Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Актуализирана е „Стандартна таблица на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“ и методология, обосноваваща изведените размери на разходите“

Във връзка с настъпили промени в нормативни документи, Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. актуализира „Стандартна таблица на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“ и методология, обосноваваща изведените размери на разходите“. В актуализирания документ са отразени следните обстоятелства:

  • Променени нормативни изисквания за провеждане на обученията на педагогическите специалисти – изменения и допълнения в Наредба № 15/2019 г., публикувани в Държавен вестник, бр. 101 от 27.11.2020 г.;
  • Променени изисквания за минималните нива на възнагражденията на педагогическите специалисти съгласно Колективен трудов договор № Д01-197/17.08.2020 г., допълнен с анекс № Д01-342/07.12.2020 г.;
  • Променени Вътрешни правила за командироване в страната на Министерството на образованието и науката.

Актуализираната „Стандартна таблица на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“ и методология, обосноваваща изведените размери на разходите“  е приложима за обучения, започнали след 01.01.2021 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“