Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Утвърдена е единна ставка от 10 % за финансиране на дейностите за организация и управление при процедури по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР с размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ от 1 до 7 млн. лв.

На 2 март 2020 г. Ръководителят на УО на ОП НОИР утвърди изменения и допълнения към Методиката за определяне на единна ставка за финансиране на дейностите за организация и управление при процедури за конкурентен подбор и директно предоставяне по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР чрез прилагане на Националната методология, приета с Решение на МС № 253 от 3 май 2017 г.

С утвърдените изменения и допълнения (раздел 2а и раздел 2б) се определя размерът на единната ставка за изчисляване на допустимите разходи за организация и управление за проекти с размер на БФП от 1 до 7 млн. лв. и се разписват специални правила за изчисляване на единната ставка при някои специфични случаи на проекти с размер на БФП над 7 млн. лв.

Въз основа на пълната база данни от договори в определен диапазон на БФП, финансирани през програмен период 2007-2013 г. по приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР, е изчислено съотношението на сертифицираните непреки разходи спрямо сертифицираните преки разходи. В съответствие с метода, посочен в Националната методология, е определен следният размер на единна ставка за изчисляване на допустимите разходи за организация и управление на проекта:

1 000 001 – 7 000 000 лв. БФП – единна ставка от 10 %

Единната ставка се прилага спрямо допустимите преки разходи за проекта.

Изчислената единна ставка е приложима при процедури за конкурентен подбор и процедури за директно предоставяне по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР, които се съфинансират от Европейския социален фонд.

За да се гарантира, че методът за изчисляване на единната ставка е коректен, справедлив и проверим (в съответствие с чл. 67, параграф 5, буква „а“ от Регламент № 1303/2013), са разписани специални правила за определяне на единната ставка в някои специфични случаи при проекти с размер на БФП над 7 млн. лв., които включват както преки дейности, изпълнявани от участващи образователни институции, така и преки дейности, изпълнявани основно от конкретни бенефициенти (КБ) и обхващащи еднотипни дейности или възлагания по ЗОП. В тези частни случаи единната ставка е в диапазона от 3 % до 15 % и се изчислява за всеки конкретен случай като се отчете бюджетът, разходван от КБ и бюджетът, разходван от участващите образователни институции.

Консолидираната версия на Методиката и приложенията към нея са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган в секция „Документи“, раздел „Ръководства, указания и наръчници“: http://opnoir.bg/?go=page&pageId=139.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“