Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Над 1,188 млрд. лева са договорените средства по ОПНОИР към 31 януари 2021 г.

1 188 666 590,99 лв., което представлява 95,83 % от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), са договорени към края на месец януари 2021 г., като ръстът спямо последния месец на 2020 г. е от над 5 млн. лв.

Според данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОПНОИР към 31 януари 2021 г. изплатените средства спрямо декември 2020 г. са в размер на 662 671 073,91 лв. (53,42 %). Верифицираните средства за същия период са 497 603 677,93 лв. или 40,12 % от бюджета на програмата. Сертифицираните средства към първия месец на 2021 г. са 493 390 788,02 лв. или 39,78 %.

С Решение на МС № 76 от 29.01.2021 г. е одобрен проект на четвърто изменение на ОП НОИР 2014-2020 г. и програмата е допълнена с нова Приоритетна ос 5 „Равен достъп до училищно образование в кризисни условия“. Бюджетът на новата приоритетна ос е в размер на 109 562 555 лв. за 2021 г. със 100% финансиране от Европейския социален фонд по линия на REACT-EU, което е акроним от английски език за Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европейския съюз.

С изпълнението на предвидените дейности ще бъдат подкрепени участниците в образователния процес (ученици, учители, образователни медиатори, родители) с цел да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние в електронна среда.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 можете да намерите в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОПНОИР към 31.01.2021 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“