2021-11-25 - Оценки 2021-11-25 - Сключени договори 2021-11-19 - Contacts 2021-11-19 - Контакти
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Няма риск от загуба на средства по ОПНОИР за 2021 г.

„За настоящата година няма риск от загуба на средства по ОПНОИР. Очакваният размер на сертифицираните разходи по програмата до края на месец юли 2021 г. е около 591 млн. лв., което означава, че целта ще бъде преизпълнена с 25 млн. лв., и от средата на годината ще се работи за финансовата цел за 2022 г.“. Това заяви Иван Попов, ръководител на Управляващия орган и председател на КН на ОПНОИР, при откриването на 14-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, което се проведе онлайн на 30 юни 2021 г.

Проф. Нели Косева, заместник-министър на образованието и науката, подчерта, че до края на срока на изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 през 2023 г., усилията на екипите на центровете за върхови постижения и центровете за компетентност трябва да се фокусират върху изпълнението на научната им програма и извършването на научноизследователските дейности, както и приложните дейности, насочени към бизнеса и в полза на обществото.

Заместник-министърът на образованието и науката Евгения Пеева акцентира върху важността на опита и научените уроци при изпълнението на проектите по ОПНОИР при програмиране на новата Програма „Образование“ 2021-2027 г. Тя изрази увереност, че Управляващият орган ще представи навреме една добре подготвена програма, в която са идентифицирани и отразени най-важните нужди на образователната система на България, препоръките в рамките на Европейския семестър и новите предизвикателства на ниво Европейски съюз, свързани със Зелената сделка, дигитализацията, Европейската гаранция за децата.

Представителите на Европейската комисия от Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ и Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“, които взеха участие в заседанието, изразиха задоволство от извършената работа от Управляващия орган и бенефициентите за успешното изпълнение на програмата и в предвидения срок.

Участниците в заседанието бяха запознати с напредъка в изпълнението на ОПНОИР и дейността на Управляващия орган, включително по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Приоритетна ос 5 на ОПНОИР, финансиран със средства по линия на REACT-EU, както и с проектите на Министерството на образованието и науката, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Експерти от Световната банка представиха докладите от изпълнението на дейности от Стълб 1 „Преглед на публичните разходи в областта на науката, технологиите и иновациите“ и Стълб 2 „Подкрепа за изграждане на основан на доказателства подход по отношение на Националната стратегическа рамка в областта на образованието до 2030 г.“ по Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между МОН и ИА ОПНОИР (Република България) и Международната банка за възстановяване и развитие.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“