Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Над 520 млн. лева са реално изплатените средства по ОПНОИР към 30 април 2020 г.

Данните за финансовото изпълнение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР) са актуализирани във връзка с одобреното от Министерския съвет изменение на оперативната програма с цел подпомагане на мерките за борба с COVID-19 (Решение № 311 от 08.05.2020 г. на Министерския съвет).

От ОПНОИР се прехвърлят средства в размер на 30 946 149 лв. европейско и национално съфинансиране за подкрепа на социално икономическите мерки за справяне с последствията от кризата, причинена от разпространението на COVID-19. От тях:

• 2 155 642 лв. се прехвърлят към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Средствата са от приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансираната от Европейския фонд за регионално развитие. Средствата представляват остатъчен ресурс след договаряне на всички необходими за изпълнение на целите и индикаторите на приоритетната ос проекти и са освободени вследствие постигната по-висока финансова ефективност на бюджетите на съответните проекти на етапа на договаряне.

•  22 790 507 лв. от Европейския социален фонд по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ се прехвърлят към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Средствата са осигурени от спестен и недоговорен ресурс по приоритетната ос. Предвижда се до края на годината да бъдат обявени всички предварително планирани процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3.

• 6 000 000 лв. от Европейския социален фонд по приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ се прехвърлят към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Прехвърлените средства от ОПНОИР са освободени вследствие оптимизиране на предоставяното финансиране от програмата на етап договаряне и оптимизиране на системите за управление на оперативната програма и няма да доведат до неизпълнение на заложените в нея цели и индикатори.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 можете да намерите в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОП НОИР към 30.04.2020 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“