Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за приобщаващо образование“

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 е удължен срокът за кандидатстване по процедура BG05M2ОP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Процедурата е за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката.

Крайният срок за подаване на проектното предложение, подписано с квалифициран електронен подпис през системата ИСУН 2020, е 17.30 часа на 24.09.2020 г.

Изменените Условия за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: http://opnoir.bghttps://umis2020.government.bg и https://www.eufunds.bg.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“