НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Международна конференция "Научноизследователски инфраструктури на бъдещето – синергия, устойчивост, интелигентен растеж и социално въздействие"

Министерството на образованието и науката на Република България и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ организират международна конференция на тема "Научноизследователски инфраструктури на бъдещето – синергия, устойчивост, интелигентен растеж и социално въздействие". Конференцията е насочена към синхронизирането на националните усилия и усилията на Европейския съюз (ЕС) в контекста на дългосрочната устойчивост на европейските инфраструктури за научни изследвания и иновации през следващия програмен период. Събитието ще се проведе на 10 и 11 декември 2019 г. в Националния дворец на културата в София.

Конферентните панели ще предоставят възможност на представители на Европейската комисия и институции от държавите членки на ЕС, отговорни за политиките в областта на научните изследвания и иновациите, както и на ръководители на водещи европейски изследователски инфраструктури, да споделят своя опит и визия за интелигентното и устойчиво развитие на местните, регионалните и европейските изследователски инфраструктури и за синергията между ЕСИФ и програма „Хоризонт Европа“, която ще насърчи развитието на следващото поколение водещи европейски учени и ръководители в тази сфера.

В тематична изложба по време на конференцията ще бъдат представени центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, които бяха стартирани през 2018 г. с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и примери за успешни практики от прилагането на Националните пътни карти за научноизследователска инфраструктура на държавите членки от ЕС.

Допълнителна информация за конференцията е представена на интернет страницата на конференцията futuris2019.com

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре