НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Проектите по схема BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“ могат да се изпълняват до 30 юни 2015 г.

Уважаеми бенефициенти,

На редовното си заседание, състояло се на 14 май 2014 г. в гр. Сандански, Комитетът за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси“ взе решение да удължи до края на 2015 г. срока за изпълнение на операция BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“. За да се осигури достатъчно време за извършване на плащанията и съответно отчитане на изпълняваните проекти, Договарящият орган препоръчва всички проектни дейности по тази операция да приключат най-късно до 30 юни 2015 г.

Бенефициентите, които желаят да удължат срока за изпълнение на своите проекти, следва да подадат мотивирано искане, в което подробно да изложат причините, които налагат исканото удължаване. Към искането следва да се приложи актуализиран План за действие със срок за изпълнение не по-късен от 30 юни 2015 г. Искания за промяна на срока, които не са убедително аргументирани или противоречат на чл. 8 и чл. 10 от Общите и административни условия на Договора за безвъзмездна финансова помощ, няма да бъдат одобрявани.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре