Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Версия 1.0 на Програма „Образование“ за програмен период 2021-2027 г. е изпратена официално за неформално съгласуване със службите на Европейската комисия

На 20 октомври 2020 г. програма „Образование“ 2021-2027 беше официално изпратена през електронната система SFC за провеждане на втори кръг на неформално съгласуване от службите на Европейската комисия. Програмата беше разработена в периода 29 октомври 2019 г. – 19 октомври 2020 г. в рамките на Тематична работна група, включваща представители на социално-икономическите и институционални партньори под председателството на заместник-министър Карина Ангелиева, като представител на водещото ведомство – Министерство на образованието и науката и секретариат – Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Образование и наука за интелигентен растеж“, която е определена и за управляващ орган на програмата.

Програма „Образование“ е на обща стойност 751 270 000 евро, европейско финансиране от Европейския социален фонд (ЕСФ+), като този ресурс е индикативен до одобрение на програмата от страна на Европейската комисия. Средствата са с близо 400 млн. евро европейско финансиране повече от средствата за образование в настоящата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Програма „Образование“ 2021-2027 насочва подкрепата към всички образователни етапи и е структурирана в 4 Приоритета:

Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на обща индикативна стойност 211 937 800 евро, европейско финансиране.

Приоритетът е насочен към разширяване обхвата на механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст; Подкрепа за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното и училищното образование; Превенция и предотвратяване на тормоза и намаляване агресията в училищата; Ограмотяване на възрастни; Подкрепа за образователна интеграция на маргинализирани и уязвими групи, в т. ч. ромите, чрез дейности за десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията, преодоляване на демографски, социални и културни бариери, достъп на уязвими групи до висше образование и утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт. Ще бъде поставен нов фокус върху ранното детско развитие и грижите в ранна детска възраст посредством целенасочени дейности към предучилищното образование. Предвидените дейности по този приоритет ще надградят добрите практики през настоящия програмен период за увеличаване на обхвата в образователната система, подобряване на достъпа до училищно образование, осигуряване на проходимост между образователните институции и намаляване на процента на отпадащите от училище, постигнати чрез процедури „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене (Твоят час) – фаза 1“, „Подкрепа за успех“ и „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.

Приоритет 2 „Модернизация и качество на образованието“ на обща индикативна  стойност 204 629 600 евро, европейско финансиране.

Приоритетът е насочен към модернизиране на учебните програми и съдържание, чрез въвеждане на компетентностния модел, дигитална трансформация на училищното образование, подкрепа за талантливи деца и ученици с изявени дарби и подкрепа за иновативни учебни програми, иновативни класни стаи и иновативни образователни институции. Ще бъде надграден проект „Образование за утрешния ден“ за отваряне на образованието и образователните институции към цифровите технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията, чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на обща индикативна стойност 314 252 600 евро, европейско финансиране.

Приоритетът е насочен към мерки в подкрепа на професионалното и висшето образование, засилване на връзките между тях, с науката и с динамичните нужди на пазара на труда. Приоритетът ще подкрепи дейности в подкрепа на професионалното образование и обучение (ПОО), насочени към системата на национално ниво и към образователните институции, създаване на Центрове за високи постижения в ПОО, развитие на дуалната система на обучение, въвеждане на дуално образование във висшето образование, професионално ориентиране на студентите чрез практики, обновяване и модернизация на учебни програми в приоритетни професионални направления, в партньорство с работодателите, в съответствие с нуждите на пазара на труда и чрез въвеждане на компетентностния модел и развитие на Т-образни, творчески и универсални умения, дигитална промяна във висшите училища, както и продължаващото обучение на академичния състав във висшите училища и обучение на изследователите. В този приоритет е предвиден специален фокус за въвеждането на по-високи стандарти на образование във висшите училища, улесняване на  прехода от образование към заетост, изграждане на качествени специалисти и включване на студентите и преподавателите в научна и изследователска  работа.

Приоритет 4 „Техническа помощ“ на обща индикативна стойност 20 450 000 евро.

Приоритетът ще подкрепи административния капацитет на управляващия орган и процеса планиране, управление, изпълнение, наблюдение, контрол и оценката на програмата, подобряване на административния капацитет на бенефициентите и потенциалните бенефициенти, обезпечаване функционирането на Комитета за наблюдение на програмата и публичността на програмата.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“