Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Трета визита в България по проекта за външна подкрепа от Съвместния изследователски център към ЕК

От 12 до 14 февруари 2020 г. се проведе третата визита в България по проекта за външна подкрепа от Съвместния изследователски център към Европейската комисия за извършване на анализ на модела за създаване на центровете за компетентност (ЦК) и центровете за върхови постижения (ЦВП), финансирани по проекти на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР).

В рамките на това посещение бяха проведени редица работни срещи с представители на заинтересованите страни - държавни институции, бенефициенти по проекти, партньори и асоциирани партньори в тях, клъстери и представители на бизнеса. Сред основните теми на дискусия бяха предизвикателствата, с които се сблъскват участниците в процеса на създаване на центровете, и стъпките, които следва да се предприемат на различни равнища, за да се осигури подходяща среда за тяхното дългосрочно развитие, както и възможностите за сътрудничество с бизнеса. 

Програмата на визитата включваше посещения на офиси за технологичен трансфер и на проекти в гр. София и гр. Пловдив, с цел външните експертите да се запознаят на място с текущото състояние на инфраструктурата и да обсъдят с бенефициентите въпроси, касаещи конкретните центрове.

Проектът за външна подкрепа от Съвместния изследователски център стартира през септември 2019 г. и ще приключи през месец май 2020 г., като се очаква за всеки от 14-те проекта за създаване на ЦВП и ЦК да бъдат направени препоръки за конкретни мерки по отношение на управлението, комерсиализацията на научния продукт, развитието на бизнес-ориентирани компетенции, както и установяване на устойчиви модели на функциониране.

Снимки

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“