Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Подписан е първият договор по процедура „Модернизация на висшите училища“

Първият договор по процедура BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ беше подписан на 5 юли 2021 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) и Химикотехнологичния и металургичен университет. Проектът „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет“ е с бюджет 1 629 276 лв. Средствата са осигурени по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд. Дейностите по проекта ще се реализират в партньорство с Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, и Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас. Асоциирани партньори са университети от Германия, Словения, Чехия и САЩ. Срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2023 г.

„С удовлетворение подписвам договора за финансиране на проекта. С него се постига обединяване на ресурса на партниращите си университети за развитие на образователни програми за степените „бакалавър“ и „магистър“ в сферата на зелените технологии, иновативните технологии за възобновяема енергия и химично и екологично инженерство.“ Това заяви ректорът на ХТМУ проф. д-р инж. Сеня Терзиева. „За нас е безспорно, че изпълнението на дейностите ще подпомогне, както развитието на нашия университет, така и на нашите партньори.“, допълни още тя.

„Убеден съм, че договорите по процедурата ще бъдат успешно реализирани и ще дадат добра основа за още по-фокусирани инвестиции за модернизация на българското висше образование по Програма „Образование“ 2021-2027 г.“, каза при подписването Иван Попов, ръководител на Управляващия орган на ОПНОИР.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат разработени и въведени съвместни интердисциплинарни магистърски и бакалавърски програми в областта на зелените технологии и иновативни технологии за възобновяема енергия, както и съвместни програми и обмяна на опит и експертиза с чуждестранни университети. Изпълнението на дейностите е насочено към развиване на професионалната реализация и кариерното развитие на студентите, както и партньорство с бизнеса, за постигане на по-голяма практическа приложимост на обучението и по-добро взаимодействие между студенти, преподаватели и потенциални работодатели от химическата индустрия в България.

***

Процедура BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ цели модернизация на учебните програми и въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес, професионално развитие на преподавателите и подобряване на уменията им за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии, както и интернационализация на висшите училища и участие в мрежи. По процедурата ще бъдат финансирани 17 проектни предложения, включващи общо 41 участника (кандидати и партньори) – 35 висши училища, 2 института на БАН и 4 национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите. Общата стойност на предложените за финансиране проектни предложения възлиза на 52 888 556,02 лв.

С изпълнението на предложените за финансиране проектни предложения се очаква:

  • 111 нови програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение да бъдат въведени в партниращите български висши училища;
  • 105 съвместни учебни програми да бъдат въведени в партниращите български висши училища;
  • 3 670 студенти да бъдат записани в курсове, преподавани чрез дигитално образователно съдържание;
  • 2 439 студенти да бъдат записани в курсове, преподавани съвместно от български висши училища;
  • 6 225 студенти да получат подкрепа за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност;
  • 702 студенти да бъдат включени в програми за мобилност;
  • 1 034 докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи, учени и преподаватели да участват в различни форми на мобилност, в резултат на което да повишат квалификацията и уменията си и да подобрят реализацията си;
  • 609 преподаватели да бъдат споделени между партниращите български висши училища;
  • 44 кариерни центъра да получат подкрепа за проследяване на реализацията на завършилите в първата година след дипломирането.

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“