Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Изменена е Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ

От 10.03.2020 г. влизат в сила обнародваните в ДВ, бр. 19 от 6 март 2020 г. изменения и допълнения на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приети с Постановление № 35 на Министерския съвет от 4 март 2020 г.  

Създава се ново приложение № 1а към чл. 2, ал. 2, което определя процентните показатели на корекциите и видовете нередности при възлагане на обществени поръчки, стартирали преди влизане в сила на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г.) и съгласно § 18, 19 и 23 от неговите Преходни и заключителни разпоредби.

В съществуващото приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения:

  1. В заглавието на колона 3 думите "за поръчки по чл. 20, ал. 1 от ЗОП" се заличават.
  2. Колона 4 "Показател на корекцията (в %) за поръчки по чл. 20, ал. 2 и 3 от ЗОП и за процедура за избор на изпълнител по чл. 50 от ЗУСЕСИФ" се заличава.

С посочените изменения отпада диференциацията на процентните показатели на финансовите корекции в зависимост от вида на процедурата, проведена от възложителя.

Започнатите до влизането в сила на Постановление № 35 на Министерския съвет от 4 март 2020 г. производства по определяне на финансови корекции, касаещи поръчки по чл. 20, ал. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки и процедури за избор на изпълнител по чл. 50 от ЗУСЕСИФ и по реда на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г., за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност" (обн., ДВ, бр. 44 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 76 и 101 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 52 от 2016 г., бр. 30 и 68 от 2017 г. и бр. 107 от 2018 г.), се довършват при досегашните показатели на корекцията.

Консолидиран текст на Наредбата, съдържащ всички нейни изменения и допълнения, е публикуван и в секция „Документи“/“Национално законодателство“ на интернет страницата на Управляващия орган.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“