Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ 2019 Г.

Извършване на средносрочна оценка на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Извършване на средносрочна оценка на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПРЕЗ 2019 г.

Доставка чрез закупуване на нови неупотребявани моторни превозни средства /МПС/ за нуждите на Изпълнителна агенция "Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж“, с 2 (две) обособени позиции

Доставка чрез закупуване на нови неупотребявани моторни превозни средства /МПС/ за нуждите на Изпълнителна агенция оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж,  с 2 (две) обособени позиции.

Предоставяне на техническа експертиза за Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР ) 2014–2020 г. при наблюдението на изпълнението на договорите по Приоритетна ос 1 "Научни изследвания и технологично развитие" на ОП НОИР“

Доставка на компютърна, периферна и офис техника за Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, с 3 (три) обособени позиции.

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ 2018 Г.

Осигуряване на рекламни и информационни материали за Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.“ с 3(три)обособени позиции.

Оценка на изпълнението, ефективността и ефикасността на партньорството по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и приноса ѝ за постигане целите на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, като част от изпълнението на Плана за оценка на ОП НОИР.

 

 


 

Странична лента

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“