Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Над 1,287 млрд. лева са договорените средства по ОПНОИР към 28 февруари 2021 г.

1 287 117 859,73 лв. от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР) са договорени към края на месец февруари 2021 г., като ръстът спрямо месец януари 2021 г. е от над 98 млн. лв. Данните отразяват сключения на 12.02.2021 г. между Управляващия орган на ОПНОИР и Министерството на образованието и науката договор за изпълнение на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ на стойност 109 562 541,93 лв., финансирането за който е осигурено по Приоритетна ос 5 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" на ОПНОИР по линия на Европейския социален фонд, както и размера на договорените средства след приключване на проекти по други приоритетни оси.

Данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОПНОИР към 28 февруари 2021 г. отчитат ръст от над 20 млн. лв. спрямо 31 януари 2021 г. на верифицираните средства, които са в размер на 517 890 375,61 лв. Изплатените средства за същия период са 671 411 184,68 лв., като те се увеличават с близо 8,7 млн. лв. спрямо предходния месец.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 може да бъде намерена в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОПНОИР към 28.02.2021 г.

 

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“