Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проведе се обучение на бенефициентите по процедура „Модернизация на висшите училища“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 проведе на 1 септември 2021 г. въвеждащо обучение на бенефициентите и партньорите по процедура „Модернизация на висшите училища“. В обучението, което се проведе онлайн, взеха участие над 170 представители на екипите за управление на проектите. Експертите на УО запознаха участниците с изпълнението и опростеното отчитане на проектните дейности от бенефициентите, подаването на технически отчет и на искания за авансово плащане в ИСУН 2020. Специално внимание беше обърнато на най-често допусканите грешки при подаване на искания за плащане и финансовото изпълнение на административния договор и партньорското споразумение. Дискутирани бяха въпросите, свързани с изменения и промени на договора за БФП, като и администрирането на сигнали за нередности и измами.

Процедура BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ цели модернизация на учебните програми и въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес, професионално развитие на преподавателите и подобряване на уменията им за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии, както и интернационализация на висшите училища и участие в мрежи. По процедурата са одобрени за финансиране 17 проектни предложения, включващи общо 41 участника (кандидати и партньори) – 35 висши училища, 2 института на БАН и 4 национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите. В проектите участват и асоциирани партньори – чуждестранни висши училища, научни организации и специализирани клиники.

Общата стойност на финансираните проектни предложения възлиза на 52 888 556,02 лв. Проектите се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Обучителни материали от проведеното на 01.09.2021 г. въвеждащо обучение:

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“