Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ ОТ ЦЕНТЪРА ПО КОМПЕТЕНТНОСТ ‘CLEAN&CIRCLE’ СЪЗДАВАТ ПРЕДПАЗНИ МАСКИ С ФИЛТЪР СРЕЩУ COVID-19

Екипът на проф. Павлина Долашка и проф. Нарцислав Петров от Института по органична химия с център по фитохимия – БАН, партньор в проекта за изграждане на Център по компетентност „Clean&Circle”, разработи маски с активен въглен, който е отпаден продукт от костилките на кайсии. Активният въглен е тестван за почистване на тежки диабетни рани и е установена силно адсорбиращата способност към бактерии и вируси. Изследванията и защитните свойства на филтрите за маски са тествани от екипа на проф. Стоян Шишков в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, с което е доказано, че филтърът не пропуска вируси в продължение на близо 50 часа. Доказано е, че маската може да се стерилизира и да се използва многократно.

Министърът на икономиката Емил Караниколов проведе среща с български производители и учените, работили по разработката, на която бяха представени образци на маските. В резултат вече няколко фирми започнаха производството на маски, което ще подпомогне държавата да обезпечи със защитни средства гражданите, медицинския и помощен персонал. Маските ще бъдат разпространени в аптечната мрежа в страната.

Апаратурата, подпомогнала изследванията, е закупена със средства по Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, съфинансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в общ размер от 23 667 925,86 лв. Водеща организация по проекта е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Снимки

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“