2021-11-25 - Оценки 2021-11-25 - Сключени договори 2021-11-19 - Contacts 2021-11-19 - Контакти
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Публикувани са анализите на образователната среда, общото образование, професионалното образование и обучение и учене през целия живот и висше образование, изготвени от Световна банка

В рубриката „Програма 2014-2020/Оценки“ на интернет страницата на ИА ОПНОИР са публикувани доклади, изготвени от Световна банка, като резултат от изпълнение на дейности от Стълб 2 „Подкрепа за изграждане на основан на доказателства подход по отношение на Националната стратегическа рамка в областта на образованието до 2030 г.“ по Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ от една страна и Международната банка за възстановяване и развитие  (Световна банка) от друга страна за Преглед на публичните разходи в областта на науката, технологиите и иновациите и Подкрепа за изграждане на основан на доказателства подход по отношение на Националната стратегическа рамка в областта на образованието до 2030 г. (Споразумението)

Публикуваните доклади са продукти по резултат 4.1. „Три доклада за анализа на текущата ситуация относно резултатите от образованието с посочени тенденции и международни сравнения“ и по резултат 4.2. „Оценка и препоръки относно учебната среда в предучилищното образование, общообразователните училища и професионалните училища в България“ от Споразумението.

В доклада „Образование и грижи в ранна детска възраст, общо образование и приобщаване: анализ на ситуацията и препоръки за насоката на политиките“ е направен анализ, който обхваща: три области на политики, които пряко засягат предучилищното образование и неговия по-широк контекст на ОГРДВ; общото образование и последните политики, въведени в отговор на основните предизвикателства; предложения за препоръки, произтичащи от всяка една от посочените аналитични области.

В доклада „Професионално образование и обучение и учене през целия живот в България: ситуационен анализ и препоръки за основни насоки на бъдещи политики“ като е поставен акцент върху области на политиката - Професионално образование и обучение (ПОО) и Учене през целия живот (УЦЖ) е направен анализ на състоянието в двете области и са представени препоръки за насоки на бъдещи политики. Докладът има за цел да предостави аналитична база за разработването на бъдещи стратегии, приоритети и дейности в областта на ПОО и УЦЖ, включително и при структурирането и изпълнението на финансирана от ЕС подкрепа в тази област.

В доклада Висшето образование в България: Ситуационен анализ и препоръки относно насоката на политиките“  е направен анализ на ситуацията във висшето образование в България и се представят препоръки по отношение насоките за разработване на политики. Всеки раздел от доклада включва препратки към текущи или планирани мерки, свързани с обсъжданите теми, както и с ключови предизвикателства, които предстои да бъдат решени в областта на висшето образование.

В доклада „Оценка и препоръки по отношение на образователната среда (ОС) в предучилищните институции, училищата в България, включително училищата, предлагащи професионално образование и обучение (ПОО)“  е направена оценка на физическата среда (структурно качество) в предучилищните институции, общообразователните училища и училищата в системата на ПОО, на база на оценката на потребностите по отношение на образователна среда, съобразена с  демографския профил, миграционните процеси и икономическите потребности на ниво община. На база на прегледа на националните инвестиции и инвестициите в рамките на ЕСФ, прегледа на политическите приоритети, изброени в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030 г.) и проекта на Програма „Образование“ 2021-2027, са идентифицирани ключови аспекти и области за бъдещо планиране, като са представени препоръки на базата и на европейски и международни практики.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“