2020-02-24 - Contacts 2020-02-24 - Приоритетни оси 2020-02-24 - Контакти 2020-02-21 - Новини
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Актуализирано е Ръководството за изпълнение по приоритетна ос 1 на ОП НОИР

На 09.01.2020 г. Ръководителят на Управляващия орган по ОП НОИР утвърди промени в Ръководството за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР, както следва:

Раздел III. „Изменения и промени на договора“
Промените произтичат от:

  1. Прецизиране на текстовете, отнасящи се до процедурите за осъществяване на промени и изменения на административните договори, с цел внасяне на допълнителни разяснения и по-ясно разграничение между тях;
  2. Въвеждането на СЕБРА сметките по сключените административни договори по процедури BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, в резултат на което отпада необходимостта от представяне на финансова идентификационна форма, в предвидените хипотези. 
  3. Адаптиране текстовете на Ръководството, с цел да бъдат приложими и за административните договори, сключени по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-1.003 „Допълваща подкрепа за научни организации с одобрени проекти по Рамкова програма ХОРИЗОНТ 2020, конкурс WIDESPREAD-TEAMING, фаза 2“ на ОП НОИР, Приоритетна ос 1. „Научни изследвания и технологично развитие“;
  4. Осъществени промени във функционалности на ИСУН 2020 в модул „Договори“;
  5. Намаляване на административната тежест за Бенефициентите и облекчаване на процедурите по промени и изменения на административните договори, във връзка с което в Ръководството са направени следните изменения и допълнения:

5.1. Отпада изискването за сключване на допълнително споразумение към административния договор при промяна на лицето, представляващо Бенефициента/партньора. Предвидено е това да се прави чрез уведомление, към което са приложени съответните документи и информация, на основание на което УО ще отрази промените в ИСУН 2020, чрез създаване на нова версия на договора тип „промяна“.

5.2. Предвидена е възможност Бенефициентът да подписва допълнителните споразумения към административния договор освен на хартия и електронно, чрез квалифициран електронен подпис. По този начин ще се облекчи процедурата по подписване на допълнителното споразумение, предвид че Бенефициентите по всеки един от сключените договори към момента са между 3 и 17, ситуирани в различни населени места. Отделно от това, срокът на процедурата по подписване на допълнителното споразумение значително ще бъде съкратен;

Раздел I. „Изпълнение на договора“

Въз основа на приложимите нормативни документи са разписани конкретни указания за бенефициентите при наемането на физически лица за нуждите на изпълняваните проекти:

-          Уточнени са документите, които УО ще изисква при прилагането на новия подход, разписан в чл. 68а, параграф 5 от Регламент 1303/2013 г.

-          Посочен е начинът, по който УО изчислява максимално допустимия брой отработени часове (съответно максималната сума за възнаграждения, която може да бъде верифицирана и възстановена от УО) в случаите, когато функциите по проекта се възлагат чрез сключването на трудово правоотношение за допълнителен труд (втори трудов договор).

Раздел V. „Отчитане“

-          Описан е новият подход на УО, допускащ да се представят Пакети отчетни документи (ПОД), съдържащи информация за напредъка (физически и финансов) само по някои от проектните дейности или отчитане на разходи, извършени само от един или няколко партньора (бенефициента)

-          Разписана е конкретна процедура за отчитане на индикаторите за брой изследователи (измерено в еквивалент на пълно работно време) чрез попълване на ново Приложение № 10.3

-          За да се намали административната тежест за бенефициентите, отпада Приложение № 10а (което и до момента бе незадължително) и се актуализират Приложения № 10.1 и № 10.2

-          За ускоряване на процеса на верифициране на проведени процедури за избор на изпълнител е добавено ново Приложение № 20.2. Таблица с разяснения, което следва да се попълва от бенефициентите при отчитане на съответната процедура по ЗОП.

Консолидираната версия на Ръководството и приложенията към него може да се достъпи по всяко време на уеб сайта на Управляващия орган в секция „Документи“, раздел „Ръководства и указания на УО“: http://opnoir.bg/?go=page&pageId=139

Бенефициентът е длъжен да изпълнява проекта в съответствие с актуалната версия на Ръководството и приложенията към него.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“