Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Методически указания на АОП относно приложимостта на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение при възлагането на обществени поръчки

В Държавен вестник, бр. 34 от 09.04.2020 г., е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., който влиза в сила от деня на обнародването му, с изключение на § 3, т. 2 от същия относно чл. 4, ал. 2, който влиза в сила в 7-дневен срок от обнародването му.

Агенцията за обществени поръчки публикува Методическо указание относно приложимостта на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. при възлагането на обществени поръчки.

Консолидиран текст на закона с всички негови изменения и допълнения е публикуван в Рубрика „Документи“, секция „Национално законодателство“ на интернет сайта на ИА ОПНОИР.

Методическите указания на АОП са публикувани в Рубрика „Документи“, секция „Други документи“ на интернет сайта на ИА ОП НОИР.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“