документите за кандидатстване се приемат на адрес:
Министерство на образованието, младежта и науката
Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”
Бул. „Дондуков“ 2А
1000 София

За дата на документите важи датата на синия печат на Министерство на образованието, младежта и науката.

За контакт:
Любка Алипиева, гл. експерт, дирекция ОПОС и координатор на проект „Нов шанс за успех”

27 юли 2011 г.

Покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН отправя покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за извършване на доставка с предмет:

Доставка на МАТЕРИАЛИ (ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ) - „Материали за изолиране и анализ на ДНК и РНК” съгласно приложеното Техническо задание.

Място на подаване:
Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН, 1113 София, ул.Акад.Г.Бончев бл.25, канцеларията на Института (стая 209),  работно време - 8.30-16.00 часа

Срок на подаване: 08.08.2011 г.

27 юли 2011 г.

Покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН отправя покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за извършване на доставка с предмет:

Доставка на МАТЕРИАЛИ (ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ) - „Материали за микроскопия” , „Химикали” съгласно приложеното Техническо задание.

Място на подаване:
Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН, 1113 София, ул.Акад.Г.Бончев бл.25, канцеларията на Института (стая 209),  работно време - 8.30-16.00 часа

Срок на подаване: 08.08.2011 г.

27 юли 2011 г.

Покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН отправя покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за извършване на доставка с предмет:

Доставка на МАТЕРИАЛИ (ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ) - „Антитела, лектини, блокиращи агенти, субстрати, китове, други материали” съгласно приложеното Техническо задание.

Място на подаване:
Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН, 1113 София, ул.Акад.Г.Бончев бл.25, канцеларията на Института (стая 209),  работно време - 8.30-16.00 часа

Срок на подаване: 08.08.2011 г.

24 август 2011 г.

Във връзка с изпълнението на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР на членове на комисии за избор на млади изследователи и докторанти за едномесечни обучения за работа с високотехнологични комплекси и продукти

Срок за подаване на документите: 7 септември 2011 г.

ПОДБОР НА КАНДИДАТИ, които ще подпомагат изпълнението на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес” по отношение на визуализацията на информацията

Краен срок за изпращане на документите за участие: 16 септември 2011 г.

26 август 2011 г.

Министерството на образованието, младежта и науката

обявява конкурс за изработване на оригинален проект за лого по проекта „Нов шанс за успех“, свързан с ограмотяването на възрастни, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

05 октомври 2011 г.

Покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН отправя покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за извършване на доставка с предмет:

Доставка на МАТЕРИАЛИ (ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ)-„Материали за клетъчно култивиране” съгласно приложеното Техническо задание.

Място на подаване -  Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН, 1113 София, ул.Акад.Г.Бончев бл.25, канцеларията на Института (стая 209),  работно време - 8.30-16.00 часа

Срок на подаване: 24.10.2011 г.

05 октомври 2011 г.

Покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН отправя покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за извършване на доставка с предмет:

Доставка на МАТЕРИАЛИ (ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ)- „ELISA китове” съгласно приложеното Техническо задание.

Място на подаване -  Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН, 1113 София, ул.Акад.Г.Бончев бл.25, канцеларията на Института (стая 209),  работно време - 8.30-16.00 часа

Срок на подаване: 24.10.2011 г.

13 октомври 2011 г.

Резултати от конкурса за лого на проект „Нов шанс за успех”

Крайните оценки на представените проекти на лого за проект „Нов шанс за успех”, изчислени при прилагане на утвърдените със Заповед № РД09-1191 от 24.08.2011 г. критерии за оценка, са следните:

1. Мария Венкова Груева – 10 точки
2. Иван Стоянов Стоянов – 9 точки
3. Ивета Гаврилова Стоянова – 8 точки
4. Тодор Николаев Начев – 7 точки
5. Калоян Пламенов Баем – 7 точки

28 октомври 2011 г.

МОМН обявява набиране на кандидати за регионални организатори на обученията на възрастни по проекта „Нов шанс за успех” Видин, Добрич, Кюстендил, Пловдив, София-област, Смолян, Русе и Шумен

Една от основните дейности по проект „Нов шанс за успех” е да бъде осигурено организационно и методически обучението на неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст. Дейността на регионалните екипи ще бъде свързана с координирането и отчитането на проведените от училищата обучения. Те ще провеждат разяснителни дейности и консултации на кандидати за организиране на обучения и ще подпомагат училищата при планиране и отчитане на обученията като следят за законосъобразността на извършените по проекта разходи, за съответствието на представените от училището документи със законовите изисквания, за окомплектоването на документи и представянето им в най-кратък срок на екипа за управление на проекта.

Чрез регионалните екипи ще се оптимизират взаимодействията с изпълнителите на проектните дейности и ще се съдейства за своевременно преодоляване на възникнали проблеми и за подобряване на организацията на обучението в следващите етапи. За целта те ще бъдат включвани в обучителни семинари и работни срещи с екипа за управление на проекта.

Всеки кандидат може да участва по компетентност за организационно подпомагане и координация на обучението за възрастни в училищата в един от общо 8-те териториални администрации към министъра на образованието, младежта и науката.

Краен срок за изпращане на заявление за участие: 7 дни от публикуването на настоящата обява.
Краен срок за изпълнение на задачата: до приключване на проекта, след сключване на договор с ръководителя на проекта.

I. Необходими документи:
- Заявление за участие в свободен текст.
- Автобиография - европейски стандарт.
N.B. Ръководният на екипа за управление има право да провери данните, посочени в автобиографията на кандидата

II. Основни изисквания за участие към кандидатите:
1. Образование: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или “магистър”.
2. Минимален професионален опит – 3 години в органите за управление на системата на народната просвета на територията на съответната област.
3. Участие в групи за инспектиране и анализиране на цялостната организация на образователно-възпитателния процес в детските градини и училищата, както и дейностите в обслужващите звена на територията на съответната област.
4. Компютърни умения - Word, Excel, Internet.

III. Изисквания, носещи допълнителни точки:
1. Участие в работни групи за координиране и създаване на организация за провеждането на външни оценявания, вкл. държавни зрелостни изпити на територията на съответната област.
2. Участие в групи по ефективното управление на финансовите средства на детски градини, училища и обслужващи звена за съответната териториална област.
3. Участие в прилагането на национални програми и на национални проекти.
4. Участие в регионални програми и на регионални проекти в детските градини, училищата и обслужващите звена.
5. Участие в екип за управление на училищни проекти.
6. Участие във финансово-счетоводното обслужване.

IV. Изисквания към техническото оформление на документите за кандидатстване:
Документите да бъдат набрани на шрифт Times New Roman или Arial в .doc или pdf формат с пункт 12.

Заявлението за участие ще бъде разглеждано само ако съдържа адрес за кореспонденция с участника (трите имена,  адрес, телефон, e-mail).

V. Място и срок за подаване на документи:

Документите за кандидатстване се приемат на адрес:

Министерство на образованието, младежта и науката
Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”
Бул. „Дондуков“ 2А
1000 София

За дата на документите важи датата на синия печат на Министерство на образованието, младежта и науката.

За контакт:
Любка Алипиева, гл. експерт, дирекция ОПОС и координатор на проект „Нов шанс за успех”

9 ноември 2011 г.

МОМН обявява конкурс за избор на членове на Kомисия за подбор на кандидатурите за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и на научни издания за индексиране

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:

Конкурс за избор на членове на Комисия за подбор на кандидатурите за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и на научни издания за индексиране

- ПРАВИЛА за избор на членове на комисии за избор на специализирани публикации за подкрепа в реферирани издания и издания с импакт фактор и на научни издания за подкрепа за индексиране;
- Декларация;
- Европейски формат на автобиография;
- Придружително писмо.

Документите се подават на хартиен носител, с придружително писмо, което се завежда в деловодството на МОМН и по e-mail: [email protected]

Не се приемат документи, попълнени на ръка.
Не се приемат за участие в конкурса документи изпратени по пощата с пощенското клеймо след датата 25 ноември 2011 г.

Адрес за кореспонденция:
Дирекция „Наука”
Министерство на образованието, младежта и науката
Бул. Дондуков 2 А
София 1000

Краен срок 25 ноември 2011 г.

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“