НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

 

Въпрос:

Уважаеми господа, 
Екипът на ОДЗ №90 желае да кандидатства с проект към ОП НОИР. Въпросът ни е:
Може ли Родителското настоятелство към кандидатстващата детска градина, регистрирано като сдружение с нестопанска цел, да бъде партньор в проекта?

Задал въпроса: ОДЗ№90 
Дата на постъпване: 28.09.2015 г.

Разяснение:

Съгласно т. 12 от Насоките за кандидатстване по процедурата юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност са допустими партньори по проекта 

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Имам следните въпроси по процедура BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“:
1.Допустими ли ще бъдат разходи за възстановяване на суми за билети за извънградски транспорт на ученици, които трябва да пътуват ежедневно от селата до града, за да продължат обучението си в професионална гимназия?
2.Допустими ли ще бъдат разходи за възстановяване на суми за билети за извънградски транспорт на родители, които трябва да пътуват от селата до града, за да участват в организираните по проекта  мероприятия, предназначени за включването на родители?
3.Допустими ли са разходи  за организиран транспорт за  ученици, които трябва да пътуват ежедневно от селата до града, за да продължат обучението си в професионална гимназия?
4.Допустими ли са разходи  за организиран транспорт за  родители, които трябва да пътуват от селата до града, за да участват в организираните по проекта  мероприятия, предназначени за включването на родители?
5.Допустими ли са разходи за настаняване или квартира/общежитие за ученици, които са от селата, но е предвидено да бъдат включени в проекта, за да продължат обучението си в професионална гимназия в града?

Задал въпроса: Сдружение "Кубера"
Дата на постъпване: 28.09.2015 г.

Разяснение:

Въпроси 1-4: Съгласно т. 14.2. „Допустими разходи“ от Насоките за кандидатстване по процедурата са допустими разходи за транспортни услуги, които се разписват в т. III. „Разходи за услуги“. Допустими са разходи само за организиран транспорт, който е необходим за изпълнението на дейността, за която се отнася и е свързан с допустимите целеви групи по операцията.
Въпрос 5: Разходите за настаняване или квартира/общежитие за ученици не са включени като допустими съгласно Насоките за кандидатстване.

_ _ _

Въпрос:

Уважаеми Госпожи и Господа,
Питането ми е относно кандидастването през ИСУН на детски градини с проекти по процедура за безвъзмездна финансова помощ  „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“. Както се вижда от насоките за кандидатстване, всеки бенефициент има право само на едно проектно предложение, в противен случай предложенията се отхвърлят автоматично от системата. Остава обаче открит въпросът какво става с проектните предложения на детски градини, които използват БУЛСТАТ-а на Общината, към която са. Ако от една община кандидатстват две или повече детски градини, с еднакъв БУЛСТАТ (този на Общината), системата ще отхвърли проектите им като проекти от един и същи кандидат. Бихте ли разяснили какво следва да се направи в такъв случай, за да има равни възможности за всички детски градини от общината.
Предварително Ви благодаря!

Задал въпроса: Деница Цонева, Управител, Областен информационен център - Ямбол
Дата на постъпване: 28.09.2015 г.

Разяснение:

ИСУН 2020 не поставя ограничения в броя на проектните предложения, подадени от различни кандидати, ползващи един и същи БУЛСТАТ.  За целите на разграничаване на получените по процедурата проектни предложения по време на оценката, в секция 2 „Данни за кандидата“ на Формуляра за кандидатстване следва да бъде посочено пълното наименование на кандидатстващото ОДЗ. По настоящата процедура, посоченото важи само за кандидати, които ползват БУЛСТАТА на Общината, включително за общинските райони при общини с районно деление.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте искам да попитам въпрос за кандидатстване по Оперативна програма " Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, по процедуа BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА”
Какъв точно трябва да е произхода на учениците включени в проекта, те трябва да са само от ромски произход или може да бъдат и българомохамедани. Понеже ние сме професионална гимназия и повечето от учениците ни са българомохамедани, но имаме и ученици от ромски произход.

Задал въпроса: Атанаска Ангелова
Дата на постъпване: 30.09.2015 г.

Разяснение:

Съгласно т. 15. „Допустими целеви групи“ от Насоките за кандидатстване, допустими целеви групи по процедурата са ученици от етническите малцинства, ученици, търсещи или получили международна закрила, младежи и родители. Целевите групи включват, но не се ограничават до, ученици от ромски произход. Всички ученици от уязвими семейства/семейства (маргинализирани) в неравностойна ситуация от етнически малцинствени групи попадат в обхвата на процедурата. Участници могат да бъдат и ученици, които не са представители на етнически малцинствени групи, с цел постигане на интеграционен ефект

_ _ _

Въпрос:

отнасящи се  до процедура за подбор на проекти BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“
1. Допустимо ли е в изпълнението на част от финансираните дейности по проекта да бъдат привлечени чуждестранни експерти? Почасовото възнаграждение за такива лица може ли да бъде по-високо от ставките, заложени в Приложение 17 „Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите“?
2. Обучение по английски или друг чужд език за учениците от етнически малцинства, участващи в проекта, допустима за финансиране дейност ли е ?
3. Допустим разход ли е провеждането на изнесени мероприятия като обучения, семинари и др. (извън населеното място, в което живеят и се обучават) за лицата от целевите групи, участващи в дейности по проекта- ученици, родители, младежи- включващ пълна логистична услуга- транспорт, настаняване, хранене?
4. В Приложение 16 „Методология за техническа и финансова оценка на проектни предложения“, раздел 1.4  за получаване на максимален брой от 3 точки е записан следният критериий:  „Кандидатът и/или неговият/неговите партньори (ако е/са включен/и такъв/такива ) разполага/т с много добри финансови възможности (показаният през изминалите две години оборот надхвърля двукратно стойността на исканото финансиране)“.  Когато кандидат или партньор е община/район на община, коя част от бюджета на общината се ползва като база за изчисление на „оборота от изминалите две години“?
5. Допустим разход ли са дейност за изработването на дидактически  видеоматериали, необходими за заниманията с младежите, родители или деца и имащи за цел да променят и възпитават определени нагласи ? Ако разходът е признат,  може ли да има подизпълнител за изпълнението на тази дейност или тя трябва да бъде изпълнявана от екип, който е на трудов договор към организацията кандидат или партньор?
6. Допустим ли е разходът за някакъв вид подаръци или заплащане за участие в изследване- т.нар инсентиви? Например, световната организация на професионалните изследователи и изследователски организации ESOMAR допуска за интервюта които са над 20 мин  или на участници във фокус групи да се заплаща на респондентите малка сума или да им се дават ваучери за подаръци или някакъв вид подаръци като компенсация за отделеното време и за приноса. Това е общоприета световна практика.  На базата на дългогодишен предишен опит В България можем да твърдим, че изследванията без този фактор, не са особено сполучливи и достоверни.

Задал въпроса: Йордан Йорданов "Евро Тотал Консулт"
Дата на постъпване: 01.10.2015 г.

Разяснение:

1. Допустимо е по проекта да бъдат привличани чуждестранни експерти при спазване на приложимото законодателство.  Стойността на заложените възнаграждения, независимо дали се касае за български или за чуждестранни експерти, не трябва да надвишава часовата ставка за съответната позиция, съгласно Приложение 17 „Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите“.?
2. Всички дейности, заложени в проектните предложения, следва да допринасят за постигането на целите на процедурата и да са насочени към създаване на условия за успешната интеграция/реинтеграция на учениците от етническите малцинства в образователния процес. В този смисъл обучението по английски или друг чужд език не би било допустимо.
3. Провеждането на изнесени мероприятия за лицата от целевите групи, участващи в дейности по проекта, е допустимо съгласно Насоките за кандидатстване. Логистичното осигуряване на мероприятията е допустим разход.
4. Във формулярa за кандидатстване в ИСУН 2020 по процедури BG05M20P001-3.001  I BG05M20P001-3.002, в секция 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ в поле 11.1. Опит на кандидата и партньора/-ите, кандидатите/партньорите – общински администрации следва да посочат размера на одобрените от общинските съвети бюджети за предходните 2 години; кандидати/партньори – небюджетни предприятия следва да посочат размера на оборота за предходните 2 години
5. Съгласно т. 14.2. от Насоките за кандидатстване, единствено разходи за закупуване на дидактически материали са допустими по процедурата.
6. Посоченият вид разход не е включен в допустимите по процедурата разходи.    

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Ние сме НПО, чиято роля в подобни проекти е свързана основно с работа за мотивиране на родителите от ромската общност да осигурят посещаемостта на децата си в учебни заведения. Това е вид социална работа и тя е ключова за успеха на проекта. Имаме опит в това и смея да твърдя, че сме били успешни. Предложените часови ставки за медицински/социален работник за новия програмен период са изключително ниски, още повее че включват всички осигурителни вноски. За нас е необяснимо как начинаещ учител примерно има часова ставка 10 лв, а начинаещ социален работник само 2 лв. Това е 5 (пет) пъти по-малко, при положение, че и единият и другият имат равна степен (висше) на образование и че, ако бъде нает на трудов договор, както би следвало, това съотношение ще се запази. Имам сериозни резерви към методологията на изледването и анализа, проведени от ДЗЗД Консорциум „ИДЕИН-ФПИ-АФА”, с което се запознах. Разлика в заплатите на начинаещи социални работници и учители действително има, но не мисля, че тя надхвърля 20-30%, а предложената е 500%.

Въпросите ми са:
1. Има ли някакви изисквания към КВАЛИФИКАЦИЯТА на изброените в таблицата експертни длъжности? Квалификацията само със "специфичния опит" ли се определя или има значение придобитото образование? Ако да - то как то влияе върху възнаграждението им?
2. Какво значи и как се доказва наличието на "специфичен опит"? Достатъчно ли е това да са работили на подобна позиция по проекти епизодично през годините или се очаква те да са заемали указаните длъжности по трудов договор в продължение на указаните в таблицата години?
3. При положение, че квалификацията и заеманите длъжности нямат значение (понеже в направеното изследване ТЕ НЯМАТ), значи ли това, че можем да наемаме неквалифицирани и никога не работили като социални работници хора, които да изпълняват функцията "Социален работник", ниво "сътрудник" за 2.00 лв на час (макар, че дори тогава пак е много ниска)?
Обръщам внимание, че би трябвало да има еднаквост в подходите на изследването и изискванията към експертните позиции. Няма да е логично да се изисква документ за образование, след като това не е отчетено при определянето на часовата ставка. Честно казано не знам как с подобна разценка ще намерим хора да вършат социална работа по оперативните програми...

Задал въпроса: Н.Цолов   Free Youth Centre
Дата на постъпване: 01.10.2015 г

Разяснение:

1. За определяне на вида експерт и съответно на часовата ставка съгласно Приложение XVII „Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите“ се взима предвид специфичния опит на съответното лице, включено в изпълнението на дейностите.
2. „Специфичен опит“ е общият опит, който лицето е натрупало в дадената сфера на дейност сумарно през годините.
3. Социален работник – сътрудник съгласно Приложение XVII е лице, притежаващо опит в посочената сфера от 0 до 3 години.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Ние сме читалище, което иска да кандидатства по ос „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи и получили международна закрила” и имаме следните въпроси:
1. 
Към момента на сключване на договор за предоставяне на БФП трябва ли да представим решение на Областния общински съвет за одобряване на споразумение за общинско сътрудничество с партньорите по проекта съгласно чл. 61 от     ЗМСМА, представено от общината или партньор по проекта? Моля да имате в предвид, че кандидатстваща организация/бенефициент ще бъде Народно читалище „Никола Й. Вапцаров-1866” гр. Благоевград, а партньори ще бъдат други три читалища и едно основно училище.
2. Може ли ръководителя и счетоводителя на проекта, които към момента на подписване на договора за БФП, работят на трудов договор в читалището да сключат граждански договор с читалището, по който да получават заплащане за извършваните дейности по управление на проекта?
3. Относно Гражданските договори, които ще бъдат сключени с експерти и екипа по управление на проекта – трябва ли в тях да бъде упоменато, броя и сумата на всички необходими разходи за командировки във връзка с изпълнение на дейността им?
4. Съгласно счетоводната политика на читалището прага за ДМА е 700лв. Възможно ли е по проекта да бъдат заложени разходи за лаптопи и фотоапарат, които ще бъдат под 700лв. всеки?
5. От къде мога да получа информация за гр. Благоевград за: областна стратегия за интеграция на ромите или общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства?

Задал въпроса: emil_popadiin@abv.bg
Дата на постъпване: 02.10.2015 г

Разяснение:

1. В изпълнение на разпоредбата на чл. 61 от ЗМСМА на етап сключване на договор е необходимо общините – независимо дали са в качеството си на кандидат или на партньор –  да представят решение на съответния общински съвет за одобрение на споразумение за общинско сътрудничество.
2. Ръководителят и счетоводителят на проекта могат да сключат: 
- допълнително споразумение към основния трудов договор, с което се възлагат функции по управление на проекта в рамките на установеното работно време;
- допълнително споразумение за допълнителен труд при същия работодател, с което се възлагат функции по управление на проекта извън установеното работно време. В този случай следва да се спазват разпоредбите на чл. 113 от Кодекса на труда.
3. Управляващият орган препоръчва назначаването на човешки ресурси за изпълнение на проекта да се извършва чрез: 
-           Сключване на основен трудов договор за пълно работно време (8 часа на ден) или за непълно работно време.
-           Сключване на допълнително споразумение към основен трудов договор, с което се възлагат функции по изпълнението на проекта в рамките на установеното работно време. В този случай се извършва пропорционално отчитане на възнаграждението по основния договор – работата се извършва в установеното работно време, а възнаграждението за реално отработените учебни часове по проекта се изплащат от бюджета на проекта.
- Сключване на допълнително споразумение за допълнителен труд при същия/при друг работодател, с което се възлагат функции по изпълнение на проекта извън установеното работно време по основния трудов договор. Максималната допустима заетост извън установеното работно време се определя от ограниченията за полагане на допълнителен труд, посочени в Кодекса на труда и при спазване на задължителната междудневна и междуседмична почивка. В този случай следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 113 от Кодекса на труда.
Разходите за възнаграждения на служителите от централната и териториалната администрация на изпълнителната власт във връзка с управление и изпълнение на операции по оперативните програми са допустими при спазване изискванията на чл. 12 ал. 2 от ПМС № 119/2014 г. чрез:
- Издаване на заповед за изпълнение на конкретни функции по проекта. Когато работата се извършва в рамките на установеното работно време, се извършва пропорционално отчитане на възнаграждението по основния договор/заповед, а възнаграждението за реално отработените часове по проекта се изплащат от бюджета на проекта;
- Сключване на договор за услуга в съответствие с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС № 119/2014 г -  когато работата се извършва извън установеното работно време и задължения по служебното или трудово правоотношение. В този случай лицата не могат да отчитат повече от 80 часа месечно във връзка с управлението и изпълнението на всички проекти, в които участват.
Когато бенефициентът не разполага с достатъчна експертиза може да наеме физически лица при спазване изискванията на ЗОП.
- К
омандировките на експертите, извършващи дейности по проекта и на екипа за управление на проекта в случаите на допълнително споразумение към основен трудов договор/ допълнително споразумение за допълнителен труд не е необходимо да бъдат изрично упоменати.
4. Възможно е по проекта да бъдат заложени разходи за закупуване на оборудване под прага на същественост
ЗА КАНДИДАТИ БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
Признаването на материалите и консумативите, закупени по проекта, се извършва при спазване указанията на Министерство на финансите, ДДС № 20/14.12.2004 г.
ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ КАНДИДАТИ:
Признаването на материалите и консумативите ще става съобразно приетата счетоводна политика на кандидата.
5.  Областната стратегия за интегриране на ромите в Благоевградска област (2012-2020 г.) можете да намерите на следния Интернет адрес:
http://www.bl.government.bg/images/stories/documenti/Strategies/OblSIR2012-2020-%20Bl-d.pdf
Програма за образователна интеграция на децата и учениците от ромската общност на Община Благоевград (2012 – 2020) можете да намерите на следния Интернет адрес:
http://www.blgmun.com/cat82/513/Programa-Romi-2012-2020.html

_ _ _

Въпрос:

Въпроси по процедура BG05M20P001-3.001:
1. В насоките за кандидатстване по процедурата е записано: \"Партньорството и задължително условие за кандидатстване.\", \"По всеки проект като кандидат или партньор трябва да има поне поедин участник от всяка от горепосочените допустими групи кандидати\" /общини, детски градини, ЮЛНЦ/, означава ли това, че ако кандидата е община задължително трябва да има за партньори детска градина и ЮЛНЦ, или може община с две детски градини например без ЮЛНЦ?
2. Разходи за материали- Има ли ограничение в ед. стойност на спортни пособия и оборудване и обзавеждане, има ли приложение в което са описани допустими спортни пособия, оборудване и обзавеждане?

Задал въпроса: Ю. Тасин
Дата на постъпване: 02.10.2015 г

Разяснение:

1. Във всеки проект трябва да има минимум един участник от всяка от трите допустими групи кандидати – общинска администрация, детска градина и ЮЛНЦ.
2. По процедурата, съгласно т. 14.3 от Насоките за кандидатстване, не са допустими разходите за дълготрайни активи. Разходите за спортни пособия, оборудване и обзавеждане са допустими в размер до прага на същественост, приложим съгласно счетоводната политика на кандидата/ партньора (за кандидати – детски градини и ЮЛНЦ), или при спазване указания на министъра на финансите ДДС-20/14.12.2004 г. (за кандидати/партньори – бюджетни предприятия).

_ _ _

Въпрос:

Въпрос по процедура BG05M20P001-3.001:
Уважаеми господине/госпожо,
Въпросът ми е къде и кога мога да задам въпроси и да получа отговори по горепосочената схема?\r\nМоже би са публикувани вече, но не ги намирам.\r\nБлагодаря, предварително за съдействието!

Задал въпроса: Николина Иванова
Дата на постъпване: 06.10.2015 г

Разяснение:

Можете да зададете Вашите въпроси относно попълването на документацията за кандидатстване по процедурата на ел. поща infosf@mon.bg в срок до 9.11.2015 г. Управляващият орган отговаря на поставените въпроси в срок до 7 работни дни от датата на получаването им, но не по-късно от 11 календарни дни преди определения краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата.
Въпросите на кандидатите и разясненията на УО се публикуват на интернет страницата на УО http://sf.mon.bg, на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg и на ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg/ (към документите по процедурата)

_ _ _

Въпрос:

Здравейте!
Ние сме Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива" град Айтос. Ще кандидатстваме по проект  BG05M20P001-3.002 "Образователна интеграция на учениците от етнически малцинства и/или търсещи или получили международна закрила". Имаме следните въпроси:
1. Може ли да имаме само един партньор - например основно училище, в което се обучават деца от ромски етнос?
2. Според насоките за кандидатстване "По всеки проект като кандидат или партньор трябва да има поне по един участник от всяка от групите допустими бенефициенти" . Това означава ли, че ние като училище трябва да имаме двама партньори - община и НПО или може да изберем само един от тях?
Благодарим Ви предварително за отговора!

Задал въпроса: Екип по разработване на проекта от ПГСС "Златна нива" град Айтос
Дата на постъпване: 06.10.2015 г

Разяснение:

Във всеки проект трябва да има минимум един участник от всяка от трите допустими групи кандидати – общинска администрация, училище съгласно Закона за народната просвета, и ЮЛНЦ

_ _ _

Въпрос:

Здравейте
Въвъ връзка с кандидатстване по схема BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА ...." имам следните въпроси:
1. Одитът по проекта от независим експерт-счетоводител задължителен ли е? Ако е задължителен за какви стойности на бюджета е задължителен?
2. Документите които се прилагат се прикачават като оригинали подписани и подпечатани от представляващия и направени в PDF формат или електронно подписани с електроне подпис.
Надявам се на отговор от ваша страна

Задал въпроса: Борислав Френчев
Дата на постъпване: 06.10.2015 г

Разяснение:

1. Одитът на проекта от независим експерт-счетоводител не е задължителен.
2. При прикачването им в ИСУН 2020, документите (сканирани оригинали) се подписват с квалифициран електронен подпис (КЕП) на лицето, оправомощено да представлява кандидата при подаването на проектното предложение. Този подпис по същество удостоверява, че прикаченият в ИСУН документ е верен с оригинала. Възможно е лицето, подписало оригиналния документ (от страна на кандидата или партньора) да е различно от лицето, което подава проектното предложение в ИСУН.

_ _ _

Въпрос:

Въпрос относно процедура
BG05M2OP001-3.002 - ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА
Допустимо ли е кандидат реализирал проект по процедура от миналия програмен период /със сходни дейности/ да  кандидатства  и по тази процедура, но в  друг регион и нова целева група.

Задал въпроса: Елица Лазарова- НПО sbs101@abv.bg
Дата на постъпване: 07.10.2015 г.

Разяснение:

Допустимо е, при условие, че целевите групи по двете проектни предложения не се припокриват.

_ _ _

Въпрос:

Във връзка с процедура за подбор на проекти BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила", бих искал да попитам следното:
В Приложение 16 „Методология за техническа и финансова оценка на проектни предложения“, раздел 1.2  за получаване на максимален брой от 4 точки е записан следният критериий:  „Членовете на предложения екип/експерти имат опит в организация и/или управление и/или изпълнение на сходен тип дейности и/или проекти, поне 3 години.“ Въпросът ми е какво се разбира под сходен тип дейности и какъв е изискуемият документ, с който се доказва този опит?

Задал въпроса: Йордан Йорданов
Дата на постъпване: 07.10.2015 г.

Разяснение:

Сходен тип дейности“ са дейности, сходни на тези, включени в обхвата на проектното предложение, например дейности, свързани с реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от училище, съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда, кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства и/или на учениците, търсещи или получили международна закрила, и др. Опитът в изпълнение на сходен тип дейности се доказва чрез приложените автобиографии на членовете на екипа по проекта/ експерти, ангажирани с изпълнението на преки дейности по проекта.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Във връзка с  процедура "Подкрепа за предучилищното възпитание..."
1. Как определяме кои деца са от етнически произход или принадлежат към група в неравностойно положение - с анкета, декларация от родителя, др.?
2. В началото на насоките е посочено какво трябва да се разбира под "деца в неравностойно положение" и "деца от маргинализираните групи", от което явно следва, че процедурата не засяга само деца от етническите малцинствени групи, но след това в описанието на част от дейностите изрично е посочено, че някои от тях са само за етническите малцинства, например, там където е посочена възможността за подобряване на образователна интеграция и за психологическа подкрепа и работа с родители. Доказването на 20% как става, в този процент са включени деца от етническите малцинства, деца в неравностойно положение и деца от маргинализираните групи или САМО деца от етническите малцинства.
3. Моля, уточнете каква е разликата в изпълнението и бюджетирането на последните две дейности, а именно 12. "Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност и разработване на програма за културна и социална интеграция или общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;" и 13. "Разработване и приемане на общински годишни планове за действие, в съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите или общински програми за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (дейността следва да бъде финансирана за сметка на съответната община)", т.е. допустимо ли ще е да заложим дейност за общинска програма за образователна и културна интеграция, така както е посочено в дейност 12 от насоките, без това да противоречи на същата формулировка в дейност 13.

Във връзка с процедура "Образователна интеграция
1. Как определяме кои деца са от етнически произход - с анкета, декларация от родителя, др.?
2. В насоките за кандидатстване са изброени допустимите целеви групи, веднага след това е указано изискването за минимум "20% от участниците във всеки проект трябва да бъдат ученици от уязвими семейства/семейства (маргинализирани) в неравностойна ситуация от етнически малцинствени групи или търсещи или получили международна закрила, които се намират или са застрашени от попадане в състояние на изключеност от образователния процес, поради трудности от културно и езиково естество". Това означава ли, че тези 20% трябва да са едновременно деца от етническите малцинства и деца в неравностойна ситуация (без родител, в приемно семейство, от многодетни семейства, от социално слаби семейства, отглеждани в общността и т.н.) - т.е. още по-голямо стесняване на кръга. В допълнение останалата част от включените по проекта деца, т.е. останалите 80%, могат да са представители на етническите малцинствени групи, но не от уязвими семейства, и/или да не са представители на етническите малцинствени групи. Правилно ли разбираме така заложеното изискване. Как става доказването на тези 20%. В същото време индикаторите засягат само ученици от етническите малцинства без значение дали са от уязвими семейства/в неравностойна ситуация, както и деца, търсещи или получили международна закрила.
3. Във входа на изпълнение на проекта ще е допустимо ли да се правят промени по бюджета на проекта - т.е. прехвърляне на един разход от едно перо в друго?
4. Ако децата са обхванати в проект за целодневна организация на учебния процес как може да ги включим в този проект?
5. Възможно ли е да бъде заложен анализ и експертиза, която да определи кои деца от училища, участващи в дадения проект, отговарят на изискването на целевата група?Благодаря предварително

Задал въпроса: Ал. Ангелова
Дата на постъпване: 07.10.2015 г.

Разяснение:

По процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“:
1. Участието на целевите групи, заложени в договора, се доказва чрез чрез попълването на Окончателна  статистическа справка за отчитане на  индикатори (по проект) (Приложение VIII към Насоките).
2. Съгласно т. 15 „Допустими целеви групи“ от Насоките за кандидатстване най-малко 20 % от участниците във всеки проект трябва да бъдат деца от етнически малцинствени групи и/или деца, търсещи или получили международна закрила, които се намират или са застрашени от попадане в състояние на изключеност от образователния процес поради трудности от културно и езиково естество.
3. В Насоките за кандидатстване е допусната техническа грешка. Примерна допустима дейност 12 касае включването в проектното предложение на дейности, насочени към преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност. Разработването на програма за културна и социална интеграция или общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (в случаите, в които съответната община няма приета такава) не следва да бъде част от бюджета на проектните предложения по процедурата, тъй като дейността следва да бъде финансирана за сметка на бюджета на съответната община По процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещите и получили международна закрила“:
1. Участието на целевите групи, заложени в договора, се доказва чрез чрез попълването на Окончателна  статистическа справка за отчитане на  индикатори (по проект) (Приложение VIII към Насоките)
2. Съгласно т. 15 от Насоките за кандидатстване минимум 20% от участниците във всеки проект трябва да бъдат ученици от етнически малцинствени групи или търсещи или получили международна закрила, които се намират или са застрашени от попадане в състояние на изключеност от образователния процес, поради трудности от културно и езиково естество. С цел интеграционен ефект от изпълнението на процедурата, останалите до 80% могат да бъдат ученици, които не са представители на етнически малцинствени групи или ученици, които са от етнически малцинствени групи, но са вече пълноценно интегрирани в образователната система. Доказването на посочените 20% се осъществява чрез попълването на Окончателна  статистическа справка за отчитане на  индикатори (по проект) (Приложение VIII към Насоките)
3. Промени по проекта се допускат само при обективна невъзможност Бенефициента да изпълни в детайли описаното в проекта, след подаване на писмено мотивирано искане и подробна аргументация на исканата промяна. Промените се правят в писмена форма.  
а) В случаите когато промяната в бюджета не засяга основната цел на проекта, а финансовият ефект от нея се ограничава до прехвърляне на средства в рамките на един тип разходи или промяна до 15 % на договорения размер в рамките на два и повече типа разходи (при прехвърляне на средства между тях), като тази промяна няма да попречи за постигане на планираните резултати, промяната се извършва с уведомително писмо от страна на Бенефициента. Бенефициентът трябва да представи на УО уведомление за изменението на бюджета най-късно при изпращане на съответния междинен/окончателен отчет и искане за плащане, в които са посочени разходите, за които се отнася изменението.
УО си запазва правото да не приеме извършената промяна, ако:

 • липсва писмено уведомление за извършването й;
 • не е добре обоснована необходимостта от извършването й.

б) При промяна на първоначалните стойности на типовете разходи, когато се извършва преразпределение на средствата в бюджета на проекта, водещо до увеличаване или намаляване с повече от 15 % на договорените в бюджета стойности по типове разходи, се сключва допълнително споразумение за изменение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
В тези случаи Бенефициентът изготвя и изпраща до УО:

 • заявление за исканата промяна на бюджета, като задължително аргументира причините за промените на всеки от изменените типове разходи, както и как тези промени ще се отразят на съответните дейности, заложени в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Задължително е да се посочи връзката между изпълняваните дейности и исканите промени в бюджета.
 • попълнена форма за „Изменение  на бюджет“ (Приложение към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).

Сключеното допълнително споразумение не може да има за цел или като резултат внасяне на изменения в договора, които биха представлявали нарушение на принципа на равнопоставеност на кандидатите и нарушават конкурентните условия, заложени в насоките за кандидатстване и приложимата нормативна уредба към процедурата за подбор на проекти. Промени в бюджета на проекта, водещи до увеличаване на първоначално заложения  размер, предвиден в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, и/или водещи до превишаване на средствата по „тип разходи“, за които има определен размер в нормативен акт, в акт на правото на Европейския съюз или в Насоките за кандидатстване, не са допустими.
4. През новия програмен период 2014-2020 г., след 1.01.2016 г., не се предвижда продължаване на проекта за целодневна организация на учебния процес в средищните училища.
5. Доказването на целевата група се извършва чрез попълването на Окончателна  статистическа справка за отчитане на  индикатори (по проект). Извършването на анализ и експертиза относно това кои деца отговарят на изискванията на целевата група не е необходимо.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Имам следните въпроси:
Въпрос 1:
В презентацията на УО от информационните дни по двете схеми има следния текст при разходите за организация и управление: „Член на екипа за организация и управление, който е нает за работа в установеното работно време, не може да сключи допълнителен договор за същите задължения, които да бъдат изпълнявани извън установеното работно време.“
Тъй като имаме много запитвания за това ограничение от потенциални бенефициенти и не намираме текст в Насоките за кандидатстване, който да ограничава сключване на допълнителен договор при същия работодател за извършване на дейности извън установеното работно време по основен трудов договор на лицето, което по време на изпълнение на проекта ще бъде назначено на същата длъжност, моля да получим отговор на следния конкретен пример:
В екипа за организация и управление на проекта ще бъде назначен „Счетоводител“, на който е приложено CV на етап „Кандидатстване“. На тази позиция ще бъде назначено лице, което работи като счетоводител при Кандидата или партньора на подадения проект преди подаването му и е назначено на основен трудов договор, на 5 дневна работна седмица и на 8 часов работен ден.
Допустимо ли е този счетоводител на кандидата или партньора да бъде назначен като счетоводител по проекта извън установеното работно време по основния му трудов договор, на 4 часов работен ден, при 5 дневна работна седмица, на следните видове договори: 
1.  По чл.110 от КТ  - допълнителен договор при същия работодател
2.  По чл.111 от КТ – допълнителен договор при друг работодател
3.  Граждански договор

Въпрос 2:
При попълване на  Формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020 и конкретно т. 5 Бюджет, не са активни редовете в Раздел І, т.2, Раздел ІІІ, т. 4, 5, 6, 7, 8 и 9 и Раздел ІV, т. 10 и 11  и не може да се въвеждат суми по тях, тъй като те са за обща стойност по конкретната точка и са оцветени в сиво. Там може единствено да се промени % на БФП и СФ. Единственият начин да се въведат разходи по тези точки е с добавяне на нови редове.  Тъй като не е допустимо да се добавят нови редове и видове разходи, моля, да потвърдите дали е допустимо при попълване на бюджета да се добавя нов ред към всяка от описаните точки и в новите редове да се копира и повтори текста, за да може да се въведе необходимия разход по този ред?

Въпрос 3:
В Насоките за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.001 в точка 13 е посочено, че проектните предложения трябва да предвиждат дейности по постигане на всяка една от стратегическите цели, определени в Национална стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012-2020, а стратегическите цели, изброени по-долу са от Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015 – 2020.
В приложение ХV към Насоките за кандидатстване  в таблицата за Административно съответствие и допустимост, в т. 6.2 е визирана Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015 – 2020.
Предполагаме, че е техническа грешка, която може да доведе до отхвърляне на проекта на етап Административното съответствие и допустимост на проекта. Моля, дайте пояснение.

Въпрос 4:
Допустими ли са разходи за банкови такси за открита по проекта банкова сметка само за нуждите на проекти с цел разделяне на икономическа от неикономическа дейност на организацията кандидат или партньор, когато последната изпълнява и двата вида дейност? Ако са допустими в кой раздел от бюджета могат да се залагат?

Задал въпроса: Янислава Вангелова Областен информационен център - Благоевград
Дата на постъпване: 07.10.2015 г.

Разяснение:

1. Допустимо е този счетоводител на кандидата или партньора да бъде назначен като счетоводител по проекта чрез сключване на допълнително споразумение за допълнителен труд при същия работодател по чл. 110 от КТ/ други работодател по чл. 111 от КТ в случаите, в които договорът е за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения.
2. За въвеждане на разходи по всяка от посочените точки, при попълване на  т. 5 Бюджет от Формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020 кандидатите следва да добавят нови редове чрез натискане на бутон „Добави“.
3. Допусната е техническа грешка. Проектните предложения трябва да предвиждат дейности по постигане на всяка една от стратегическите цели, определени в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015 – 2020, съгласно т. 6.2 от Таблицата за Административно съответствие и допустимост, приложение за информация към Насоките за кандидатстване. Същевременно дейностите следва да бъдат съобразени и с целите на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.
4. Разходи за банкови такси за открита по проекта банкова сметка не са допустими по процедури BG05M2OP001-3.001 и BG05M2OP001-3.002

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Имаме въпрос по процедура BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“. Въпросът ни е следния: задължително ли е партньорите по проекта да участват като координатори в екипа за управление.
Екип по разработване на проекта от ПГСС "Златна нива" гр. Айтос

Задал въпроса: ПГСС "Златна нива" гр. Айтос
Дата на постъпване: 09.10.2015 г.

Разяснение:

Не е задължително

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Училището, в което работя ще  кандидатства по Оперативна програма " Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, по процедуа BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА”.
Имаме следните въпроси:
1. Има ли ограничение в броя ученици, включени в програмата - колко е минималния и максималния брой ученици в група?
2. Може ли един ученик да бъде включен в повече от една група?
3. Срока, за който ще кандидатстваме е 36 месеца. Възможно ли е  да се прави промяна в списъка на участващите ученици? Например, ако през първата година учениците са били от 7 клас - през следващата учебна година отново да избера ученици от 7 клас.

Задал въпроса: Spaska Stoyanova spaskasto@abv.bg
Дата на постъпване: 09.10.2015 г.

Разяснение:

1. Няма заложени ограничения в броя ученици, включени в проектното предложение.
2. Един ученик може да бъде включен като участник в повече от една допустима дейност по проекта, но индикаторите за продукт и резултат се отчитат на база реален бройотделни физически лица.
3. Управляващият орган обръща внимание, че всички дейности по проекта следва да приключат до 31.12.2018 г. Да се прави промяна в списъка на участващите ученици е възможно, в случай, че промяната е в изпълнение на целите на проекта и няма да застраши устойчивостта на дейностите по проекта, както и заложеното в т. 15 „Допустими целеви групи“ от Насоките за кандидатстване изискване „най-малко 20 % от участниците във всеки проект трябва да бъдат ученици от уязвими семейства/семейства (маргинализирани) в неравностойна ситуация от етнически малцинствени групи или търсещи или получили международна закрила, които се намират или са застрашени от попадане в състояние на изключеност от образователния процес, поради трудности от културно и езиково естество“. Всяка промяна в заложените дейности подлежи на одобрение от УО и се извършва съгласно условията на договора за БФП. Видовете допустими промени и начините за тяхното извършване са подробно описани в Ръководството за бенефициента, което е приложение към Насоките за кандидатстване.   

_ _ _

Въпрос:

Здравейте! Във връзка с  процедурата "Образователна интеграция на ученици от етнически малцинства и/или търсещи или получил международна закрила" имам въпрос.
Допустимо ли е в проект да участват училища от различни райони на една община, но  партньор по проекта да е само единият район на общината?

Задал въпроса: Доц.д-р Св.Халачева
Дата на постъпване: 11.10.2015 г.

Разяснение:

Съгласно т. 12 от Насоките за кандидатстване, по всеки проект като кандидат или партньор трябва да има поне по един участник от всяка от групите допустими бенефициенти. Т.е. допустимо е партньор по проекта да бъде само една районна общинска администрация, при условие, че в проектното предложение е аргументиран приноса й при изпълнение на дейностите с всички училища.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Във връзка с открита процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ имам следния въпрос:
В насоките да кандидатстване Дейност 2 е разписана, както следва :“ Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила“. Под черта е посочено следното: „Учениците, обхванати в Дейност 3. Допълнително обучение за деца с образователни дефицити по предмети от задължителния учебен план по процедура „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене (Твоят час) – фаза 1“, не може да бъдат обхванати в Дейност 2 по настоящата процедура поради съдържателно дублиране.“
В тази връзка как следва да се тълкува Дейност 2 по настоящата процедура? Под допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици следва ли да се има предвид,  че трябва да бъдат провеждани такива занимания по предмети от задължителния учебен план или означава, че може да бъдат формирани клубове по интереси, където да се интегрират участниците чрез интерактивни методи на обучение?
С уважение,

Задал въпроса: Христина Роглинова
Дата на постъпване: 12.10.2015 г.

Разяснение:

Допълнителните занимания със застрашени от отпадане от училище ученици в рамките на дейност 2 от тази процедура не могат да дублират дейности, провеждани в рамките на процедура „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене (Твоят час) – фаза 1“. Кандидатът в своето проектно предложение следва да предложи и обоснове най-подходящите според него форми на допълнителни занимания. Проектът попроцедура „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене (Твоят час) – фаза 1“ все още не е стартирал, но след неговото стартиране, не следва да се допуска ученици, които участват в изпълнението на дейност 2 по операция „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ да бъдат участници и по проект „Твоят час“._ _ _

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Имаме въпроси във връзка с допустимите разходи за проектни дейности по процедура BG05M20P001-3.002 :
1. Допустими ли са разходите за подготовка на обучителни програми и обучителни материали?
2. Разходи за музикални инструменти, носии и облекла за танци биха ли счетени за допустими, в случай че са планирани за изпълнение на проектни дейности с участниците от целевата група?
3. Разходи за изработка на софтуер и въвеждане на електронна платформа за управление на проекта и гарантиране на устойчивост допустими ли са?
    Благодаря.

Задал въпроса: Поля Вълкова
Дата на постъпване: 12.10.2015 г.

Разяснение:

1. Съгласно т. 14.2 в категория II „Разходи за материали“ са допустими разходи за закупуване на учебна или специализирана литература/дидактически материали и разходи за учебни пособия и помагала.  
2. Посочените разходи са допустими съгласно т. 14.2 в категория II „Разходи за материали“ - учебни пособия и помагала.
ВАЖНО: ЗА КАНДИДАТИ БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ: Признаването на активи, материалите и консумативите, закупени по проекта, се извършва при спазване указанията на Министерство на финансите, ДДС № 20/14.12.2004 г.
ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ КАНДИДАТИ: Признаването на активи, материалите и консумативите ще става съобразно приетата счетоводна политика на кандидата.
3. Разходи за разработка на софтуер не са допустими за финансиране по тази процедура _ _ _

_ _ _

Въпрос:

Здравейте!
По отношение на процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, бихте ли ни разяснили ситуацията с ДДС. В Насоките е отбелязано, че разходите за възстановим ДДС са недопустим разход. Ние сме НПО, което не е регистрирано по ДДС и не ползва данъчен кредит. При това положение трябва ли да калкулираме ДДС в цените, които посочваме или ДДС трябва да се добави на отделен бюджетен ред?

Задал въпроса: Л. Георгиева
Дата на постъпване: 13.10.2015 г.

Разяснение:

В случай, че разходите се извършват от не регистрирано по ЗДДС лице невъзстановимият ДДС е допустим разход по проекта. В този случай всички разходи, които се залагат в проектното предложение, следва да бъдат калкулирани с включен ДДС.

_ _ _

Въпрос:

Днес в Културен център \"Люлин\" се проведе представяне на насоките за кандидатсване по схеми: \"Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение\" и \"Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила\".\r\nДиректори на детски градини от район \"Люлин\" желаят да включат Културен център \"Люлин\" като партньор в процедурите по кандидатстване.\r\nНашият въпрос към Вас е: възможно ли е КЦ \"Люлин\" да бъде партньор по тези проекти, след като сме част от СО район \"Люлин\" - отдел \"Други дейности по културата\" ? \r\nКЦ \"Люлин\" е регистриран в Агенцията по вписванията под идентификационен код 0006963271697, дата на регистрация: 20.08.1999г., като поделение на Столична община с решение № 18 от 22.12.1993г. Картата на Булстат е издадена на 20.06.2012г. Ние сме Общинска структура с нестопанска цел, третостепенен разпоредител на бюджетни средства. \r\nКултурен център \"Люлин\" би желал да бъде партньор по тези програми, но искаме Вашето компетентно мнение, дали е възможно това.

Задал въпроса: Йорданка Любенова Костова Директор на КЦ „Люлин“ 
Дата на постъпване: 13.10.2015 г.

Разяснение:

В конкретния случай, кандидат или партньор на кандидата следва да бъде или район „Люлин“ на СО или самата Столична община.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте!
Във връзка с кандидатстване по Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, бихме искали да получим разяснение дали като НПО сме легитимни да подадем проектни предложения  и по двете процедури  BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ и BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“?
2. Задължително ли е ако проектът ни ще се реализира в три общини, да имаме партньорско споразумение и с трите общини, или е достатъчно само с една?

Задал въпроса: НАРУ България
Дата на постъпване: 13.10.2015 г.

Разяснение:

1. Всяко юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност може да подаде не повече от едно проектно предложение по всяка от двете процедури.
2. Съгласно т. 12 от Насоките за кандидатстване, по всеки проект като кандидат или партньор трябва да има поне по един участник от всяка от групите допустими бенефициенти. Т.е. допустимо е партньор по проекта да бъде една общинска администрация.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Имам следния въпрос по процедура BG05M20P001-3.002 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила".
Допустим разход ли е създаването на сайт / за безплатно ползване/ с учебни материали за целевата група?

Задал въпроса: Пенка Михайлова
Дата на постъпване: 13.10.2015 г.

Разяснение:

Разходите за разработване на уеб сайт не са допустими за финансиране по тази процедура.

_ _ _

Въпрос:

1.Какво означава \"специфичен опит, който лицето е натрупало в дадена сфера на дейност\" за учители в ЦДГ? Правилно ли е разбирането ни, че професионалния опит е различен от специфичния опит, за учителите, които ще бъдат ръководители на клубове/ателиета по интереси в детските градини?
2.Допустим ли е разходът за изработка/закупуване на плакети, медали, купи и др.
награди при организиране на мероприятия със състезателен характер? Къде трябва да бъде включен в бюджета?
3.Допустим разход ли е закупуването на изкуствена трева, за организиране на футбол на малки вратички?
4.Дейностите по интереси в часовете в ПИГ /за училищата/ могат ли да бъдат запълнени с дейностите от проекта, при случаите в които част от учениците в ПИГ са целева група по проекта?
5.Във връзка с целодневната организация в средищните училища и заетост на учениците до 17 часа възможно ли е клубовете да функционират през почивните дни и ваканциите?
6.Допустимо ли е наемането на хореографи и треньори за ръководители на клубове/ателиета и как трябва да бъдат назначени?

Задал въпроса: Инж. Галя Дойчинова
Дата на постъпване: 14.10.2015 г.

Разяснение:

1. Специфичен опит е опит, свързан с естеството на дейностите, които са включени в проектното предложение
2.. Посочените разходи са допустими съгласно т. 14.2 в категория II „Разходи за материали“ - спортни пособия.
3. Посочените разходи са допустими съгласно т. 14.2 в категория II „Разходи за материали“ - оборудване и обзавеждане.
ВАЖНО: ЗА КАНДИДАТИ БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ: Признаването на активи, материалите и консумативите, закупени по проекта, се извършва при спазване указанията на Министерство на финансите, ДДС № 20/14.12.2004 г.
ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ КАНДИДАТИ: Признаването на активи, материалите и консумативите ще става съобразно приетата счетоводна политика на кандидата.4. При описаната хипотеза, в случай, че за провеждане на дейностите по интереси в задължителния учебен план е предвидено финансиране от съответния бюджет на училището, няма да бъде допустимо възстановяването на средства за същата дейност, извършвана в рамките на проекта.
5. Да, възможно е. Кандидатите в своите проектни предложения следва да предложат и обосноват най-добрия подход за изпълнение на планираните дейности, което е предмет на оценка от оценителната комисия по процедурата.
6. Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата е допустимо наемането на експерти и/или външни консултанти чиято дейност е пряко свързана с целевата група. Разходите за тях се залагат в категория I „Разходи за персонал“ на бюджета на проекта. В проектното предложение следва да се аргументира нуждата от избраните позиции, както и изискванията към тях. Управляващият орган препоръчва назначаването на човешки ресурси за изпълнение на проекта да се извършва чрез:
- Сключване на основен трудов договор за пълно работно време (8 часа на ден) или за непълно работно време (продължителността и разпределението на работното време се определят от страните по трудовото правоотношение).
- Сключване на допълнително споразумение към основен трудов договор, с което се възлагат функции по изпълнението на проекта в рамките на установеното работно време. В този случай се извършва пропорционално отчитане на възнаграждението по основния договор – работата се извършва в установеното работно време, а възнаграждението за реално отработените учебни часове по проекта се изплащат от бюджета на проекта.
- Сключване на допълнително споразумение за допълнителен труд при същия/при друг работодател, с което се възлагат функции по изпълнение на проекта извън установеното работно време по основния трудов договор. Максималната допустима заетост извън установеното работно време се определя от ограниченията за полагане на допълнителен труд, посочени в Кодекса на труда и при спазване на задължителната междудневна и междуседмична почивка. В този случай следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 113 от Кодекса на труда.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте, въпросът ми е относно BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и е следният: Може ли НПО /сдружение с нестопанска цел/ да е кандидат по проекта и партньорът му да е пак НПО /друго сдружение с нестопанска цел/.

Задал въпроса: Рени Захариева
Дата на постъпване: 14.10.2015 г.

Разяснение:

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата кандидат – ЮЛНЦ за общественополезна дейност може да си партнира с друго ЮЛНЦ за общественополезна дейност, но освен него следва да включи като партньори и минимум по един участник от всяка от следните групи:

 •  детски градини/ общински училища с подготвителни групи;
 • общини (или райони на общини)

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Във връзка с процедура на подбор на проекти за кандидатстване BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“, моля конкретизирайте:
Какво се има предвид за допустими разходи за оборудване и обзавеждане (съгл. стр. 25 от Насоките), с оглед на посочените като недопустими разходи за дълготрайни активи (стр. 29)?

Задал въпроса: СНЦ „РЦЕС“
Дата на постъпване: 14.10.2015 г.

Разяснение:

По проекта могат да бъдат залагани разходи за оборудване и обзавеждане под прага на същественост съгласно счетоводната политика на организацията - кандидат.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Към зададените вече от мен въпроси бих искала да добавя и следните относно процедурата за предучилищното възпитание с единствен срок 30.11.2015 г.
1. Ако предучилищната група се намира в училище е ясно, че училището е допустим кандидат по тази процедура и отделно по другата за училищното образование. Допустимо ли е това училище, освен задължителните община и НПО, да има партньор детска градина/детски градини, в които няма предучилищна група, но има първата задължителна предучилищна група - 4-5 год.?
2. Допустимо ли е организиране на двудневна, тридневна, четиридневна и т.н. екскурзия - възможно ли е да се бюджетират всички разходи за логистика и организация - организиран/нает транспорт, командировъчни на служителите и педагозите, които ще придружават децата, нощувки и изхранване? В рамките на тази екскурзия биха могли да се проведат спортни състезания на открито, т.е. извън обичайното населено място за децата с цел по-успешна интеграция и социализация?  
3. Допустимо ли е да се калкулират летен/зимен лагер?
4. При закупуването на спортни пособия - могат ли да се закупят и спортни екипи на децата - тениски, панталони, спортни маратонки - все пак те са необходими за провеждането на спортни състезания, към които децата имат най-силен интерес и през които общуването става по-лесно, по-успешно и с по-дълъг ефект?
5. Какви разходи могат да се бюджетират в дейност "Подкрепа за семействата от уязвимите етнически малцинства/семейства в неравностойно положение за обучение на децата им в детски градини от 3-годишна възраст с оглед ранната им социализация" и тези разходи само за уязвими етнически малцинства и семейства в неравностойно положение ли могат да са?
6. Ако общината е партньор в проекта и не участва в дейностите по управление и публичност на проекта в какви дейности може да участва и да разходва средства?
Благодаря

Задал въпроса: Ал. Ангелова
Дата на постъпване: 15.10.2015 г.

Разяснение:

1. Да, съгласно т. 12 от Насоките за кандидатстване по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, детските градини са допустими партньори по процедурата.
2 и 3. Допустими са разходи за провеждане и участие в мероприятия. Те се залагат в раздел IV от бюджета на проекта.
4. Да, посочените разходи са допустими съгласно т. 14.2 в категория II „Разходи за материали“ - спортни пособия.
5. За изпълнение на дейността могат да се бюджетират всички допустими разходи, посочени в т. 14, раздели от I до V от Насоките за кандидатстване, в зависимост от конкретния обхват на дейността, предложен от кандидата във Формуляра за кандидатстване. С оглед постигането на интеграционния ефект от изпълнението на процедурата, участници могат да бъдат и деца и техните родители, които не са представители на етнически малцинствени групи.
6. Общината в качеството си на партньор може да участва във/ да отговаря за изпълнението на всяка една от предложените от кандидата дейности. Участието на всички партньори по проекта и техните роли се обосновават във Формуляра за кандидатстване. Конкретните задължения на общината следва да бъдат ясно описани в Споразумението за партньорство между нея и кандидата, одобрено от Общинския съвет. 

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Във връзка с процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ имам следните въпроси:
1. Дали обучението на учители/възпитатели - дистанционно, присъствено, продължаващо - е допустима дейност?
2. Дали разходите за транспорт, храна, настаняване на участници в обучение (учители/възпитатели; в страната), зала, техника и материали във връзка с обучението са допустими?
3. Дали разходите за изготвяне на съдържанието на обучението и хонорар за водещите на обучението са допустими?
Благодаря!

Задал въпроса: Яна Ноел
Дата на постъпване: 15.10.2015 г.

Разяснение:

1 до 3. Посочената дейност в първия въпрос не е допустима по процедурата съгласно Насоките за кандидатстване. Всички разходи, свързани с изпълнение на посочената дейност, също са недопустими по процедурата. За квалификация на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда се предвижда отделна операция в рамките на оперативната програма.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Фондация „Асоциация Анимус” (НПО с обществено полезна цел), планира да кандидатства към BG05M2OP001-3.001 - ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ. Според насоките за кандидатстване има изискване във всеки проект  кандидата или партньора да има поне по един участник от всяка група допустими бенефициенти ( НПО, общинска администрация и училище или детска градина). В концепцията на проектното предложение, като кандидати сме заложили партньорство с местната община, едно училище и НПО от други градове. Необходимо ли е партньорите по проекта, които ще са НПО в други градове също да сключват споразумение с местната общинска администрация, училище или детска градина?
Благодарим Ви и ще очакваме вашия отговор.

Задал въпроса: Фондация „Асоциация Анимус”
Дата на постъпване: 15.10.2015 г.

Разяснение:

Не, споразумението за партньорство се сключва между участващите в проекта организации/институции в качеството им на кандидат и партньори по конкретното проектно предложение.

_ _ _

Въпрос:

Добър ден, във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Шабла по процедура на подбор на проекти BG05M20P001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“  бихме искали да Ви попитаме следното :
Допустим кандидат/партньор ли е Общински детски комплекс, представляващо обслужващо звено и регистрирано по чл. 26 от ЗНП като извънучилищно педагогическо учреждение?

Задал въпроса: Виктория Николова Община Шабла
Дата на постъпване: 16.10.2015 г.

Разяснение:

Допустими кандидати по цитираната операция са всички училища, съгл. чл. 26 от ЗНП. при условие, че поддържат подготвителни групи.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте! По процедура BG05M20P001-3.002 имам въпрос.
Допустим разход ли е създаването / но не издаването/ на допълнителни  учебни материали, които да се ползват в обучението?
Ако да, допустим разход ли ще бъде качването на тези материали в сайтовете на партньорите?

Задал въпроса: Yovka Dapcheva
Дата на постъпване: 16.10.2015 г.

Разяснение:

Съгласно т. 14.2. от Насоките за кандидатстване по процедурата, в категория II „Разходи за материали“ са допустими разходи за закупуване на материали, включително учебна или специализирана литература/ дидактически материали.
Качването на материали на уеб-сайтовете на партньорите не би следвало да изисква финансов ресурс.

_ _ _

Въпрос:
 

Запитване по процедурата за подкрепа на предучилищното възпитание.
Имам следния въпрос:
Ако партньор ни е читалище и предвиждаме пряката му обвързаност с дейностите по проекта, то разходите реализирани с изпълнение на тези му задължения как бихме могли да обвържем с бюджета?

Задал въпроса: Надежда Колева
Дата на постъпване: 19.10.2015 г.

Разяснение:

Направените от партньорите разходи в изпълнение на дейностите по проекта, за които те отговарят, са допустими в същата степен, както и разходите, направени от кандидата. Същите се отчитат с първични счетоводни документи.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,

Във връзка с кандидатстването ни по процедура BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ имаме следните въпроси:
1. Допустимо ли закупуването на оборудване за лицата от целевата група, което не е ДМА под формата на таблети, всеки с единична стойност около 400 лв. и ако да, коя секция на бюджета се нанася оборудването? И има ли процентно ограничение по перото „Закупуване на оборудване”, както при „Информация и публичност”?
2. В насоките пише, че ще се следи как заложените по проекта дейности допринасят за изпълнение на програмите на общините за интеграция на роми. Означава ли това, че трябва дадена община да е заложила в проекта точно тези дейности, които са предвидени за съответната календарна година в програмата й за интеграция на роми или се има предвид, че дейностите по проекта трябва като насоченост да изпълняват приоритетите на общината по програмата й за интеграция на роми?

Задал въпроса: "Корект Консултинг Груп" ООД
Дата на постъпване: 19.10.2015 г.

Разяснение:

 1. Допустимо е закупуване на оборудване на стойност под прага на същественост. Разходите за оборудване се залагат в категория II „Разходи за материали“ от бюджета на проекта, като за тях няма процентно ограничение.
 2. Дейностите по проекта следва да изпълняват приоритетите, заложени в общинския план за действие за интегриране на ромите или в общинската програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Един проект ще се счита за успешно изпълнен, само ако към датата на подаване на искането за окончателно плащане, освен постигнати индикатори по проекта е налице и постигнато съответствие на изпълнените дейности с (целите на) съответния годишен план или програма, за всяка година от изпълнението на проекта.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Въпросът ми е свързан с попълване на документацията по процедурата BG05M20P001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“  и касае описание на материалите необходими за дейностите.
По какъв начин да се опишат материалите по дадена дейност? Необходимо ли е да се прави  опис на  материали по вид, количество и ед. цена и ако отговора е "Да" - Къде да се включи този опис?

Задал въпроса: Милена Петрова ОДЗ "Зора"- Червен бряг
Дата на постъпване: 19.10.2015 г.

Разяснение:

Освен заложеното в бюджета, категория IV „Разходи за материали“, на етап кандидатстване не е необходимо попълването на допълнителен опис. На етап изпълнение на проекта, закупуването на материали и консумативи се отчита със следната документация:

 • копие на документите за закупуване;
 • копие на договора за доставка с приложена оферта (ако е приложимо);
 • копие на приемателно-предавателния протокол (ако е приложимо);
  справка за използването на закупените материали и консумативи, подписана от ръководителите на съответните дейности и ръководителя на проекта.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Във връзка с кандидатстване по процедура BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА ...." имам следния въпрос:
При невъзможност за подаване на проект до първия обявен срок  30.11.2015 г. по процедура  BG05M2OP001-3.002 - ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА  по програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ съществува ли възможност да не бъдат приемани проекти за втората обявена дата 29.04.2016 г. поради изчерпване на финансовите средства предвидени за тази процедура?

Задал въпроса: Т. Тотева – директор на ПГСС гр. Чирпан
Дата на постъпване: 20.10.2015 г.

Разяснение:

Не. С цел осигуряване на равни условия и ресурси за кандидатите, участващи в първия и във втория етап на приемане на проектни предложения, общият размер на безвъзмездната финансова помощ е разделен поравно за двата етапа на кандидатстване, т.е. по 12 500 000 лева за всеки етап.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте! Имам следните въпроси по процедура BG05M20P001-3.002 "ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА" .
Целевата група включва деца от различни села на Ямболска област. Невъзможно е да бъдат водени с училищен автобус поради факта, че селата са от различни зони. Обхождането на всички села ще отнеме много време и ще оскъпи транспорта. Именно те обаче се нуждаят от подпомагане със средства за транспорт. Картите също са неприемливи, тъй като не гарантират редовното присъствие в училище, а и могат да се ползват от други лица, които не са включени в целевата група. Остава възможността да възстановяваме сумата за билети при посещение на учебните часове - в края на учебния ден.
1. Ще бъде ли одобрена сума за плащане на билетите на тези ученици с цел осигуряване на редовно присъствие в училище?
2. Посочете допустимите начини за осигуряване на транспорт без това да противоречи на насоките за кандидатстване?

Задал въпроса: ПГЗ - Ямбол
Дата на постъпване: 20.10.2015 г.

Разяснение:

Допустими са разходи за организиран транспорт. Суми за закупени билети няма да бъдат възстановявани.

_ _ _

Въпрос:

Въпросът ми е във връзка с процедура: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА.
В Насоките е записано, че Партньорите участват в реализацията на проекта и направените от тях разходи са допустими в същата степен, както и разходите направени от кандидата. Същите се отчитат с първични счетоводни документи. По-нататък в указанията за попълване на електронния формуляр се казва, че за всеки партньор попълва размера на финансовото си участие.
Въпросите ми са свързани с финансовия механизъм на взаимодействие между партньорите: 
1.       Кой осчетоводява първичните счетоводни документи когато са направени от партньорска организация? (Водещата или партньорската организация, която изразходва средствата?)
2.       Кой осигурява финансирането когато финансовия ресурс се изразходва от партньора? Тези средства се префинансират от самата партньорска организация, а после се възстановяват по проекта или се осигуряват от водещата организация? Възможни ли са различни варианти?
3.       Ако разходите се осчетоводяват от партньора, как се отчитат на водещата организация?
4.       Финансовото участие  предполага ли отделен бюджет за всеки партньор?

Задал въпроса: Иванка Иванова
Дата на постъпване: 20.10.2015 г.

Разяснение:

 1. Първичните счетоводни документи се осчетоводяват от организацията, извършила разхода.
 2. Разходите, направени от партньорите, се възстановяват при същите условия, както и разходите, направени от кандидата. Възстановяват се разходи за реално извършени и платени продукти/услуги, които могат да бъдат проверени чрез съответните първични документи и доказателствен материали, представен към техническия отчет и искането за плащане.
 3. Плащанията от страна на Управляващия орган се извършват само към бенефициента. Финансовите отношения между бенефициента и неговите партньори следва да бъдат уредени в партньорското споразумение, което те подписват. Водещата организация в качеството си на бенефициент по проекта има ангажимент при подготовката на междинния/ окончателния технически отчет по проекта да събере необходимия доказателствен материал от своите партньори. Водещата организация следва да се увери, че всички разходи, включени в съответното искане за плащане, са реално извършени и законосъобразни, както и че са извършени в съответствие със заложеното в одобрения за финансиране проект
 4. Не. Всички разходи се залагат съгласно формата за бюджет на проекта в ИСУН 2020. 

_ _ _

Въпрос:

По ОП НОИР BG05M20P001-3.002 допустим разход ли е закупуването на образователен софтуер и ако отговорът е \"Да\" то той трябва ли да бъде лицензиран от МОН?

Задал въпроса: Адриана Петрова
Дата на постъпване: 20.10.2015 г.

Разяснение:

Посочените разходи за закупуване на образователен софтуер са недопустими съгласно Насоките за кандидатстване.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
1.
Има ли задължителен период от време, за който трябва да е осигурено устойчиво развитие от изпълнителите  след приключване на дейностите с
безвъзмездна финансова помощ.
2.
За изпълнение на дейността - подкрепа за семейства от уязвими етнически малцинства/семейства в неравностойно положение за обучение на
децата им в детски градини, какви разходи са допустими?
3. В недопустими разходи има "принос в натура". Това означава ли, че е недопустим разхода за дрехи и обувки за децата от социално-слабите
семейства?
  Благодаря!

Задал въпроса: Анита Игнатова
Дата на постъпване: 20.10.2015 г.

Разяснение:

1.Няма задължителен период от време, за който трябва да е осигурено устойчиво развитие от изпълнителите  след приключване на дейностите с безвъзмездна финансова помощ, но следва да се има предвид, че съгласно утвърдената Методология за техническа и финансова оценка на проектните предложения по процедурата (приложение за информация към Насоките за кандидатстване), “aко общият брой получени точки за раздел 3 „Устойчивост” е по-малък от 9 точки от общо 15, оценителната комисията ще отхвърли предложението”.
2.За изпълнение на дейността могат да се бюджетират всички допустими разходи, посочени в т. 14, категории от I до V от Насоките за кандидатстване, в зависимост от конкретния обхват на дейността, предложен от кандидата във Формуляра за кандидатстване. Разходът за дрехи и обувки за децата от социално слабите семейства не е допустим по процедурата.
3.В глава трета на Закона за социално подпомагане е дадена възможност за такъв тип подпомагане (включително в пари), на база на социалната оценка, която се извършва от социалните работници.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Ние сме НПО и подготвяме проектно предложение по схемата BG05M2OP001-3.002. Счетоводното обслужване на организацията ни се осъществява от счетоводна къща. Във връзка с това запитването ни е за непреките разходи, а именно:
Къде да отнесем разхода за заплащането на услугата свързана със счетоводното отчитане на проекта?
Предварително блгодаря

Задал въпроса: Елена Славова
Дата на постъпване: 20.10.2015 г.

Разяснение:

Посоченият разход следва да бъде заложен в категория VI от бюджета „Разходи за организация и управление“, където се включва възнаграждението за счетоводител на проекта.

 _ _ _

Въпрос:

Въпросът ми е във връзка с процедура: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА.
Когато едно НПО или общината са регистрирани по ДДС възстановяването на ДДС по направените разходи ще бъде направено от бюджета или от НОИР?

Задал въпроса: Иванка Иванова
Дата на постъпване: 21.10.2015 г.

Разяснение:

Допустим разход по процедурата е единствено невъзстановимия ДДС. Възстановимият ДДС, който се приспада чрез данъчен кредит, се възстановява от държавния бюджет и съответно не е допустим разход по ОПНОИР.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Имам следния въпрос по процедура BG05M20P001-3.002 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила".
Допустим разход ли е създаването на сайт / за безплатно ползване/ с учебни материали за целевата група?

Задал въпроса: Пенка Михайлова
Дата на постъпване: 13.10.2015 г.

Разяснение:

Разходите за разработване на уеб сайт не са допустими за финансиране по тази процедура.

_ _ _

Въпрос:

По схемата „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“,
1. Допустим разход ли е закуска за учениците, които преминават по-дългосрочно /напр. 6 месеца/ обучение по бълг. език;
2. Допустим разход ли е също кетъринг при кръгла маса, пресконференция, беседи и т.н./ т. е мероприятия с дискусионен и обучителен характер/

Задал въпроса: Мариета Благоева - учител
Дата на постъпване: 21.10.2015 г.

Разяснение:
1. Посоченият разход не е допустим по процедурата.
2. Посочения разход е допустим съгласно т. 14.2 от Насоките за кандидатстване в категория IV на бюджета „Разходи за провеждане и участие в мероприятия“.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Казвам се Евелина Лафчийска и съм част от СНЦ "Асоциация Родители", неправителствена организация в обществена ползва.
Имаме намерение да разработим проектно предложение, което цели да фокусира дейностите си върху интегрирането на деца и родители от малцинствени групи чрез създаване на подходяща училищна общност. Тъй като обаче маргинализираните общности имат специфични нужди, искам да попитам дали дейност за проучване на нуждите на родители и деца в такива общности влиза в допустимите дейности, подлежащи на финансиране? Също така имаме намерение, съвместно с учители в същите тези общности да разработим методика за работа с родители и деца от малцинствени групи за включването им в училищната общност. Ето защо искам да попитам дали разработването, тестването и оценката на такава методика е допустима дейност, която ще бъде финансирана?
На разположение съм, на посочените във визитката координати, за уточнения или коментари.

Задал въпроса:  Евелина Лафчийска, Психолог, Асоциация "Родители"
Дата на постъпване: 21.10.2015 г.

Разяснение:

Посочените дейности са допустими за финансиране по процедурата. Те следва да са необходими и във формуляра за кандидатстване следа да бъде предложена обосновка за тяхното включване в проекта.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Фондация Програма Стъпка по Стъпка (НПО с обществено полезна цел), планира да кандидатства към BG05M2OP001-3.001 - ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТОВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НАДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ.
1. Може ли да планираме дейност за обучение на учители педагози от детскитеградини за наша сметка и това да е описано, тъй  като те не са част от целевата група?
2. Може ли да ми дадете определение какво е образователна среда, тъй като тя се споменава често в допустимите за финансиране дейности?
3. Може ли в проекта да се включат подготвителни групи към ДГ, тъй като е написано за подготвителни класове към училищата?
    
Поздрави

Задал въпроса: доц. д-р Емил Бузов - Изпълнителен директор на фондация "Програма Стъпка по Стъпка"
Дата на постъпване: 21.10.2015 г.

Разяснение:

 1. Дейностите, които ще бъдат финансирани за сметка на бенефициента, не е необходимо да бъдат включвани в проекта, тъй като по процедурата не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите.
 2. Съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., „Образователна среда” е „съвкупност от условия, фактори и елементи, гарантиращи ефективно  протичане  на  образователния  процес  и  активно  взаимодействие  на всички заинтересовани страни за постигане на устойчивост при функционирането на системата на предучилищното и училищното образование.
 3. Да, допустимо е.

_ _ _

Въпрос:

Моля да изясните разликата между:
1.Разходи за провеждане на мероприятия за лицата от целевата група и децата, които не са представители на етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и/или от семейства, търсещи или получили международна закрила и
2.Разходи за участие в мероприятия за лицата от целевата група и децата, които не са представители на етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и/или от семейства, търсещи или получили международна закрила,формулирани в раздел ІV "Разходи за провеждане и участие в мероприятия" от Насоки за кандидатстване по процедура на подбор на проекти BG05M20P001-3.001 "Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение".
Моля, дайте примери!

Задал въпроса: Калинка Ангелова, Гл.експерт "Образование и култура", Общ.администрация,  Никопол
Дата на постъпване: 22.10.2015 г.

Разяснение:

Разходи за провеждане на мероприятия за лицата от целевата група и децата, които не са представители на етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и/или от семейства, търсещи или получили международна закрила са разходи, свързани с организацията на самото мероприятие –кетъринг, наем зала, и др.
Разходи за участие в мероприятия за лицата от целевата група и децата, които не са представители на етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и/или от семейства, търсещи или получили международна закрила са разходите, които бенефициентът/партньорът извършват, за да вземат участие децата в организирано от външна организация мероприятие – напр. разходи за настаняване, ако е необходимо, такса участие и др. подобни.

_ _ _

Въпрос:

Уважаеми дами и господа,
При подготовката на проектно предложение по гореупоменатата процедура възникна следния въпрос:
Условие на етап Кандидатстване е общината да има одобрен План за действие в съответствие с националната стратегия на РБългария за интегриране на ромите или Общинска програма за образователна интеграция (одобрен от Общински съвет). Възможно ли е:
·         Да се предвиди създаването на такъв план/стратегия, включено в дейностите на проекта (без финансиране от бюджета на проекта)
·         Ако това не е възможно, то тогава допустимо ли е на етап кандидатстване да се подаде плана/стратегията за образователна интеграция и входираната в Общински съвет докладна записка с проект на решение за одобрение на първата (ноемврийска)сесия от новия Общински съвет.

Задал въпроса: експерти от дирекция „Образование“ при община Бургас
Дата на постъпване: 22.10.2015 г.

Разяснение:

В случай, че общинската администрация не разполага с разработен и утвърден годишен план за действие в съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите, или с общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, тя следва да разработи такава в рамките на проекта, но дейността следва да бъде финансирана за сметка на общината.
Ако документът вече е разработен, но все още не е приет, в рамките на продължителността на проекта следва да се предприемат всички необходими стъпки по неговото утвърждаване, за всяка година от изпълнението на проекта. 

_ _ _

Въпрос:

Здравейте!
Моля, да уточните какво се има предвид с цифрите като индикатор в Насоките за кандидатстване.
Индикатори1:
За продукт:
• Брой ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция – 18 750.
За резултат:
• Брой ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система – 15 000.
Толкова младежи да са обхванати от цялата програма, примерна цифра или изискване към всеки проект, което ни се вижда нереално.

Задал въпроса: Lilia Stareva,  lstareva@gmail.com
Дата на постъпване: 22.10.2015 г.

Разяснение:

Посочените стойности следва да се постигнат като общ резултат от изпълнението на цялата операция, сумарно от изпълнението на всички проекти, получили финансиране по нея.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте!
Въпроси по схема BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“:
1.В публикуваните отговори е посочено, че закупуването на изкуствена трева е допустим разход.  Тя се монтира по определена технология, което е недопустим разход.  Означава ли това, че може да си я закупим по проекта и да си я монтираме със собствени средства /в това число включвам и ремонтни дейности, ако са необходими/?
2.Как се определя възнаграждението на екипа за управление  и учителите /отнася се за лица, работещи на трудов договор в училището/?
- Например, ако е по Приложение XVII „Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата….“  Ръководителят на проекта може да получи максималния размер от 41 лева
- Ако е по размера на възнаграждение на часова база, което лицето получава за изпълнение на дейности по основното си трудово правоотношение – тогава може да получава 10 лева.
 3.Трябва ли в описанието на дейностите да се прави подробна количествено-стойностна сметка за необходимите материали – количество, ед.цена, обща цена, сума с ДДС.

Задал въпроса: m.marinov@dir.bg
Дата на постъпване: 22.10.2015 г.

Разяснение:

1.         Да, можете да я закупите в рамките на проекта и да я монтирате със собствени средства.
2.         Разходите за възнаграждения на служителите от общинската администрация за управление и изпълнение на проекта се определят на база възнаграждение на часова база, което лицето получава за изпълнение на дейности по основното си служебно или трудово правоотношение.
Разходите за възнаграждения на всички останали служители/ експерти за управление и изпълнение на проекта се определят на база Приложение XVII „Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ и „Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с управлението на проектите по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“
3.         Освен заложеното в бюджета, категория IV „Разходи за материали“, на етап кандидатстване не е необходимо представянето на допълнителна количествено-стойностна сметка. На етап изпълнение на проекта закупуването на материали и консумативи се отчита със следната документация:
•           копие на документите за закупуване;
•           копие на договора за доставка с приложена оферта (ако е приложимо);
•           копие на приемателно-предавателния протокол (ако е приложимо);
•           справка за използването на закупените материали и консумативи, подписана от ръководителите на съответните дейности и ръководителя на проекта.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте!
Имам въпроси по схемата „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получаващи международна закрила”, BG05M20PO001-3.002
1.Сдружение с нестопанска цел в обществена полза е партньор на Средно общообразователно училище. Съгласно решението на Окръжния съд сдружението се представлява от неговия председател. В съдебното решение са вписани и членовете на неговия управляващ орган – Управителен съвет. Декларацията за партньорство, приложение  VI от комплекта материали по схемата, от кого трябва да бъде подписана – от председателя или от всички членове на УС ?
2.При попълване на информацията за партньора – сдружение  в обществена полза – в раздел „Код на предприятието по КИД 2008” какво трябва да се избере – опция за съответната сфера на работа на сдружението или „0”- неприложимо” ?
3.В насоките е отбелязано, че в проектното предложението трябва да се включат само основните индикатори за продукт и за резултат  по процедурата.  Но  информационната система  ИСУН2020 позволява въвеждане и на индивидуални индикатори на ниво проект от страна на кандидата. Това означава ли, че трябва да се заложи и индикатор за резултат по отношение на целева група родители?
4.Директорът на кандидата – СОУ –  е определен за ръководител на екипа за организация и управление на проекта. Ще работи в извън установеното работно време по допълнително споразумение към основния трудов договор, което ще бъде подписано от Началника на РИО.  При определяне размера  на възнаграждението с какво трябва да се съобразим – с посочените часови ставки за членове на екип от Стандартната таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение по процедурата  ли  или с часовата му ставка от основния трудов договор? Специфичният му опит как трябва да се определи – само като ръководител и/или член на екип за управление на проекти и/или като директор на учебно заведение?

Задал въпроса: инж. Юлия Йорданова
Дата на постъпване: 22.10.2015 г.

Разяснение:

1.         Декларацията за партньорство се подписва от лицето, оправомощено да представлява кандидата/ партньора
2.         При попълване на информацията за партньора – сдружение  в обществена полза във Формуляра за кандидатстване, в раздел „Код на предприятието по КИД 2008” следва да изберете опцията за съответната сфера на дейност на организацията, ако организацията извършва и стопанска дейност, или „0“ – неприложимо, ако организацията не извършва стопанска дейност
3.         При попълването на формуляра за кандидатстване кандидатите по процедурата не могат да въвеждат индивидуални индикатори различни от тези, посочени в Насоките за кандидатстване.
4.         В конкретния случай следва да се съобразите с посочените ставки за ръководител на екип за управление на проекта, заложени в Приложение XVII „Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с управлението на проектите по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“. Специфичният опит за позицията „Ръководител на проект“ се определя въз основа на предходния опит на лицето като ръководител и/или член на екип за управление на проекти.

_ _ _

Въпрос:

Въпроси по процедура ”Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”:
1. Има ли право кандидат община и кога закупените материали и оборудване по проекта да прехвърли на детските заведения партньори?
2. Относно определените размери на почасово възнаграждение по Приложение ХVІІ, относно разходите за възнаграждения на учители и изискването ставката да е преизчислена на учебен час, въпроса ни е това изискване важи ли детските градини, където занятията са с различна продължителност в зависимост от възрастта и са в рамките на около половин час. Къде се включва времето за подготовка на занятието?
3. По т.14.2 от Насоките за кандидатстване, І Разходи за персонал, т. 1.3.Разходи за възнаграждения на експерт административни дейности – при необходимост от експерти административни дейности във детските заведения партньори, за изпълнение на организационни и помощни работи по изпълнение на дейностите- необходимо ли е възнагражденията за този персонал да се преизчисляват на учебен час?
4. Във формуляра за кандидатстване необходимо ли е да попълним чрез „Добави” Индикатора „Нетен коефициент на записване в детските градини” Ако да как се изчислява нетния коефициент на записване в детските градини -  на база подлежащи на задължителна подготовка или на база общ брой деца от 3 до 6 годишна възраст?
5. Има ли ограничение разходите за материали да бъдат определен % от общо допустимите разходи по проекта?

Задал въпроса: Красимира Иванова
Дата на постъпване: 23.10.2015 г.

Разяснение:

1.         Оборудване и материали, закупени в рамките на проекта, следва да се използват само за целите на проекта. Те могат да бъдат прехвърляни на партньорите по проекта единствено ако това е обосновано с оглед изпълнението на неговите цели. 
2.         Да, изискването важи за всички лица, чиито ставки се формират на база на Приложение XVII „Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“. Времето за подготовка на занятието се включва във възнаграждението на лицето.
3.         Да, стойността на техните възнаграждения следва да бъде преизчислена към учебен час.
4.         Прогнозната целева стойност на конкретният индикатор за всеки проект се изчислява на база данни, предоставени от съответната община – партньор по проекта, за нетния коефициент на записване на нейна територия. При липса на подобни данни, кандидатът може да етап кандидатстване да заложи целева стойност на този индикатор, съгласно насоките за кандидатстване по процедурата – 84%.
На етап изпълнение на проекта, кандидатът следва да отчита напредък по този индикатор, ползвайки данни предоставени от общината – партньор, и съгласно приложение IX „Метаданни“
5.         Съгласно Насоките за кандидатстване няма ограничение в размера на разходите, заложени в категория II „Разходи за материали“.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте!
Имам два въпроса по схема BG05M20P001-3.001 "Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение".
1.Част от родителите, включени в проекта ще бъдат излъчени от целевата група – родители  по определени критерии, като медиатори за работа с останалите родители от  групата.
Допустим разход  ли ще бъде планирани за медиаторите средства, като възнаграждения за извършената от тях мотивационна дейност.
Ако отговорът е положителен по коя позиция от стандартната  таблица за възнаграждения по схемата да се определи възнаграждението.
2. В клубните дейности с деца ще бъдат назначени  технически сътрудници, които ще подпомагат работата на учителите при провеждане на занятията с децата от детската градина. За позицията технически сътрудник ще кандидатстват помощник възпитателите. По коя позиция от стандартната  таблица за възнаграждения по схемата следва  да се определи възнаграждението на техническите сътрудници.

Задал въпроса: Калинка Ангелова
Дата на постъпване: 23.10.2015 г.

Разяснение:

1.         В случай, че посочените родители ще извършват дейност по проекта като медиатори, то те не могат да бъдат разглеждани като част от целевата група, а като изпълнители на дейност/дейности по проекта. В този случай техните възнаграждения следва да бъдат предвидени в т. I.1.2. Разходи за възнаграждения на експерти и/или външни консултанти, вкл. осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на осигурителя съгласно националното законодателство, чиято дейност е пряко свързана с целевата група.
2.         В случай, че посочените лица ще подпомагат работата на учителите при провеждането на занятията с децата от детската градина, техните ставки могат да бъдат заложени съгласно ставките, определени за категория „Експерт административни дейности“.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте, благодаря за възможността да задам въпроса си.
В Насоките за кандидатстване е записано, че като партньори могат да участват и "...училища по Закона за народната просвета". Доколкото в този закон е регламентирана и дейността на частните  училища, въпросът ми е следният:
Има ли пречка като партньор да се привлече частно училище /българско или чуждестранно/, създадено и действащо според Закона за народната просвета?

Задал въпроса: доц.д-р Мария Вълкова
Дата на постъпване: 23.10.2015 г.

Разяснение:

Не, няма пречка. Съгласно т. 12 „Допустими партньори“ от Насоките за кандидатстване всички училища, създадени и действащи съгласно Закона за народната просвета, са допустими партньори по процедурата

_ _ _

Въпрос:

Уважаеми г-н/ г-жо
По процедури BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и  BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ имаме следните въпроси:
1. В насоките за кандидатстване в раздел I. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ - 1. Разходи за възнаграждения Управляващият орган препоръчва назначаването на човешки ресурси за изпълнение на проекта да се извършва чрез:
- Сключване на основен трудов договор …
- Сключване на допълнително споразумение към основен трудов договор …
- Сключване на допълнително споразумение за допълнителен труд при същия/при друг работодател, с което се възлагат функции по изпълнение на проекта извън установеното работно време по основния трудов договор …
Това препоръчително ли е или само тази форма е допустима? Конкретният ми въпрос е могат ли да се сключват граждански договори с експертите по това бюджетно перо?
2. Могат ли да се сключват граждански договори с екипа за управление на проекта, по бюджетен раздел V. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ?
3. Във формуляра за кандидатстване в раздел “8. Индикатори” моля конкретизирайте:
Как се формират Базова стойност и Целева стойност?
Базова стойност – какъв брой участници се има предвид – общо децата, които към момента са в училището, или планираната стойност на лицата, които ще бъдат обхванати от дейностите по проекта?
Целева стойност – тук се има предвид колко деца ще бъдат обхванати от дейностите по проекта или какво?
Ако планираме например дейностите по проекта да обхванат 400 деца и 200 родители като индикатор в целева стойност, то базовата как се формира?
По  схемите от предният програмен период беше 'планиран брой" и "постигнат брой" участници. Това аналогично ли е и кое на какво отговаря?
4. По схема BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“  допустими целеви групи са :деца от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи12 и/или от семейства, търсещи или получили международна закрила; родители.
Само деца от подготвителните групи (предучилищни) ли могат да са включени като целева група по проекта или децата на възраст от 3 до 7 години т.е I, II, III и IV група?
5. Допустимо ли е по проекта за партньорите да се планира самостоятелен бюджет и да разходват средства по проекта, като до УО се подава обобщен технически и финансов отчет от водещата организация?
6. Ако е допустимо горното, във формуляра за кандидатстване в раздел ‘10. План за външно възлагане” се планират процедурите за възлагане по отделно за всеки партньор ли ?
7. Планираните процедури за възлагане, които се описват в тази таблица за доставки или услуги над 20 000,00лева (по реда на глава осма "а" от ЗОП) или и тези с директно договаряне под 20 000,00 лева?
8. Трябва ли да се планират поръчките по ЗОП, който е валиден към момента или трябва да се има предвид новият ЗОП, който влиза в сила от януари 2016г?

Задал въпроса: Petya Sabeva, AYPB
Дата на постъпване: 23.10.2015 г.

Разяснение:

1 и 2. Сключването на граждански договори с експерти за изпълнение на дейности по проекта не е забранено, но не се препоръчва.
3. Базовата стойност на индикаторите се формира от броя на учениците от етническите малцинства в съответното училище, които вече са били обхванати от мерки за образователна интеграция/ вече са интегрирани в образователната система преди началото на проекта. В случай, че в училището до момента няма такива ученици, като базова стойност на индикатора се посочва „0“.
Целевата стойност на индикатора се формира от броя на децата, които се планира да бъдат обхванати от мерки за образователна интеграция/ да бъдат интегрирани в образователната система в рамките на конкретния проект.
4. Допустими целеви групи по процедурата са както децата от подготвителните (предучилищни) групи, така и всички деца на възраст между 3 и 7 години от I, II, III и IV група в детските градини.
5. Разходите, направени от партньорите, се възстановяват при същите условия, както и разходите, направени от кандидата. Възстановяват се разходи за реално извършени и платени продукти/услуги, които могат да бъдат проверени чрез съответните първични документи и доказателствен материали, представен към техническия отчет и искането за плащане. Плащанията от страна на Управляващия орган се извършват само към бенефициента. Финансовите отношения между бенефициента и неговите партньори следва да бъдат уредени в партньорското споразумение, което те подписват. Водещата организация в качеството си на бенефициент по проекта има ангажимент при подготовката на междинния/ окончателния технически отчет по проекта да събере необходимия доказателствен материал от своите партньори. Водещата организация следва да се увери, че всички разходи, включени в съответното искане за плащане, са реално извършени и законосъобразни, както и че са извършени в съответствие със заложеното в одобрения за финансиране проект.
6. В раздел 10 от Формуляра за кандидатстване следва да бъдат посочени всички планирани външни възлагания независимо от това дали бенефициентът или партньорите ще възлагат съответната доставка или услуга. Външното възлагане се планира съобразно  разпределението на дейностите за осъществяването на проекта между бенефициента и партньорите, при спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Не се допуска разделяне на обществена поръчка с цел заобикаляне прилагането на закона.
7. В плана за външно възлагане следва да бъдат описани всички планирани външни възлагания, независимо от приложимия ред за избор на изпълнител.
8. Процедурите за външно възлагане следва да се планират съгласно действащото към момента на подаване на проектното предложение законодателство.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте!
Имам въпрос по схемата „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получаващи международна закрила”, BG05M20P001-3.002
Планираме организирането на екскурзии и „зелено училище” за учениците, включени в нашето проектно предложение. Логистиката /транспорт, настаняване, хранене, застраховки, такси и др. разходи/ ще се осъществява от туроператорска фирма, избрана по ЗОП.  Съгласно Наредба № 2 за организиране на ученическия отдих и туризъм учениците трябва да се придружават от учители. Допустимо ли е включването на разходите за учители в общата стойност на услугата?  Разходът за логистика в кое перо на бюджета трябва да се посочи – т. 10 или т. 11 от раздел IV ?

Задал въпроса: инж. Юлия Йорданова
Дата на постъпване: 25.10.2015 г.

Разяснение:

1.         Посоченият разход е допустим
2.         Разходът за логистика следва да бъде включен в категория IVт. 11 на бюджета на проекта

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Ние сме профилирана гимназия и искаме да кандидатстваме по програма BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“. Въпросът ни е: Допустима дейност ли е обучение на педагогически персонал за работа с ученици в мултикултурна среда от партньор НПО?

Задал въпроса: Йорданка Чавдарова – Директор на Гимназия с преподаване на чужди езици "Христо Ботев" гр. Кърджали
Дата на постъпване: 26.10.2015 г.

Разяснение:

Посочената дейност не е допустима по процедурата съгласно Насоките за кандидатстване. За квалификация на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда се предвижда отделна операция в рамките на оперативната програма.

_ _ _

Въпрос:

Относно „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“:

Здравейте,
Ние сме сдружение с нестопанска цел с 70 общини-членки. Във формуляра в точка 2 Данни за кандидата на Категория/статус на предприятието кое трябва да посочим (микро, малко, средно, голямо или неприложимо) при положение че има шестима човека на щат.

Задал въпроса: Сдружение „Толерантност“
Дата на постъпване: 27.10.2015 г.

Разяснение:

В т. 2 „Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидатстване, поле „Категория/ статус на предприятието“ от падащото меню следва да се избере опция „Неприложимо“

 _ _ _

Въпрос:

Здравейте!

Имам следните въпроси по процедура BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“:
1. Допустимо ли е един човек да изпълнява функциите на ръководител на проект в две отделни проектни предложения по тази процедура, при положение, че кандидатстващите организации са различни институции /едната е НПО, а другата - училище/, съответно целевите групи и дейностите също са различни?
2. Допустим разход ли е изработването на сценични костюми и декори за театрално представление? Ако е така, в кое бюджетно перо трябва да се заложат? Сами по себе си това са разходи за външни услуги, но не са предвидени във формата на бюджета в ИСУН. Може ли да добавим нов ред? Ако - не, може ли да бъдат включени в бюджетното перо за материали и да бъдат отчетени с договор за услуга?
3. Допустим разход ли е ползване на услуги от осветител и озвучител за театрално представление? Ако е така - в кое перо за заложим тези разходи - като възнаграждение чрез договор за услуга или отново чрез добавяне на нов ред в раздел Услуги?
4. Допустим разход ли е разпечатване на обучителни книжки за целевата група /не разработване, а само размножаване/ ? Ако е така - в кое бюджетно перо да ги заложим, при положение че отново начинът на реализация е договор за услуга с печатница?
Предварително благодаря!

Задал въпроса: Лозка Симеонова
Дата на постъпване: 27.10.2015 г.

Разяснение:

1. Да, допустимо е, при спазване на указанията на Управляващия орган, дадени в Насоките за кандидатстване,т. 14 „Допустими разходи“:

 • При сключване на допълнително споразумение за допълнителен труд при същия/при друг работодател, с което се възлагат функции по управление на проекта извън установеното работно време по основния трудов договор, максималната допустима заетост извън установеното работно време се определя от ограниченията за полагане на допълнителен труд, посочени в Кодекса на труда и при спазване на задължителната междудневна и междуседмична почивка. В този случай следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 113 от кодекса на труда.
 • в случай, че лицето е служител на централна/ териториална администрация, при сключване на договор за услуга в съответствие с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС № 119/2014 г – когато работата се извършва извън установеното работно време и задължения по служебното или трудово правоотношение, лицето не може да отчита повече от 80 часа месечно във връзка с управлението и изпълнението на всички проекти, в които участва.

2. Посоченият разход не е допустим съгласно Насоките за кандидатстване
3. Посоченият разход не е допустим съгласно Насоките за кандидатстване
4. Посоченият разход не е допустим съгласно Насоките за кандидатстване

_ _ _

Въпрос:

Здравейте!
Въпроси по схема BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“:
1. В училище се издава вестник, правен от група ученици. Допустим разход ли е само отпечатването му от външна фирма, тъй като в раздел III Разходи за услуги, тази дейност не попада в нито една от посочените.
2. През кой месец ориентировъчно се очаква да се сключват договорите и евентуално да започне изпълнението на проектите?

Задал въпроса: М. Маринова
Дата на постъпване: 28.10.2015 г.

Разяснение:

1. Посоченият разход не е допустим съгласно Насоките за кандидатстване
2. Управляващият орган на ОПНОИР ще положи максимални усилия за улесняване на процеса по договаряне. Съгласно разпоредбите  на ПМС №107/2014 г., максималният срок за оценка на подадените проектни предложения е 90 дни от датата на издаване на заповедта за сформиране на оценителната комисия. При постъпили в рамките на срока за набиране на проектни предложения над 500 броя проектни предложения ръководителят на управляващия орган може да разреши оценката да се извърши в срок до 120 дни от издаването на заповедта за сформиране на оценителната комисия.  В случай, че по процедурата постъпят по-малко от 500 проектни предложения, се очаква договарянето да протече през м. март и април 2016 г.

 _ __

Въпрос:

Здравейте!
Във връзка с процедура ”Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”, бихте ли разяснили попълването на индикаторите (т.8 от електронния формуляр):
В приложените по процедурата "Указания (специфични за процедурата) на Управляващия орган за попълване на електронен формуляр за кандидатстване" е записано, че индикаторът "Нетен коефициент на записване в детските градини" е неприложимо за конкретната процедура, тъй като този индикатор ще се отчита от НСИ. Същевременно в отговора Ви на въпрос №21 от 23.10.2015 (в рубриката Въпроси и отговори) сте указали как се попълва този индикатор.
Оттук и въпросът ми: кое от двете указания да следваме при попълване на проектните предложения - включваме или не включваме индикатор "Нетен коефициент на записване в детските градини"?
Предварително Ви благодаря за отделеното време.

Задал въпроса: Лина Савова
Дата на постъпване: 28.10.2015 г.

Разяснение:

В случая не е налице противоречие между специфичните за процедурата Указания на Управляващия орган за попълване на електронен формуляр за кандидатстване и даденото от УО разяснение. Неприложимостта на индикатора се изразява в следното: кандидатите не следва да изчисляват самостоятелно стойността на индикатора, а следва да посочат като прогнозна целева стойност данните, предоставени от съответната община – кандидат/партньор по проекта, за нетния коефициент на записване на нейна територия, или, при липса на такива данни, да заложат целевата стойност на този индикатор, съгласно насоките за кандидатстване по процедурата – 84%.

_ _ _

Въпрос:

Схема BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“:
1. Как се определя възнаграждението на Координатор по проекта, когато той е лице,  работещо в училището-кандидат, тъй като в   Приложение XVII „Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с управлението на проектите“ такава длъжност липсва?
2. Ако в училище създадем 5 кръжока, като една дейност ли трябва да се опишат или като 5 отделни. На практика това е една дейност /Напр. „Създаване на клубове по интереси“/ , но във формуляра има ограничение за големината на текста и трябва да се опишат много кратко?
3. Някои дейности ще се изпълняват в рамките на учебната година.  Ако дейността е за две учебни години, във формуляра в  „Продължителност на дейността в месеци“  трябва ли да се смятат  и летните месеци или се пише действителния брой и при изпълнението ще има прекъсване от 2-3 месеца?

Задал въпроса: m.marinov@dir.bg
Дата на постъпване: 28.10.2015 г.

Разяснение:

1. В случай, че съответният служител ще изпълнява напр. предимно контролни функции, възнаграждението му може да бъде определено на база на ставките за позиция „Експерт мониторинг и контрол“ съгласно Приложение XVII „Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с управлението на проектите“. В зависимост от възложените дейности, ако лицето е ангажирано предимно с дейности по отчитане или административни дейности, ставката може да се определи и като се вземе предвид позиция „Администратор на проекта“ или др.
2. Кандидатите сами определят броя и обема на предложените дейности, като се съобразяват със заложените в ИСУН 2020 ограничения за броя допустими символи.
3. Продължителността на дейността се изчислява за целия период, от нейната начална дата, до нейната крайна дата на  изпълнение

_ _ _

Въпрос:

Уважаеми дами и господа, имам следните въпроси относно кандидатстването по операция BG05M2OP001-3.002 - Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила:
1. Относно възможността за оказване на подкрепа за семейства от уязвими етнически малцинства/семейства в неравностойно положение за обучение на децата им в детски градини от 3-годишна възраст с оглед ранната им социализация (допустима дейност 8 от Насоките) допустим разход ли са закупуването на дрехи и обувки за децата, които посещават или ще посещават детските градини?
2. За същата целева група - допустим разход ли е закупуването на учебни помагала, тетрадки и др. за децата, с цел осигуряване на качествено обучение, тъй като те са включени в учебната програма, но родителите ги заплащат.

Задал въпроса: Диана Ангелова
Дата на постъпване: 28.10.2015 г.

Разяснение:

1. Посоченият разход не е допустим съгласно Насоките за кандидатстване
2. Посоченият разход е допустим в категория II „Разходи за материали“, учебни пособия или помагала

_ _ _

Въпрос:

Здравейте!
Въпросът ми е относно Стандартна таблица 1 за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите по процедура „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“.
Моля да коментирате минимална часова ставка в горецитираната таблица от 2 лв. на час и противоречието с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВИ РАЗМЕРИ НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА, където е посочено следното: "Определя от 1 юли 2015 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 380 лв. и на минималната часова работна заплата 2,21 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица." Очаква се през 2016 г. минималната работна заплата да бъде 420 лв., през 2017г. - 460 лв. Съответно щ есе увеличи и минималната часова ставка. 
В същото време в Насоките за кандидатстване на стр. 22 препоръчвате сключване на трудов договор с наетите по проекта лица. Как ще се случи това в явно противоречие с българското законодателство?

Задал въпроса: Цветенка Хаджиева  Община Луковит
Дата на постъпване: 28.10.2015 г.

Разяснение:

Моля за отговор отдел „Верификация“
Благодарим за обърнатото внимание. По настоящата схема ставката от 2,00 лв. на час е предвидена единствено за позиция „Медицински/социален работник“, степен „сътрудник“. По време на оценката ще бъде взето предвид националното законодателство, регламентиращо размера на минималната работна заплата.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте!
Имам въпрос относно ПРОЦЕДУРА BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“:
Допустими кандидати ли са екип от преподаватели и докторанти в университет?
Благодаря предварително за отговора!

Задал въпроса: Радослава Топалска
Дата на постъпване: 29.10.2015 г.

Разяснение:

Съгласно т. 11 от Насоките за кандидатстване, допустими кандидати по процедурата са:
Общини/райони на общини;

 • Училища, регистрирани съгласно Закона за народната просвета
 • Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност

_ _ _

Въпрос:

Уважаеми госпожи и господа, във връзка с кандидатстването на Община Попово по процедура BG05M20P001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“, бихме искали да зададем следните въпроси: 
1. Допустимо ли е Народно читалище в Общината, регистрирано по ЗНЧ да бъде партньор като ЮЛНЦ.;
2. Общината предвижда да бъде бенефициент по проекта, като партньори са читалище и детски градини. Проектът предвижда закупуване на оборудване и в 6-те детски градини, както и участие на деца във общи културни събития. Тъй като дейностите ще обхващат деца (целева група) от 6 бр. детски градини, необходимо ли да се сключи споразумение за партньорство с всичките детски градини или само с една, която ще извършва основните дейности?

Задал въпроса: Деан Русев ст. експерт "ФСДиУС" в Ощинска админстрация- Попово
Дата на постъпване: 30.10.2015 г.

Разяснение:

1. Да, допустими партньори по процедурата са всички ЮЛНЦ за общественополезна дейност.
2. Споразумението за партньорство се сключва между участващите в проекта организации/институции в качеството им на кандидат и партньори по конкретното проектно предложение. Броят на партньорите по проекта зависи от характера и обема на предложените дейности и от приноса на всеки един партньор към изпълнението на проекта. Като минимум, съгласно т. 12 от Насоките за кандидатстване, по всеки проект като кандидат или партньор трябва да има поне по един участник от всяка от групите допустими бенефициенти. Необходимостта от включването на всеки един партньор по проекта и неговият принос се обосновават във Формуляра за кандидатстване.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте Уважаеми Дами и Господа, ЦДГ "Детелина"гр. Самоков желае да кандидатства по процедура на подбор на проекти BG05M2 P001-3.001 "Подкрепа за ПВ и подготовка на деца в неравностойно положение " По този повод искам да ВИ попитам: Има ли шанс ДГ да спечели проекта като имаме малко /4 / бр ромчета 2бр със СОП,2 бр оставени от родителите деца, 4-5 на социално подпомагане /болни ,безработни родители/Градината ни е 6 групна с два филиала в с. Пайово и с. Широки дол Благодаря предварително за отговора ! и Поздрави !

Задал въпроса: Илка Василева Динева 
Дата на постъпване: 30.10.2015 г.

Разяснение:

Одобрението на конкретен проект за финансиране зависи от качеството на проектното предложение и резултата от оценката. От гледна точка на допустимостта на проектното предложение, задължително следва да спазите изискването съгласно т. 15 от Насоките за кандидатстване - най-малко 20 % от участниците във всеки проект трябва да бъдат деца от етнически малцинствени групи и/или деца, търсещи или получили международна закрила, които се намират или са застрашени от попадане в състояние на изключеност от образователния процес поради трудности от културно и езиково естество.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Във връзка с процедура за подбор на проекти BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила", бих искал да попитам следното:
1. Допустим разход за финансиране ли е изработването на уеб платформа за интеракция между представители на целевите групи по проекта ?

Задал въпроса: Йордан Йорданов
Дата на постъпване: 30.10.2015 г.

Разяснение:

Разходи за софтуер не са допустими по процедурата съгласно Насоките за кандидатстване.

  _ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Община Русе подготвя проектно предложение по процедура BG05M20P001-3.001 “Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“. В тази връзка имаме следните разяснителни въпроси:
Относно посочените индикатори в Насоките за кандидатстване –т.7:
    за продукт – 7 500
    за резултат – 6 000, нетен коефициент: 84 %.
От какъв източник би следвало да ви предоставим броя на децата, които  участват в мерки за образователна интеграция? Как в нашето проектно предложение следва да се определи целевата стойност на индикаторите? 
2. Задължително ли е създаването на уеб сайт по проекта?
3. На етап подготовка на проектно предложение, допустимо ли е провеждането на анкетно проучване с цел установяване броя на децата представители на етнически и/или маргинализирани групи?
4. В графа 11.1 „Опит на кандидата и партньорите“  трябва да се посочат, не повече от три проекта. Проектното предложение предвижда участието на 9 партньора, необходимо ли е за всеки един от тях да се доказва опит?

Задал въпроса: Община Русе
Дата на постъпване: 30.10.2015 г.

Разяснение:

1. Планираната стойност на индикатора за продукт „Брой деца от етнически малцинства (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция“ за конкретния проект, се определя от броя на децата от целевите групи, които планирате да обхванете в дейности за образователна интеграция по Вашето проектно предложение.
Планираната стойност на индикатора за резултат „Брой деца от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система“ за конкретния проект, се определя от броя на децата, които планирате да интегрирате успешно в образователната система като резултат от дейностите по Вашето конкретно проектно предложение. 
Индикаторите се следят при изпълнението на дейностите по проекта.
По отношение на индикатор за резултат „Нетен коефициент на записване в детските градини“, кандидатите не следва да изчисляват самостоятелно стойността на индикатора, а следва да посочат като прогнозна целева стойност данните, предоставени от съответната община – кандидат/партньор по проекта, за нетния коефициент на записване на нейна територия, или, при липса на такива данни, да заложат целевата стойност на този индикатор, съгласно насоките за кандидатстване по процедурата – 84%.
Индикаторите се отчитат по образеца на статистическа справка за отчитане на индикатори, Приложение VIII към Насоките за кандидатстване.
2. Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата разходите за разработка на уеб сайтове не са допустими
3. Съгласно т. 14.1. от Насоките за кандидатстване, за да бъдат допустими, разходите следва да бъдат извършени след датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и до изтичане на срока за изпълнение на проекта. Няма да бъдат възстановявани разходи, извършени на етап подготовка на проектното предложение, преди подписването на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
4. Съгласно Методиката за техническа и финансова оценка на проектно предложение по процедурата, Раздел 1 „Финансов, технически и административен капацитет“, подраздел 1.1., ако Кандидатът и/или неговият/неговите партньори има/т успешно реализирани поне един проект, който е от типа и с финансовите особености и/или с обхват като настоящия проект или по-голям, проектното предложение получава максимален брой точки за подраздела.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Уважаеми г-н/ г-жо
1. Трябва ли във формуляра за кандидатстване да се описва разбивка на разходите за възнаграждения по специалисти или само позиции 1.1;1.2 и 1.3 като общи суми?
2. Допустимо ли е провеждането на клубове по интереси като извън класни дейности с цел съхраняването на културната идентичност на децата и създаването на хигиенни навици и здравословен начин на живот. превенция на ранната бременност и т. н. ?
3. Задължително  ли е дейностите да са формулирани по начина предложен в насоките за кандидатстване или могат да имат например съкратено наименование "педагогическа подкрепа" , психологическа подкрепа" и т. н., като в описанието на самата дейност се разписва подробно какво ще включват и с каква цел? 
4.  По проекта планираме назначаването на медиатори, които ще говорят и български и ромски / турски , без да се изисква спецефично образование. Тяхната роля ще бъде познавайки децата и техните семейства да посещават домовете им при необходимост, да разговоарят с възрастният който е авторитет в семейството, да съдействат за редовното посещаване на занятиятa от учениците, като работят и мотивират техните родители, откриват причините за нередовното посещаване на децата и работят по преодоляването им. Тяхното възнаграждение  в точка 1.1 , 1.2 или 1.3 от бюджета ли трябва  да се заложи и каква е стафката на час? 
5. Ако се заложат проучване, експертизи - експертни оценки , скринингово изследване като отделни поръчки по ЗОП, тъй като по същество се организират и осъществяват по различен начин и използвайки различен ресурс, има ли опасност да се тълкува като разделяне на поръчката? 
6. Допустим разход ли е изработването, публикуването и отпечатването на наръчник за родителя и за специалистите, които работят с деца от малцинствата , тъй като това ще осигури мултиплициране на ефекта, резултатите  и добрите практики от проекта? 
7 Допустим разход ли е заснемането и прожектирането на образователно - мотивационен филм за децата с превод - дублаж  на ромски език ?

Задал въпроса: Петя Събева
Дата на постъпване: 30.10.2015 г.

Разяснение:

1. Разходите, предвидени в бюджета по съответните пера трябва да се посочват като обща стойност. Подробно описание (разбивка по видове разходи като описание и сума) на предвидените общи стойности по пера следва да бъде направено в секция 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта” в поле „Начин на изпълнение”. 
2. Допустими са дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда. Всички дейности, заложени в проектните предложения, следва да бъдат насочени към изпълнението на целите на процедурата, а именно, „да бъдат създадени условия за подпомогне децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани обществени групи/ и от семейства, търсещи или получили международна закрила, да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и личностна реализация. чрез:
• подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание;
• допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас;
• повишаване на качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в общинските училища, в които се обучават деца от различен етнически произход и/или деца, търсещи или получили международна закрила, с цел тяхната образователна интеграция;
• взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;
• включване на родителите във възпитателния процес;
• създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила;
• засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас);
• преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.“
3. Не е задължително, но всички заложени дейности по проектното предложение следва да попадат в обхвата на видовете дейности, допустими за финансиране по процедурата.
4. Възнаграждението на посочените лица следва да се заложи в категория I, т. I.1.2. „Разходи за възнаграждения на експерти и/или външни консултанти, вкл. осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на осигурителя съгласно националното законодателство, чиято дейност е пряко свързана с целевата група.“
5. Преценката относно наличието/липсата на разделяне на предмета на поръчката ще зависи от тематиката на посочените експертизи/оценки/изследвания/проучвания, както и от това дали е налице риск да бъдат заобиколени изискванията на ЗОП за приложимия вид процедура.
6. Съгласно Насоките за кандидатстване, разходите за разработване на материали не са допустими за финансиране по процедурата.
7. Съгласно Насоките за кандидатстване, посоченият разход не е допустим за финансиране по процедурата.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте, Имам въпрос по повод крайния срок на проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". В насоките за кандидатстване е посочено, че могат да бъдат подкрепени проекти със срок до 3 години, но също така е посочено, че проектите трябва да приключат до 31 октомври 2018. Как могат да се осъществят 3 годишни проекти при положение, че те са ограничени от подобен срок?

Задал въпроса:  Кристина Петкова
Дата на постъпване: 01.11.2015 г.

Разяснение:

В Насоките за кандидатстване по процедури BG05M20P001-3.001 и BG05M20P001-3.002 няма заложено изискване дейностите по проектите да бъдат приключени до 31 октомври 2018 г. Поради това, в хода на оценката на проектните предложения критерий 3 от Раздел I на Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта ще бъде оценяван като неприложим.
С оглед технологичния срок, необходим за сключване на договорите за безвъзмездна финансова помощ и за окончателното техническо отчитане на проектите, Управляващият орган препоръчва максималната продължителност на изпълнение на проектите да бъде не по-голяма от 30 месеца.

_ _ _

Въпрос:

Уважаеми Госпожи и Господа, Имаме следните въпроси по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“:
1. Изхождайки от основната цел на програмата - извеждане на децата от съгрегираните общности, допустимо ли е обособяване на детски образователен арт център извън територията на училищата?
2. Допустимо ли е закупуването на лаптопи и таблети във връзка с планираните по проекта дейности?

Задал въпроса:  Фондация „Съвременност“
Дата на постъпване: 02.11.2015 г.

Разяснение:

1. Дейността е допустима при условие, че е насочена към целите на процедурата и е спазено изискването в Насоките за кандидатстване най-малко 20 % от участниците в проекта да бъдат ученици от уязвими семейства/семейства (маргинализирани) в неравностойна ситуация от етнически малцинствени групи или търсещи или получили международна закрила, които се намират или са застрашени от попадане в състояние на изключеност от образователния процес, поради трудности от културно и езиково естество. 
2. Разходите за оборудване са допустими в категория II „Разходи за материали“, в размер до прага на същественост за съответната организация.
За кандидати бюджетни предприятия: признаването на материалите и консумативите, закупени по проекта, се извършва при спазване указанията на Министерство на финансите, ДДС № 20/14.12.2004 г.
За всички останали кандидати: признаването на материалите и консумативите ще става съобразно приетата счетоводна политика на кандидата.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Подготвяме проектно предложение за кандидатстване по процедура BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“.
1. Водеща организация  - НПО
2. партньор - училище от село Арчар
Въпроса ни е: кметство Арчар или община Димово трябва да бъде партньор по проекта и Декларациите от кмета на кметство Арчар ли ще се подписват или от кмета на община Димово или от двамата едновременно
Ако община Димово е партньор от двамата ли се подписват документите, които се изискват от партньорската организация?

Задал въпроса:  Соня Китипова, Фондация "КХАМ-Слънце"
Дата на постъпване: 02.11.2015 г.

Разяснение:

Съгласно т. 12 от Насоките за кандидатстване партньор следва да бъде общинската администрация. Съответните декларации се подписват само от кмета на общината. Кметствата не са допустим кандидат/партньор по процедурата.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Моля да ми отговорите на следните въпроси.
1. Фондация Съвременност ще кандидатства с проектно предложение по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 като кандидат. Пълномощното, което прилагам като файл, и с което съм упълномощена като представител на организацията, ще бъде ли валидно и за тази програма, въз основа на него мога ли да подписвам, приемам/предавам документи?
2. Програмата е в режим на де минимис. Кои разходи от общата част на бюджета попадат в този режим? Разходите в проектното предложение са изцяло насочени към изпълнение целите и дейностите на проекта, респективно програмата. Фондация Съвременност не изразходва средства в собствена полза. 

Задал въпроса:  Янка Александрова, Мениджър проекти, фондация "Съвременност"
Дата на постъпване: 02.11.2015 г.

Разяснение:

1. Необходимо е лицето да бъде изрично упълномощено да подава проектни предложения чрез ИСУН 2020 по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ
2. Съгласно т. 16 „Приложим режим на държавни/ минимални помощи“ предоставяната по конкретната процедура безвъзмездна финансова помощ (БФП) не представлява държавна помощ по смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). ЮЛНЦ, които кандидатстват по процедурата, с подаване на проектното си предложение следва да представят декларация за разграничаване на неикономическата от икономическата дейност, с която да декларират, че:
-           в случай, че осъществяват едновременно икономическа и неикономическа дейност, двата вида дейности са ясно разграничени, по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с тях, вкл. чрез система за водене на аналитична счетоводна отчетност, чрез която се отделя икономическата от неикономическата дейност.
-           безвъзмездната финансова помощ, за която кандидатства и която ще бъде предоставена по процедурата ще бъде използвана само за финансиране на разходи за неикономически дейности.

_ _ _

Въпрос:

1. Допустим разход ли е посещението на деца от детските градини (със или без родители ) на театър, опера и т.н.
2. Допустимо ли е целевата група в началото на  проекта да  обхваща деца на възраст 3-4 години, като същата целева група остане непроменена до края на проекта

Задал въпроса:  Мариета Танкова, община Пловдив
Дата на постъпване: 03.11.2015 г.

Разяснение:

1. Разходът е допустим в категория IV „Разходи за провеждане и участие в мероприятия“ – Разходи за участие в мероприятия на лица от целевата група и деца, които не са представители на етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и/или от семейства, търсещи или получили международна закрила.
2. Допустимо е.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Във връзка с процедура за подбор на проекти BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила", бих искал да попитам следните въпроси:
1. Съгласно публикуваните Насоки за кандидатстване, една от допустимите за финансиране дейности е „Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование". Какво се разбира под подкрепа и в какво може да се изразява тя?
2. Допустим разход  ли е заснемането на видеа като част от провеждането на информационна кампания, насочена към недопускане на дискриминация- друга допустима дейност съгласно официалните насоки?
3. Съгласно Насоките за кандидатстване закупуването на учебната и специализирана литература/дидактическите материали е допустим разход. Самото написване на даден специализиран материал допустим разход ли или той трябва да бъде закупен готов?
4. Бихте ли могли да разясните по-ясно какво може да включва една от допустимите дейности, заявени в Насоките за кандидатстване, а именно: осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за учениците от етническите малцинства?
5. Допустима ли е материална подкрепа за застрашени от отпадане ученици: например ученикът няма пари за транспорт или няма дрехи и обувки ?Закупуването на  дрехи и обувки и осигуряването на средства за транспорт  допустим разход ли са?
6. От зададените въпроси и получените отговори от МОН се разбира че доста дейности, които изглеждат много релевантни и логични за целите на проекта не се приемат за допустими за финансиране. Какви са извънкласните дейности за учениците, които са допустими за финансиране?

Задал въпроса:  Йордан Йорданов
Дата на постъпване: 03.11.2015 г.

Разяснение:

1. В своето проектно предложение кандидатът предлага и обосновава конкретните дейности, чрез които да бъде постигнат по най-добрия начин съответният резултат. Допустими са различни форми на подкрепа, насочени към насърчаване на учениците от етническите малцинства да продължат своето образование в гимназиален етап и да останат в образователната система с цел успешно завършване на средно образование.
2. Посоченият разход не е допустим за финансиране съгласно Насоките за кандидатстване.
3. Посоченият разход не е допустим за финансиране съгласно Насоките за кандидатстване.
4. В своето проектно предложение кандидатът предлага и обосновава конкретните дейности, чрез които да бъде постигнат по най-добрия начин съответният резултат. Осигуряването на психологическа подкрепа е свързано с работата с децата от целевата група на психолог, при необходимост, с цел преодоляване на техните затруднения, свързани с интегрирането им в образователната среда.
5. Посочените разходи не са допустими за финансиране съгласно Насоките за кандидатстване.
6. В своето проектно предложение кандидатът предлага и обосновава конкретните дейности, чрез които да бъде постигнат по най-добрия начин съответният резултат и съответно постигнати целите по процедурата.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Въпросът ми е във връзка с процедура: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА.
Колко проучвания и от какъв вид могат да бъдат включени в проекта?

Задал въпроса:  Иванка Иванова
Дата на постъпване: 3.11.2015 г.

Разяснение:

В Насоките за кандидатстване няма заложено ограничение в броя на проучванията, които могат да бъдат извършени по проекта. Обхватът на проучванията следва да съответства на целите и дейностите, допустими по процедурата и на конкретното проектно предложение.
В своето проектно предложение кандидатът предлага и обосновава конкретните дейности, чрез които да бъде постигнат по най-добрия начин съответният резултат. Предложените дейности са обект на оценка от страна на оценителната комисия.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте!
Ние сме Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива" град Айтос. Ще кандидатстваме по проект  BG05M20P001-3.002 "Образователна интеграция на учениците от етнически малцинства и/или търсещи или получили международна закрила".
Имаме следните въпроси, относно допустимия размер на почасово възнаграждение, съгласно пр. 17.:
1. Необходимо ли е да се доказва специфичен опит за преподавател/учител, който ще бъде ръководител на клуб и с какъв документ? Как се изчислява този специфичен опит - периодът, в който са били ръководители на клубове по други проекти със същата насоченост по допълнително споразумение , учебна година(както е н-р проект „УСПЕХ“) или за цялата продължителност на проектите?
2. Какво ще е възнаграждението на преподавател, който не е работил до сега по проект, но има необходимата квалификация за клуба, който ще води?
3. Длъжностите администратор и асистент на проекта ще се заемат от учители, които са работили по проекти, но на различни от тези позиции. Били са технически сътрудници и ръководители на клубове. Този им опит ще се зачита ли като специфичен опит?
Благодарим Ви предварително за отговора!

Задал въпроса:  Екип по разработване на проекта от ПГСС "Златна нива" град Айтос
Дата на постъпване: 03.11.2015 г.

Разяснение:

1. Специфичен опит се доказва чрез приложена автобиография на лицето. На етап кандидатстване към проектното предложение се изисква да бъдат приложени единствено автобиографиите на екипа за управление на проекта. Опитът на лицата, които ще изпълняват дейности по проекта, се доказва на етап изпълнение. Специфичният опит за конкретна позиция съгласно Приложение XVII към Насоките се изчислява на база на периода, през който лицето е изпълнявало дейности сходни с тези, присъщи за съответната позиция. 
2. При калкулирането на възнаграждението на лицето за позиция „Преподавател/ учител“ съгласно Приложение XVII към Насоките, следва да бъде взет предвид предходният опит, който то притежава в качеството му на преподавател/ учител.
3. Да, опитът в тази сфера е приложим за посочените позиции. 

_ _ _

Въпрос:

По време на подаване на  формуляра трябва ли да бъде попълнена т. 10 План за външно възлагане или може да се предостави на по-късен етап?

Задал въпроса:  Мариета Танкова, община Пловдив
Дата на постъпване: 03.11.2015 г.

 

Разяснение:

Т. 10 „План за външно възлагане“ се попълва на етап кандидатстване.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте имам няколко въпроса относно Процедура BG05M20P001-3.002  "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и / или търсещи или получили международна закрила ":
1. Задължително ли е участието на Общината като кандидат / партньор по настоящата процедура. В случай, че е задължително, може ли да участва като партньор, какви ще са нейните задължения и в какви дейности може да се включи.
2. Възможно ли е да си партнират няколко училища, като едното от тях е бенефициент по проекта.
Благодаря предварително!

Задал въпроса:  Борислава Николова
Дата на постъпване: 04.11.2015 г.

 

Разяснение:

1. Съгласно Насоките за кандидатстване е задължително поне една община да участва в проекта като кандидат или партньор. Конкретните задължения на партньора и дейностите, за които той ще отговаря, се договарят между кандидата и неговия партньор и се разписват детайлно в Споразумението за партньорство.Изборът на конкретния партньор следва да бъде добре обоснован. Партньорът – община трябва да предложи подкрепа на местната власт, специфични умения и опит, иновативни подходи при изпълнението на дейностите и др., които биха допринесли за по-доброто изпълнение на проекта, отколкото ако не е привлечен в него.
2. Възможно е, спазвайки изискването в т. 12 от Насоките за кандидатстване.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте, Относно кандидатснване по процеура ВG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ имам следните въпроси:
1. Общината може ли да кандидатсва самостоятелно по процедурата или задължително трябва да е в партньорство с училище?
2. В едно от училищата на територията на общината има плувен басейн. Възможно ли е да се кандидатсва за издръжка на басейна, наемането на спасители, закупуването на екипировка, с цел използването на съоръжениеото от целевата група ученици? (Дейност 2)

Задал въпроса:  Венелин Миланов
Дата на постъпване: 04.11.2015 г.

Разяснение:

1. Съгласно т. 12 от Насоките за кандидатстване, по всеки проект като кандидат или партньор трябва да има поне по един участник от всяка от групите допустими бенефициенти – общини/райони на общини; училища, съгласно Закона за народната просвета; ЮЛНЦ за общественополезна дейност. 
2. Посоченият разход не е допустим съгласно Насоките за кандидатстване.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Кандидатстваме по схема:BG05M20P001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО1 ПОЛОЖЕНИЕ“ Имаме следният въпрос:
Когато партньор е детска градина, изисва ли се техните декларации да се подписват с КЕП на детската градина или е възможно да се подпишат физически(на хартия) от детската градина, а електронно с КЕП на кандидата.

Благодаря.

Задал въпроса:  Даниела Симеонова, Сдружение "Знание" - Ловеч
Дата на постъпване: 04.11.2015 г.

Разяснение:

Посочените декларации се подписват с КЕП от лицето, оправомощено да представлява съответния партньор.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допусната е техническа грешка в разяснението - думата "партньор" да се чете "кандидата"

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Имам следните въпроси относно Схема BG05M2OP001-3.002 - ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА:
1. В насоките за кандидатстване са посочени като целеви групи  етнически малцинствени групи или търсещи или получили международна закрила. Това означава ли, че проектното предложение може да е насочено само към "бежанци"?
2. В насоките за кандидатстване е посочено следното:
"Съгласно Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., общината следва да има разработен и одобрен от общинския съвет план за действие по приоритетите от стратегията. Общината може да има и приета общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. В случай, че към момента на кандидатстване общината няма подобен документ е наложително изработването  приемането на един от тях. Един проект ще се счита за успешно изпълнен, само ако към датата на подаване на искането за окончателно плащане, освен постигнати индикатори по проекта е налице и постигнато съответствие на изпълнените дейности с (целите на) съответния годишен план или програма, за всяка година от изпълнението на проекта".
В случай, че проектното предложение е насочено към бежанци как следва да бъде доказано и изпълнено посоченото в насоките изискване? Необходимо ли е да се изготвя общински план насочен конкретно към интеграция на бежанци или да преобразува съществуващ с включването им като целева група?
3. Относно посочените в насоките за кандидатстване индикатори имам следните въпроси:
-          Липсва индикатор за „лица, търсещи или получили международна закрила“. Терминът „етнически малцинства“ включва ли и тези лица?!
-          И двата индикатора са задължителни, което значи ли, че трябва да включим приоритетно „образователна интеграция“?
-          Задължително ли е да имаме „интеграция“ и „реинтеграция“ или е достатъчно да влючим само едно от двете?

Задал въпроса:  Николета Кирилова
Дата на постъпване: 04.11.2015 г.

Разяснение:

1, 2 и 3 С оглед на изпълнение на целите на процедурата, в проектното предложение освен ученици,  търсещи или получили международна закрила, задължително следва да бъдат включени и ученици от етнически малцинствени групи. 

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Имам следните въпроси относно кандидатсването по процедура BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА”
1. Може ли община да кандидатсва самостоятелно или трябва да е в партньорство с училище/детска градина?
2. В едно от училищата на територията на общината, в което учат около 50% деца от малцинствен произход има плувен басейн. Може ли да се кандидатства за издръжка на съоръжениеото, наемането на спасители и треньори, закупуване на екипировка с цел организирането на допълнителни занимания за децата- Дейност 2 ?
Благодаря предварително!

Задал въпроса: Венелин Миланов- Община Бяла, област Варна
Дата на постъпване: 05.11.2015 г.

Разяснение:

1. Съгласно т. 12 от Насоките за кандидатстване, по всеки проект като кандидат или партньор трябва да има поне по един участник от всяка от групите допустими бенефициенти – общини/райони на общини; училища, съгласно Закона за народната просвета; ЮЛНЦ за общественополезна дейност.
2.  Разходи за издръжка са допустими в категория III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ т. 5. Режийни  разходи, обезпечаващи само дейността по проекта. Допустими по настоящата процедура биха били разходи за веществена издръжка на плувен басейн, само за периода на изпълнение на допустима дейност по процедурата, както и само за случаите когато съоръжението се ползва от целевата група по процедурата. Тъй като в обичайния случай разходите за веществена издръжка са общи за всички дейности на училището, то следва да се отделят разходите за веществена издръжка за изпълнение на дейностите по проекта от общите разходи по това перо за отчетния период. Разходи за спасители и треньори са допустими в категория I. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, при същите условия, уточнени в разяснението за режийните разходи.
Разходи за закупуване на екипировка са допустими в категория II „Разходи за материали“, в размер до прага на същественост за съответната организация.
За кандидати бюджетни предприятия: признаването на материалите и консумативите, закупени по проекта, се извършва при спазване указанията на Министерство на финансите, ДДС № 20/14.12.2004 г.
За всички останали кандидати: признаването на материалите и консумативите ще става съобразно приетата счетоводна политика на кандидата.

 _ _ _

Въпрос:

Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива" гр.Айтос /бюджетна организация/. Не сме регистрирани по ДДС.
Имам следните въпроси по проект  BG05M20P001-3.002 "Образователна интеграция на учениците от етнически малцинства и/или търсещи или получили международна закрила":
1. Как да посочим  в т.5 от Формуляра за кандидатстване там където е необходимо - стойността  с включено или без ДДС?
2. Според т.14.1 Условия за допустимост на разходите  - е записано: "Разходите за възстановим ДДС във връзка с изпълнението на праоекта са недопустими", това отнася ли се за нас като органиация?

Задал въпроса: С. Момчилова
Дата на постъпване: 05.11.2015 г.

Разяснение:

1. В случай, че организацията не е регистрирана по ЗДДС и няма право на ползване на данъчен кредит, бюджетът (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) се попълва с включен ДДС. 
2. В този случай ДДС е невъзстановим, и се третира като допустим разход.  

_ _ _

Въпрос:

Професионална гимназия по селско стопанство „Златна нива” гр.Айтос е бюджетна организация и не е регистрирана по ДДС.
Признава ли се начисления ДДС за извършените разходи по проект  BG05M20P001-3.002 ”Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”  във фактурите за закупуване на материали,  консумативи  и други или остава за сметка на професионалната гимназия ?

Задал въпроса: С. Момчилова
Дата на постъпване: 05.11.2015 г.

Разяснение:

В случай, че организацията не е регистрирана по ЗДДС и няма право на ползване на данъчен кредит, бюджетът (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) се попълва с включен ДДС. В този случай ДДС е възстановим, и се третира като допустим разход.  

_ _ _

Въпрос:

Питане за допустимите дейности по проекта \"Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила\":
Уважаеми господине/госпожо,
искаме да отправим своето питане по въпроси свързани с дейностите по проекта в установения срок:
1. Към Допустима дейност 11: „Работа с родителите от уязвими семейства/семейства в неравностойна ситуация от етническите малцинства или такива, търсещи или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си от редовно посещение на учебни занятия“. Проблемът с редовното посещаване на учебни занятия е комплексен, но в голяма степен той се базира на липсата на образование и професионална квалификация на самите родители. Ние сме убедени, че като средство за неговото решаване може да бъде придобиването на професионална квалификация (I степен и по-висока) или начална компютърна грамотност на родители (с липсваща такава) и повишаване степента им на образование. В този смисъл може ли обучението на родители от уязвими семейства/семейства в неравностойна ситуация от етническите малцинства или такива, търсещи или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си от редовно посещение на учебни занятия, да бъде дейност допустима за целите на този проект?
2. Към Допустима дейност 10: „Насърчаване участието на родителите в образователния процес“. Учредяването на родителски комитет към училището, с обхват на родители на ученици и от етническите малцинства, е начин да ги направим съпричастни не само към проблемите на образователния и възпитателния процес, но и добро средство за преодоляване на негативните нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.
3. Към Допустима дейност 9 : „Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование.“ Демотивацията на учениците за продължаване на образованието си в повечето случаи е и поради липсата на добри примери за това, както от самите родители, така и от други членове на тяхната етническа група. Нашето мнение е, че чрез партньорство в основно училище в региона с преобладаващ брой ученици от етническите малцинства в риск да не продължат обучението си, може да се повлияе в положителна насока за решаването на този проблем. Като основни дейности ще са срещи с наши бивши и настоящи възпитаници от техните малцинствени групи, които вече са или са на път да придобият средното си образование и да получат свидетелство за своята професионална квалификация. Срещи с вече реализирали се успешно лица в различни професионални области и на различни нива в бизнеса и политиката, които можем да реализираме чрез нашите партньори в проекта. В този смисъл може ли шефство в основно училище в региона с преобладаващ брой ученици от етническите малцинства в риск да не продължат обучението си и описаните по-горе мероприятия, да бъде дейност допустима за целите на този проект?
4. По частта от дейността „...за успешно завършване на средно образование...“ знаем, че средно образование се завършва след успешно положени ДЗИ, за които в повечето случаи е необходима допълнителна подготовка. Най-добрият избор на предмет за ДЗИ е този, който ще ти помогне за по-нататъшната реализация, а това не винаги е предмета, с който ще се справиш с лекота – проблем на късното осъзнаване и планиране, но на всеки трябва да се даде шанс. Факт е подкрепата на фондации за допълнително обучение, но разкриването на клубове „Аз знам накъде отивам“ по избираемите матуритетни предмети избрани от учениците от етническите малцинства от 11 и 12 клас, ще бъдат обхванати повече деца, за които успешното завършване ще бъде не просто късмет, а стъпка към реализирането на бъдещи техни мечти, осмисляне на това, че да знаеш накъде отиваш може да е достатъчно да стигнеш. В този смисъл създаването на клубове „Аз знам накъде отивам“ по избираемите матуритетни предмети избрани от учениците от етническите малцинства от 11 и 12 клас, да бъде дейност допустима за целите на този проект?
5. Към Допустима дейност 6: „Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда“ Съхраняването на културната идентичност, а защо не и нейното равиване, е реализируемо само когато бъде не просто приета тази идентичност, а разбрана. Най-вече в юношеска възраст различните са неразбрани, а неразбраните страдат. Те не са отхвърлени, а просто странни, странни защото тяхната култура е различна и често не следва „порядките“ на „силните“ в класа. Един добър начин , по наше мнение, да се преодолее неразбирането може да бъде създаването на клуб „Фолклор на етносите“, в който ще бъде задължително изискването участниците да установят мултикултурна среда. С дейностите си този клуб, не само ще запознава участниците в него с характеристиките определящи всяка културна идентичност, а и с демонстрационни прояви по различни поводи в и извън училище ще представя спецификата във фолклора на всеки етнос. В този смисъл създаването на клуб „Фолклор на етносите“, в който ще бъде задължително изискването участниците да установят мултикултурна среда, да бъде дейност допустима за целите на този проект?
Предварително Ви благодарим за навременния отговор.

Задал въпроса: Румяна Иванова Георгиева пом.-директор ПГМЕЕ-Бургас
Дата на постъпване: 05.11.2015 г.

Разяснение:

1. Предложената дейност не отговаря на целите на процедурата и не е допустима по тази процедура.
2. Точката съдържа констатация и липсва въпрос.
3. Въпросът е неясен.
4. Посочената дейност е допустима.
5. Посочената дейност е допустима.

_ _ _

Въпрос:
Здравейте,
във връзка с кандидатстването ни по процедура BG05M2OP001-3.002 - ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА имаме следните въпроси :
Целевата група включва ученици от различни населени места на Община Садово. Ние сме ПГ, финансирана от МЗХ и не сме общинско училище. Нямаме собствен училищен автобус.
Община Садово не е лицензиран превозвач, но има училищни автобуси, които превозват наши ученици под 16 години. Допустим разход ли ще бъдат разходите за транспорт ( дизелово гориво) с училищен автобус от Община Садово на учениците от целевата група от местоживеене до ПГ в гр. Садово и обратно за учебни занятия и за дейностите по проекта, като Община Садово ще бъде наш партньор?
2. Необходимо ли е решение на Общинския съвет за партньорство при кандидатстване или само при сключване на договор?

Задал въпроса: Селскостопанска гимназия
Дата на постъпване: 05.11.2015 г.

Разяснение:

1. Посоченият разход не е допустим съгласно Насоките за кандидатстване
2. Решението на Общинския съвет за одобряване, съгласно чл. 61 от ЗМСМА, на споразумение за общинско сътрудничество между кандидата и партньорите по проекта, се изисква при сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Във връзка с процедура за подбор на проекти BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила", бих искал да попитам следните въпроси:
1. Задължително ли е всеки член на екипа за управление на проекта да има опит в сходен тип дейности (дейности, сходни на тези, включени в обхвата на проектното предложение, например дейности, свързани с реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от училище, съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда и др.) или е приемливо да притежава сходен опит в проектни дейности от друго естество- примерно финансовият експерт или координаторът да имат опит в работа по инфраструктурни проекти, проекти в сферата на околната среда и т.н.?
2. Необходимо ли е специфичният опит на членовете на екипа за управление, описан в техните автобиографии, да бъде доказван с приложени референции и/или служебни бележки на етап кандидатстване?
3. Необходимо ли е на етап кандидатстване да бъдат приложени CV на членовете на екипа за изпълнение, примерно учители, които ще водят допълнителните занимания по български език или обучители, които ще водят обучения на целевите групи?
4. Съгласно Насоките за кандидатстване закупуването на учебна или специализирана литература/дидактически материали е допустим разход. Допустимо ли е обаче закупуването на видео дидактически материали?
5. Съгласно Насоките за кандидатстване, една от категориите допустими разходи за материали, е „оборудване и обзавеждане“. Какво се разбира под оборудване и обзавеждане и на каква основа да се направи разграничение с дълготрайните материални активи, които са недопустим разход в настоящата процедура?

Задал въпроса: Йордан Йорданов
Дата на постъпване: 05.11.2015 г.

Разяснение:

1. Опитът на членовете на предложения екип може да се изразява в:
- опит в организация и/или управление на проекти, и/или
- опит в изпълнение на сходен тип дейности.
Наличието на опит не е задължително, но е предмет на оценка от страна на оценителната комисия по процедурата, съгласно Приложение XVI “Методология за техническа и финансова оценка на проектно предложение по процедура за подбор на проекти по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР” към Насоките за кандидатстване.
2. Не е необходимо.
3. Необходимо е да бъдат приложени CV само на членовете на екипа за организация и управление на проекта.
4. Разходът е допустим.
5. Разходите за оборудване и обзавеждане са допустими в категория
II „Разходи за материали“, в размер до прага на същественост за съответната организация.

За кандидати бюджетни предприятия: признаването на материалите и консумативите, закупени по проекта, се извършва при спазване указанията на Министерство на финансите, ДДС № 20/14.12.2004 г.
За всички останали кандидати: признаването на материалите и консумативите ще става съобразно приетата счетоводна политика на кандидата.

 _ _ _

Въпрос:
Здравейте ,
Въпросът ми е относно BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“:
Една от дейностите по проектното предложение  включва  работа с деца от детските градини в клубове. За създаване на позитивна образователна и здравословна среда се предвижда закупуване на обзавеждане и оборудване, съобразено с праговете на същественост, както следва:
1.За занималните , където ще се провеждат клубните дейности – модулни масички, детски столчета, гардеробчета и секции (за всички детски градини, включени в проекта)
2.За спалните-детски легла с матраци и спална бельо (за всички детски градини, включени в проекта)
Въпросът ми е: Допустим разход ли е посоченото в т.1 и т.2.

Задал въпроса: Калинка Ангелова-общ.Никопол
Дата на постъпване: 05.11.2015 г.

Разяснение:
Разходите са допустими в категория II „Разходи за материали“, в размер до прага на същественост за съответната организация.
За кандидати бюджетни предприятия: признаването на материалите и консумативите, закупени по проекта, се извършва при спазване указанията на Министерство на финансите, ДДС № 20/14.12.2004 г.
За всички останали кандидати: признаването на материалите и консумативите ще става съобразно приетата счетоводна политика на кандидата.

_ _ _

Въпрос:
Здравейте!
Във връзка с отворената схема „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ имаме въпрос, свързан с времевото отразяване на дейностите. Ако една дейност обхваща две учебни години и се повтарят етапите на реализацията и през двете учебни години, а летните месеци не се предвиждат занимания, как това се отразява във времевия график? Необходимо ли е дейността да се разбие в две дейности, за да бъде отразена коректно продължителността или се пише като една дейност и системата отразява без прекъсване целия период на дейността като летните месеци, в които няма да има мероприятия също ще бъдат маркирани като период на изпълнение?

Задал въпроса: Петя Пенчева Старши експерт Община град Добрич
Дата на постъпване: 06.11.2015 г.

Разяснение:
Следва да бъде отразен без прекъсване целият период на изпълнение на дейността от нейната начална дата до нейната крайна дата на изпълнение.

_ _ _

Въпрос:
Здравейте,
Кандидатстваме по схема:BG05M20P001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО1 ПОЛОЖЕНИЕ“ Имаме следните въпроси:
1. Кандидатства Общината с партньори по проекта 8 –те детски градини, където ще се извършват допустимите дейности: „Допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин (вкл. деца, търсещи или получили международна закрила)” и „Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда” . На детските учители в детските  градини, които ще ръководят групите по тези дейности  и имат педагогически стаж като детски учители над 10 години и образователно – квалификационна степен магистър по предучилищна педагогика, ще им се зачита ли като специфичен опит този стаж, съгласно „Стандартна таблица 1 за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите по процедура „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“.
2. На каква часова ставка от посочената  Стандартна таблица 1 ще се назначат тези учители, да водят групи за дейностите по проекта?
3. В дейностите посочени в горната т.1 само децата от подготвителните групи (5 и 6 годишни) ли могат да се включат или е допустимо да се включат и 3 и 4 годишните деца? Защото ако проекта е за 2 години през втората година 4 -годишните вече са в подготвителна възраст.
Благодаря  за отговорите Ви предварително.

Задал въпроса: З. Кьосева, Община Венец
Дата на постъпване: 06.11.2015 г.

Разяснение:

1. Да, посоченият опит е релевантен.
2. Приложима е ставката за позиция преподавател/ учител.
3. Допустими са както деца между 3 и 4 години, така и деца между 5 и 6 годишна възраст.

_ _ _

Въпрос:
Здравейте,
подготвяме проектно предложение за кандидатстване по процедура BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“.
Въпроси:
1. В НПО партньор по проекта има експерти, работили във връзка с интеграция на ромски ученици в Испания и Германия. Допустима ли е дейност: „Споделяне на добри практики в интеграцията на ромите в страни членки на ЕС”
2. Може ли да не разпределяме средства на партньорите по проекта? Ако не им разпределяме средства в поле „Финансово участие” – 0,00 ли пишем?
3. Когато партньор е училище, съответно община изисва ли се техните декларации да се подписват с КЕП на училището / общината или е възможно да се подпишат физически (на хартия) от партньора, а електронно с КЕП на кандидата. Или всеки партньор трябва да притежава електронен подпис за подписване на Декларациите

Задал въпроса: Соня Китипова
Дата на постъпване: 06.11.2015 г.

Разяснение:

1. Зависи от обхвата на дейността. Не са допустими дейности, провеждани извън Република България.
2. Възможно е партньорът да не разходва средства по проекта, при условие, че неговият принос към изпълнението на дейностите по проекта е виден и е ясно обоснован. Партньорът/ите трябва да допринасят с подкрепа на местната власт, специфични умения и опит, иновативни подходи при изпълнението на дейностите и др., които биха довели до по-доброто изпълнение на проекта, отколкото ако не са привлечени в него.
3. Подкрепящите документи на кандидата и партньорът/ите се сканират, заверени „Вярно с оригинала“ и се прикачват в системата. Същите следва да бъдат с подписани с КЕП от кандидата или от лицето, упълномощено да го представлява. В случай, че кандидатът е упълномощил лице, което да го представлява, пълномощното, заверено,,Вярно с оригинала“ се сканира, прикачва се в системата и се подписва от упълномощеното лице единствено с КЕП (квалифициран електронен подпис).

_ _ _

Въпрос:
Здравейте,
извън условията за допустимост на кандидатите, а именно да бъдат:
„Кандидати за безвъзмездна финансова помощ“ са всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на проектно предложение.
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са следните кандидати:
• общини (или райони на общини);
• училища, съгласно Закона за народната просвета;
• юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.
съществува ли друго условие, като например училището да бъде с минимум 100 ученика? Нещо което не е записано изрично в публикуваните от Вас Насоки за кандидатстване?
Благодаря предварително,

Задал въпроса: Иван Златев
Дата на постъпване: 06.11.2015 г.

Разяснение:
Не, всички изисквания за допустимостта на кандидатите и техните партньори са описани в Насоките за кандидатстване.

  _ _ _

Въпрос:
Здравейте,Във връзка с изготвянето на проектно предложение по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ имам следните въпроси:
1. В дейностите по проекта е предвидено сформирането на клубове по интереси, като един от тях е по готварство. Допустим разход  ли е  закупуването на хранителни продукти, които са необходими за осъществяването на работата на този клуб?
2. В насоките за кандидатстване е посочено, че разходите за възнаграждения  на персонала следва да бъдат преизчислени към учебен час, като това се посочва по всички точки 1.1, 1.2, 1.3. В тази връзка при назначаването на психилог следва ли да се прави преизчисление на посочената ставка в Приложение XVII към учебен час? Важи ли същото за всички лица, които се назначават с прякото ангажиране с подготовката и осъществяване на финансираните дейности? Ако не следва, то какво се има предвид под определението преизчисление? Също така в проекта се предвижда да бъде назначен и социален работник, който да работи с родители от етническите малцинства. В този случай в таблицата е посочена ставка от 2 лева за тази позиция и ако тя също трябва да се преизчислява към учебен час, то тогава няма ли да се падне значително под прага на минималната работна заплата за страната?
Благодаря предварително!

Задал въпроса: Христина Роглинова
Дата на постъпване: 06.11.2015 г.

Разяснение:

1. Разходът е допустим в категория II „Разходи за материали“
2. Стойността на посочените възнаграждения следва да бъде преизчислена към учебен час когато работата по проекта се възлага на база учебен час.
По настоящата процедура ставката от 2,00 лв. на час е предвидена единствено за позиция „Медицински/социален работник“, степен „сътрудник“. В този случай, по време на оценката ще бъде взето предвид националното законодателство, регламентиращо размера на минималната работна заплата.

_ _ _

 

Въпрос:

Здравейте,
Във връзка с процедура за подбор на проекти BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила", бих искал да попитам следните въпроси:
1. Съгласно Насоките за кандидатстване, когато партньор/кандидат е район на община, декларациите трябва да се подпишат от и от кмета на съответния район, и от кмета на общината. Въпросът ми е: кметът на съответната община попълва всички нужни декларации отделно или е допустимо подписите и данните на района и общината да бъдат попълнени в една обща декларация?
2. Възможно ли е в екипа за управление и в екипа за изпълнение на проекта да бъдат включени хора, заемащи длъжности, които не са упоменати в Приложение 16 "Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите" ?
3. Необходимо ли е в случаите, когато един партньор се представлява от повече от едно лице, всички декларации да бъдат подписани от съотвените лица? Или това е изискване, което се отнася само за Приложение 3 и Приложение 7 от документите за попълване, а останалите документи като Декларацията за партньорство примерно, да се подпише от само един от представляващите съответния партньор?

Задал въпроса: Йордан Йорданов
Дата на постъпване: 06.11.2015 г.

 

Разяснение:

1. Когато кандидат е район на община, е допустимо в една обща декларация да бъдат положени подписите на кмета на района и кмета на общината – в две отделни полета, посочващи данните на двамата.
2. Допустимостта на включването на такива лица ще зависи от конкретния вид на избраните длъжности, които да бъдат приравнени към позиции включени в Приложение 16 "Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите".
3. Всички декларации, които се подават от партньора/кандидата е необходимо да бъдат подписани от всички представляващи ги лица, в съответствие с учредителния акт.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Средно общообразователно училище кандидатства с проектно предложение по схема "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получаващи международна закрила"  BG0520P001-3.002. Имаме следните въпроси.
1. Допустим разход ли е закупуването на образователна платформата  "Енвижън", която  предоставя възможност за  уеб-базирано обучение на ученици, които са застрашени от отпадане от училище поради голям брой отсъствия?
2. Допустим разход ли е закупуването на уеб базираната платформа на Самсунг - иновативна информационна технология, наречена "Умно образование" ?

Задал въпроса:  Юлия Тодорова
Дата на постъпване: 06.11.2015 г.

Разяснение:

 1. и 2. Посочените разходи са недопустими съгласно Насоките за кандидатстване.
  _ _ _

Въпрос:
Имам следните въпроси по процедура BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“:
1. В раздел 23 от Насоките  – Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване е посочено: „Към формуляра за кандидатстване кандидатът следва да прикачи в ИСУН 2020 следните документи, подписани с КЕП от лицето, упълномощено да го представлява”. Бихте ли уточнили как да разбираме това:
- Партньорите подписват на хартия декларациите (приложение ІІ или приложение ІІІ) , те се сканират и се прикачват към формуляра в ИСУН, подписани с КЕП от упълномощено лице на кандидата;
- Или всеки партньор подписва с КЕП своите документи.
2. Декларация за партньорство – приложение VІ - се подписва поотделно с всеки партньор по проекта или е обща за партньорството, т.е.кандидат и всички партньори подписват една обща декларация. С кой КЕП се подписват декларациите – с тези на кандидата или на всички страни по партньорството, описано в декларацията.
3. В т.4 от списъка на допълнителните документи е посочено: „ Декларация за съгласие на кандидата/партньора/ите за ползване и разпространение на обобщените данни по проекта от УО и от НСИ (Приложение V)”, а в самото приложение V е посочена като опция само кандидатът. Кое е правилното – декларация се представя само от кандидата или от кандидата и партньорите.
4. Допълнителните документи в какъв формат трябва да бъдат - word,  pdf или друг.

Задал въпроса:  Малина Славова, Сдружение "Шанс и закрила", Хасково 
Дата на постъпване: 06.11.2015 г.

Разяснение:
1. Подкрепящите документи на кандидата и партньорът/ите се сканират, заверени „Вярно с оригинала“ и се прикачват в системата. Същите следва да бъдат с подписани с КЕП от кандидата или от лицето, упълномощено да го представлява. В случай, че кандидатът е упълномощил лице, което да го представлява, пълномощното, заверено,,Вярно с оригинала“ се сканира, прикачва се в системата и се подписва от упълномощеното лице единствено с КЕП (квалифициран електронен подпис).
2. Възможни са и двата варианта: Кандидатът и всички партньори по проекта попълват една обща декларация за партньорство или кандидатът подписва декларация за партньорство поотделно с всеки един от партньорите. Всеки един от прикачените документи следва да бъде подписан с един електронен подпис с отделена сигнатура.
3.  Посочената декларация се подава само от кандидата.
4. С цел спазване на ограниченията на ИСУН 2020 (брой файлове и размер) е удачно файловете, които кандидатът ще подписва с отделен електронен подпис и ще прикачва в системата, да бъдат във формат „.pdf“, сканирани четливо с резолюция (разделителна способност) между 200 и 300 dpi.

_ _ _

Въпрос:
Уважаеми г-н/ г-жо,
1. Допустим разход в бюджетно перо II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ ли са:
-  доставката на канцеларски материали, които да бъдат оформени като комплекти за награди на отличени  деца от малцинствата, като тези материали децата ще ги използват с цел подобряване на условията за равен достъп до училищно образование?
-  доставката на костюми като част от материалното обезпечаване на дейността на клубовете, като те са под прага на същественост с цел съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства?
2. Разяснение относно отговор на въпрос (Имаме следният въпрос: Когато партньор е детска градина, изисва ли се техните декларации да се подписват с КЕП на детската градина или е възможно да се подпишат физически(на хартия) от детската градина, а електронно с КЕП на кандидата.
Благодаря.
Задал въпроса:  Даниела Симеонова, Сдружение "Знание" - Ловеч
Дата на постъпване: 04.11.2015 г.
Разяснение:
Посочените декларации се подписват с КЕП от лицето, оправомощено да представлява съответния партньор.)
Това значи ли, че след като всични декларации от партньорите са подписани и подпечатани от представляващия партньорската организация, те трябва да се сканират след което всеки партньор да подпише с електронния си подпис по отделно всчка декларация а после да се изпратят на Водещата организация, която подписва електронно само своите сканирани документи. Това би усложнило технически процеса.
Въпросът ми е: Може ли всички сканирани декларации от водещата организация и от партньорите, предварително подписани и подпечатани от съответния представляващ, да бъдат подписани електронно само с подписа на Водещата организация? Ако е допустимо, нужно ли е водещата организация да има подписано пълномощно за електронното подписване със своя КЕП на техните сканирани документи и то нотариално заверено ли трябва да е?

Задал въпроса:  Петя Събева
Дата на постъпване: 07.11.2015 г.

Разяснение:
1. Посочените разходи са допустими в категория II „Разходи за материали“ , в размер до прага на същественост за съответната организация.
За кандидати бюджетни предприятия: признаването на материалите и консумативите, закупени по проекта, се извършва при спазване указанията на Министерство на финансите, ДДС № 20/14.12.2004 г.
За всички останали кандидати: признаването на материалите и консумативите ще става съобразно приетата счетоводна политика на кандидата.
2. Да. Подкрепящите документи на кандидата и партньорът/ите се сканират, заверени „Вярно с оригинала“ и се прикачват в системата. Същите се подписват с КЕП от кандидата или от лицето, упълномощено да го представлява. В случай, че кандидатът е упълномощил лице, което да го представлява, пълномощното, заверено,,Вярно с оригинала“ се сканира, прикачва се в системата и се подписва от упълномощеното лице единствено с КЕП (квалифициран електронен подпис).
За подписването с КЕП от кандидата на документите на партньорите не е необходимо подписано пълномощно.

_ _ _

Въпрос:
Здравейте,имам следните въпроси по процедура BG05M20P001-3.002:

1. В дейностите по проектното предложение сме предвидили представяне на метода Уча и играя, с цел внедряването му в училище - партньор. Допустим разход ли е закупуването на образователен продукт - софтуер за интерактивно обучение и учебно-занимателни игри за деца в началното училище.
2. Може ли да участва като партньор по проекта, новосъздадена образователна институция (частно училище), което може да предостави обучителен ресурс - технологии, обучители, методика, но няма ученици за включване в целевата група.
3. В дейностите сме предвидили еко занимания - интерактивно ориентиране сред природата. Допустим разход ли е закупуването на палатки, компаси и др.
4. Допустимо ли е провеждането на отделни сесии само с родителите, свързани с разясняването на ползата от обучение за тях и децата им, тяхното ограмотяване, запознаване с възможностите на интернет и социалните мрежи.
5. Признават ли се разходи за транспорт на ученици от различни населени места при организиране на съвместни мероприятия.
Благодаря предварително!

Задал въпроса:  Нели Иванова
Дата на постъпване: 08.11.2015 г.

Разяснение:

1. Разходи за софтуер не са допустими по процедурата.
2. Допустими партньори по проекта са всички училища по чл. 26 от ЗНП. Необходимо е да се има предвид изискването в Насоките за кандидатстване най-малко 20 % от участниците във всеки проект да бъдат ученици от уязвими семейства/семейства (маргинализирани) в неравностойна ситуация от етнически малцинствени групи или търсещи или получили международна закрила, които се намират или са застрашени от попадане в състояние на изключеност от образователния процес, поради трудности от културно и езиково естество.
3. Посоченият разход е допустим в категория II „Разходи за материали“ , в размер до прага на същественост за съответната организация.
За кандидати бюджетни предприятия: признаването на материалите и консумативите, закупени по проекта, се извършва при спазване указанията на Министерство на финансите, ДДС № 20/14.12.2004 г.
За всички останали кандидати: признаването на материалите и консумативите ще става съобразно приетата счетоводна политика на кандидата.
4. Допустимо е. В своето проектно предложение кандидатът предлага и обосновава най-подходящите според него подредба и съдържание на дейностите, с цел да се постигнат целите на проекта по най-добрия начин.
5. Съгласно Насоките за кандидатстване, в категория III „Разходи за услуги“ са допустими разходи за организиран транспорт.

_ _ _

Въпрос:
Относно  : BG05M2OP001-3.002 - ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА

Здравейте,
Във връзка с горепосочената процедура, моля за разяснение  допустимо ли е дейността за организация и управление на проекта да бъде възложена на партньор по проекта, а не на бенефициента - община.

Задал въпроса:  Христина Василева, Председател на УС, Клъстер Варна Бизнес Консулт
Дата на постъпване: 08.11.2015 г.

Разяснение:

Кандидатът предлага членовете на екипа за управление на проекта, като техният опит е обект на оценка от оценителната комисия по процедурата въз основа на приложените към проектното предложение автобиографии.
Следва да се ума предвид, че отговорността за управлението на проекта пред УО се носи от кандидата.

_ _ _

Въпрос:
Здравейте!
Представител съм на основно училище, което желае да кандидатства с проект по процедура BG05M20PO01-3.002 \"Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/ или търсещи или получили международна закрила\".
Моля, отговорете ми на следните въпроси:
1. Средствата по проекта, ако сме бенефициенти, по бюджетната сметка на училището ли ще се превеждат или трябва да се открие извънбюджетна сметка. Ако се ползва извънбюджетна сметка, може ли да бъде такава, създадена по предишен проект, която не е закрита?
2. Какъв минимален и максимален брой на учениците в групите за допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици, е допустим? Средствата за обедно хранене на учениците от тези групи допустим разход ли е?
3. Счетоводителят на училището е със средно специално икономическо образование и 10 години стаж по специалността /като счетоводител и главен счетоводител/. Какъв експерт е? Отговаря ли на \"Старши експерт\" след като няма висше икономическо образование?
4. Как да се определи почасовото заплащане на членовете на екипа за управление - на астрономически час или да се приравни към учебен час?
Благодаря!

Задал въпроса:  Искра Владимирова
Дата на постъпване: 09.11.2015 г.

Разяснение:
1. Възможни са и двата варианта. УО ще превежда изплащаните суми по одобрените проекти в банкова сметка на съответния Бенефициент, посочена във формуляра за финансова идентификация, съгласно образец на Управляващия орган.
2. Няма ограничения в минималния и максималния брой на обхванатите по проекта ученици. Разходът за обедно хранене е недопустим съгласно Насоките за кандидатстване.
3. За членовете на екипа на проекта е валиден специфичен опит в управление на проекти и/или специфичен опит в сфера, приложима за позицията, която ще заема в екипа.
4. Почасовото заплащане на членовете на екипа за управление се определя на база астрономически час, съгласно ставките, заложени в Приложение XVII към Насоките за кандидатстване.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Бихте ли ни разяснили по процедура BG05M20P001-3.002 \"Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и /или търсещи или получили международна закрила\" , дали могат да се закупуват МДА.
Благодарим Ви предварително.

Задал въпроса:  Петров
Дата на постъпване: 09.11.2015 г.

Разяснение:
Не. Посоченият разход не е допустим съгласно Насоките за кандидатстване.

_ _ _

Въпрос:

Здравейте,
Община Русе подготвя проектно предложение по процедура BG05M20P001-3.001 "Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение". В тази връзка имаме следните въпроси:
1. Допустим разход ли е дейността "Финансов одит" ?
2. Допустимо ли е закупуването на оборудване за детска площадка (детска люлка, детска пързалка и други) ?
3. Допустимо ли е закупуване на спортни съоръжения (детски баскетболен кош) ?

Задал въпроса:  Екип за разработване на проекта от Община Русе
Дата на постъпване: 09.11.2015 г.

Разяснение:

1. Посоченият разход не е допустим съгласно Насоките за кандидатстване.
2. и 3. Разходите за оборудване са допустими в категория II „Разходи за материали“, в размер до прага на същественост за съответната организация.
За кандидати бюджетни предприятия: признаването на материалите и консумативите, закупени по проекта, се извършва при спазване указанията на Министерство на финансите, ДДС № 20/14.12.2004 г.
За всички останали кандидати: признаването на материалите и консумативите ще става съобразно приетата счетоводна политика на кандидата.

_ _ _

Въпрос:
Здравейте,
Във връзка с процедура за подбор на проекти BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила", бих искал да попитам следните въпроси:
1. Допустима за финансиране дейност ли е допълнително обучение по математика или други предмети от учебния план за учениците от етнически малцинства, участващи в проекта?
2. Допустимо ли е в проекта да бъдат включени ученици от ромското малцинство, които имат специални образователни потребности и могат ли в проекта да бъдат заложени по-специални дейности, които да отговарят на техните нужди ?

Задал въпроса:  Йордан Йорданов
Дата на постъпване: 09.11.2015

Разяснение:
1. Следва да се има предвид указанието в Насоките, че „Учениците, обхванати в Дейност 3. Допълнително обучение за деца с образователни дефицити по предмети от задължителния учебен план по процедура „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене (Твоят час) – фаза 1“, не може да бъдат обхванати в Дейност 2 по настоящата процедура поради съдържателно дублиране.“ Управляващият орган уточнява, че това е хипотеза, когато едни и същи ученици участват като целева група и по двете операции, за един и същи период. Следователно, учениците, които бъдат включени в такава дейност по операция BG05M20P001-3.002, няма да могат да участват в същата дейност по операция „Твоят час“.
2. Учениците със специални образователни потребности ще бъдат обхванати от операция „Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение“ – Фаза 1, с цел осигуряване на специфична подкрепа, съобразно техните нужди. Следователно, ученици от ромското малцинство, които имат специални образователни потребности, могат да участват по тази процедура, но само в интеграционни дейности.

_ _ _

Въпрос:
Здравейте!
В процес сме  на подготовка на проектно предложение по процедура BG05M20P001-3.001 "Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение". Моля за дадете разяснения на следния въпрос:
В изпълнение на дейностите на проектното предложение и закупуване дидактичеси и учебни помагала и оборудване възнамеряваме да възложим часове на експерт по ЗОП, който ще извърши  подготовка, обявяване и реализиране на процедури по ЗОП. Къде трябва да отнесем разхода за възнаграждение на експерта  по ЗОП.

Задал въпроса:  Калинка Ангелова, Гл.експерт"Образование и култура", Общ.администрация Никопол
Дата на постъпване: 09.11.2015 г.

Разяснение:
Разходът за възнаграждение на експерта по ЗОП следва да бъде отнесен към съответната позиция съгласно Приложение XVII към Насоките за кандидатстване. 

_ _ _

Въпрос:
Здравейте,
Във връзка с кандидатстване по BG05M2OP001-3.002 - ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА имам следните въпроси:
1. В случай, че имаме партньорство с училище, в което има подготвителни групи и предучилищни групи за  5 и 6 годишни, може ли в един общ проект да се предвиждат, дейности,  които обхващат предучилищна и училищна възраст?
2. Може ли да се кандидатства по процедурата за финансиране на образователни дейности обхващащи деца 4-5 годишна възраст, необхванати от детски градини, които се подготвят по ДОИ за съответната възраст,  в дейности, които се организират извън училище, например в център в общността?    
Благодаря,

Задал въпроса:  Савка Савова, Фондация „Здраве и социално развитие“
Дата на постъпване: 09.11.2015 г.

Разяснение:
1. и 2. Не. Децата от подготвителните групи в предучилищна възраст са обхванати от друга операция – BG05M20P001-3.001 "Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение".

_ _ _

Въпрос:
Здравейте,
Имам въпрос по проект, свързан с "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила":
Признава ли се разход, направен за изграждане на съоръжения тип "street fitness" (уличен фитнес) по проекта?

Задал въпроса:  Симона Стоянова
Дата на постъпване: 09.11.2015 г.

Разяснение:
Разходите за оборудване са допустими в категория II „Разходи за материали“, в размер до прага на същественост за съответната организация.
За кандидати бюджетни предприятия: признаването на материалите и консумативите, закупени по проекта, се извършва при спазване указанията на Министерство на финансите, ДДС № 20/14.12.2004 г.
За всички останали кандидати: признаването на материалите и консумативите ще става съобразно приетата счетоводна политика на кандидата.

_ _ _

Въпрос:
Здравейте, отново!
Пише Ви екипът от Община Русе, който разработва проектно предложение за кандидатстване по процедура BG05M20P001-3.001 "Подготовка за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение". Към отправените по-рано въпроси имаме още два допълващи, а именно:
1. Във връзка с изпълнението на една от проектните дейности е необходимо да бъде назначен експерт с юридическо образование - юрист (за подпомагане и консултиране на родителите). Допустим разход ли е назначаването на подобен експерт в рамките на проекта? И как следва да бъде определена часовата му ставка за възнаграждение?;
2. В изпълнение на една от дейностите е предвидено организирането на дискусионни събития (кръгли маси). Допустим разход ли ще бъде назначаването на лектори с необходимия експертен опит и квалификация? (за консултиране на родителите). В коя част от документите за кандидатстване и информация е регламентирано възнаграждението за тях?
Поздрави!

Задал въпроса:  Екип от Община Русе
Дата на постъпване: 09.11.2015 г.

Разяснение:
1. Разходите за експерт – юрист са допустими. Часовата ставка за възнаграждение се определя съгласно Приложение XVII към Насоките за кандидатстване
2. Разходът е допустим. Часовата ставка за възнаграждение се определя съгласно Приложение XVII към Насоките за кандидатстване в зависимост от конкретната позиция на лицето.   _ _

Въпрос:
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с публикуваните насоки за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“, моля да за Вашия отговор на следните въпроси:
1. С оглед на възможността да се закупува оборудване и обзавеждане – Раздел ІІ, т.1 Разходи за закупуване  на материали и консумативи,  т.1.1 Разходи за материали, и предвид отговорите, които сте дали до момента, моля да  отговорите дали закупуването на всякакъв вид оборудване и обзавеждане, което е свързано с целите на проекта и е под прага на същественост за съответната организация (училище) е допустимо да бъде закупено? Като напр. столове, компютри, маси, дъски и др. вид оборудване и обзавеждане съвръзано с практическите занимания на учениците?
2. Също така, допустима ли е дейност за изготвяне и отпечатване на училищен вестник?
3. Допустими ли са дейности, изнесени извън училището (на територията на Р България) – като екзксурзии, зелени училища, семинари други за учениците?
4. По отношение на заплащането на екипа по проекта:
Ако екипът на проекта се състои от работещи в училището учители в т.ч. и директора на училището, кои ставки следва използваме – съгласно – Анекс ХVІІ – Стандартната таблица за почасово възнаграждение на лицата, наети за управлението на проекта или тяхната часова ставка ще се изчислава на базата на тяхното възнаграждение в училището, в което работят?
5. По отношение на заплащането на експертите, които ще участват в изпълнението на проекта:
Ако експертите за изпълнение на проекта  са учители в училището, което е бенефициент по проекта,  кои ставки следва използваме – съгласно – Анекс ХVІІ – Стандартната таблица за почасово възнаграждение на лицата, наети за изпълнението на проекта или тяхната часова ставка ще се изчислава на базата на тяхното възнаграждение в училището, в което работят?
6. Учителите и директорите на училищата попадат ли в обхвата на чл. 12 от Постановление № 119 на Министерския съвет от 20.05.2014 г.?
7. В какво се изразява разликата между двата индикатора:

За продукт:
Брой ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция
И за резултат:
Брой ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система?
Това означава ли че част от включените в мерките малцинства биха могри да отпаднат по време на реализране на проекта?
Благодаря  Ви предварително за отговора  

Задал въпроса:  Петър Петров
Дата на постъпване: 09.11.2015 г.

Разяснение:
1. Да, допустимо е, при условие, че разходът е обосноват и необходим за изпълнение на дейностите.
2. Посочената дейност не е допустима
3. Посочените дейности са допустими
4. Възнагражденията следва да се определят на база на заложените в Анекс ХVІІ – „Стандартната таблица за почасово възнаграждение на лицата, наети за управлението на проекта“ ставки
5. Възнагражденията следва да се определят на база на заложените в Анекс ХVІІ – „Стандартната таблица за почасово възнаграждение на лицата, наети за изпълнението на проекта“ ставки
6. Не
7. Интегриране в образователната система на деца, ученици, младежи (включително роми) е процес свързан с осигуряване на условия, дейности, услуги и ресурси за усвояване на българския език, за преодоляване на пропуски при овладяването на учебното съдържание и за съхраняване и развиване на културната идентичност в условията на интеркултурно образование на деца, ученици и младежи, за които българският език не е майчин. В този смисъл индикаторът за продукт измерва броят ученици и младежи от етническите малцинства, непосредствено включени в дейности за образователна интеграция и реинтеграция, докато индикаторът за резултат измерва колко от учениците и младежите от етническите малцинства, непосредствено включени в дейности за образователна интеграция и реинтеграция, са реално интегрирани в образователната система към момента на финално отчитане по проекта.

_ _ _

Въпрос:
Допустим разход ли е закупуване на следните материали, пособия и оборудване по процедура "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила", ако те са пряко свързани с проектните дейности:

1.цифров диктофон
2.видеокамера
3. фотоапарати
4.професионални безжични микрофони
5. професионални тонколони
6.стойка за тонколони
7.фолклорни костюми
8.сценични прожектори
9.машина за сценичен пушек
10. спортни уреди - крос тренажори, бягащи пътеки, преси и др.
Благодаря Ви

Задал въпроса:  Сдружение "Инициативи за местно и регионално развитие"
Дата на постъпване: 09.11.2015 г.

Разяснение:
Разходите за оборудване са допустими в категория II „Разходи за материали“, в размер до прага на същественост за съответната организация.
За кандидати бюджетни предприятия: признаването на материалите и консумативите, закупени по проекта, се извършва при спазване указанията на Министерство на финансите, ДДС № 20/14.12.2004 г.
За всички останали кандидати: признаването на материалите и консумативите ще става съобразно приетата счетоводна политика на кандидата.

 

 

 

 

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре