Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Представени бяха възможностите за финансиране по ОП НОИР в рамките на процедурата за прием на стратегии за ВОМР

Експерти от Управляващия орган на ОП НОИР представиха на информационен ден възможностите за финансиране по програмата в рамките на процедурата за прием на стратегии за ВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ от Програма за развитие на селските райони.

Максималният размер на публичен принос за една стратегия за ВОМР от ОП НОИР е в размер до левовата равностойност на 500 000 евро.

Максималният размер на финансирането за един проект в рамките на една стратегия е 200 000 евро (391 166 лв.), а минималният е 50 000 лв.

Указанията с необходимата информация за избор на мерки по ОП НОИР при изготвяне на многофондовите стратегии по горецитираната процедура може да намерите ТУК.         

Координиращ управляващ орган за подхода ВОМР е Министерството на земеделието, храните и горите.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 31.08.2017 г. 17:30 ч.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“