Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

С близо 60 млн. лева ОПНОИР ще подкрепи български научни организации, изпълняващи проекти по рамкова програма Хоризонт 2020

Два договора за допълваща подкрепа на български научни организации, изпълняващи проекти по рамкова програма Хоризонт 2020 подписа на 20.12.2019 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР). Договорите са на обща стойност близо 60 млн. лева, като средствата са по процедура BG05M2ОP001-1.003 „Допълваща подкрепа за български научни организации, изпълняващи проекти по рамкова програма Хоризонт 2020, конкурс WIDESPREAD-Teaming, фаза 2“ и са осигурени от Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Договорът по проект „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по растителна системна биология и биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България“ беше подписан със Сдружение „Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология“ и е на стойност 29 998 861,62 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 44 месеца. Основната цел на проект „ПлантаСИСТ“ е да създаде нов Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) в гр. Пловдив и да го наложи като водещ център за растителни науки както в България, така и на световно ниво. ЦРСББ е подкрепен от българските и немските партньори по проект PlantaSYST, правителствата на двете държави и Община Пловдив. Проектът предвижда използване на авангардни техники в областта на функционалната геномика, метаболомика и биоинформатика, за да се установят регулаторните механизми и метаболитни пътища, които управляват развитието на растенията, физиологията на стреса както и синтеза на потенциални ценни метаболити, които да намерят пазарно приложение. Предвижда се ЦРСББ да бъде свързващо звено между академичните среди и индустрията в региона и да има водеща роля в обучението на ново поколение изследователи в областта на растителната системна биология и биотехнология. Новосъздаденият център за върхови постижения (ЦВП) ЦРСББ ще повиши значително научноизследователския потенциал на България, ще разшири капацитета на страната в областта на растителната геномика и ще стимулира развитието на научния и икономически потенциал на Пловдив и региона.

Договорът за проект „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE) е подписан със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е на стойност 29 203 118,38 лв. Проектът GATE цели създаването на ЦВП „Големи данни за интелигентно общество“ в България, който се фокусира върху подобряване на научните постижения и устойчивия растеж на големите данни, чрез атрактивна изследователска среда, модерна инфраструктура, подкрепяща отворени иновации и жизнена екосистема. Предвижда се GATE да бъде напълно автономен институт, създаден като съвместна инициатива между Софийския университет, Chalmers University of Technology и Chalmers Industrial Technology (Швеция). ЦВП цели осигуряване на обучение на специалисти в областта на данните и насърчаване на по-тясно сътрудничество между академичните среди, правителството и индустрията. Предвижда се GATE да играе стратегическа роля за разпространение на най-добрите практики и иновативни модели в страните, включени в списъка на widening countries на Хоризонт2020. Срокът за изпълнение на проекта е 42 месеца.

Целта на процедура BG05M2ОP001-1.003 „Допълваща подкрепа за български научни организации, изпълняващи проекти по рамкова програма Хоризонт 2020, конкурс WIDESPREAD-Teaming, фаза 2“ е осигуряване на допълваща подкрепа на научни организации и висши училища за проекти, одобрени за финансиране по Рамкова програма Хоризонт 2020, конкурс WIDESPREAD-Teaming, фаза 2, чрез финансиране на разходите, недопустими по Рамкова програма Хоризонт 2020 – инвестиционни помощи за научноизследователска инфраструктура и оборудване. Така се цели засилване на международната и транснационалната активност на българските научноизследователски организации.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“