Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Прекратяване на публична покана

Заповед за прекратяване на процедура „избор с публична покана“ на Нов български университет с предмет: „Доставка на техника и оборудване” по проект BG051PO001-3.1.07-0057 „Създаване и апробиране на нова специализация „Жилищна политика“ по програма „Архитектура“- Департамент „Архитектура“ на Нов български университет“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Предоставените документи можете да видите тук:

Публична покана

Сдружение "Насърчаване на заетостта" обявява процедура "избор с публична покана" по реда на ПМС № 118/20.05.2014 г. с предмет : "Платформа за електронно обучение"  по проект "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства", схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05-0171.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17.00 ч. на 11.02.2015 г.

Предоставената информация може да видите тук:

Публична покана

Нов български университет обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет : „Доставка на техника и оборудване”  по проект „Създаване и апробиране на нова специализация „Жилищна политика“ по програма „Архитектура“- Департамент „Архитектура“ на Нов български университет“, договор № BG051PO001-3.1.07-0057.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17.00 ч. на 25.02.2015 г.

Предоставените документи можете да видите тук:

 

Публична покана

Нов български университет обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет : „Доставка на техника и оборудване по проект BG051PO001-3.1.07-0057 „Създаване и апробиране на нова специализация „Жилищна политика“ по програма „Архитектура“ – Департамент „Архитектура“ на Нов български университет“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 07.04.2015 г.

Предоставените документи може да видите тук:

Публична покана

Сдружение “Насърчаване на заетостта“ обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет: „Платформа за електронно обучение“ по проект BG051PO001-4.1.05-0171 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 06.04.2015 г.

Предоставените документи може да видите тук:

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“