Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Указания във връзка с допустимостта на разходите за оборудване и обзавеждане и прилагането на ДДС № 20/14.12.2004 г. от бюджетните организации

УВАЖАЕМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ,

При изпълнение на договорите за БФП, сключени по процедури на МИГ по многофондови стратегии при прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие, Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (УО на ОПНОИР) установи различно третиране от страна на бенефициентите на заложените разходи за оборудване и обзавеждане. С цел ограничаване допускането на грешки с финансово изражение, УО би желал още веднъж да обърне внимание върху задължителните разпоредби при отчитането на разходите за оборудване и обзавеждане по проектите.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“