Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Публикуван е анализ на най-често допусканите грешки, установени от УО на ОП НОИР, при извършения контрол за законосъобразност на проведените процедури за избор на изпълнител

Управляващият орган на ОП НОИР публикува „Анализ на най-често допусканите грешки, установени от УО на ОП НОИР, при извършения контрол за законосъобразност на проведените процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП и ЗУСЕСИФ“.

Целта на анализа е да бъде в помощ на бенефициентите на ОП НОИР при провежданите от тях процедури за възлагане на обществени поръчки за своевременното идентифициране на потенциални проблеми, както и за предотвратяване допускането на нередности с цел избягване определянето на финансови корекции.

При изготвянето на документа е използван подходът на Одитния орган и са обхванати всички видове нарушения, които УО на ОП НОИР е установил в практиката си. Също така са изяснени някои нови моменти в Насоките за определяне на финансовите корекции, които се прилагат спрямо разходите, финансирани от ЕС в рамките на споделеното управление, при неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки, приети с Решение на Европейската комисия от 14.05.2019 г., както и измененията от 28 август 2019 г. и 06 март 2020 г. в Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, приета с ПМС 57/2017 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“