Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

ЕК провежда обществена консултация за оценка на подкрепата от ЕСФ за образование и обучение

Европейската комисия провежда обществена консултация за оценка на подкрепата от Европейския социален фонд (ЕСФ) за образование и обучение. В рамките на тази оценка ще се разгледат инициативите за образование, обучение и учене през целия живот, финансирани от Европейския социален фонд за периода 2014—2018 г. Събраната информация ще бъде използвана за оценка на постигнатото в периода 2014—2018 г., както и ще помогне да бъдат извлечени поуки за начина, по който тази подкрепа би могла да се засили в бъдеще, като се направи по-ефективна и целенасочена. Оценката ще позволи да се определи колко успешни са били инициативите на ЕС за намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище, за насърчаване на равния достъп на всички до образование и учене през целия живот, за подкрепа на професионалното обучение и за подобряване на качеството и ефикасността на университетското образование и на достъпа до него. Чрез нея ще се установи също така и кой вид подкрепа е бил най-ефективен.

Повече информация за провежданата оценка, както и въпросникът за попълване, могат да бъдат намерени на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6620755/public-consultation_bg

Консултацията е достъпна на 23 официални езика на ЕС в периода 18 ноември 2019 - 24 февруари 2020 г.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“