Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Над 1 млрд. лева от бюджета на ОП НОИР са договорени към 31 октомври 2019 г.

1 034 469 903 лв., което представлява 81,37 % от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), са договорени към края на месец октомври 2019 г.

Значителният ръст спрямо предходния месец е постигнат с подписания през месец октомври между Управляващия орган на ОП НОИР и Министерството на образованието и науката договор за финансиране на проект „Образование за утрешния ден“. Изпълнението на проекта ще спомогне за трансформиране на традиционната учебна среда и интегриране на новите образователни технологии. Проектът ще допринесе за дигитализацията на българското образование чрез разработване на дигитално образователно съдържание, като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др., както и за повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности. В дейностите по проекта ще бъдат обхвати 220 000 ученици и деца от детски градини. Бюджетът от 104 959 178.01 лв. е осигурен от Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот" на ОП НОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца – до октомври 2022 г.

Според данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОП НОИР към края на месец октомври 2019 г., реално изплатените средства са в размер на 398 896 261 лв., което представлява 31,37 % от бюджета на програмата. Верифицираните средства за същия период са 283 002 406 лв. или 22,26 %, а сертифицираните средства са 236 338 921 лв. или 18,59 %.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 можете да намерите в презентацията.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“