Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

ЕК провежда обществена консултация за оценка на подкрепата от ЕСФ за социалното приобщаване

Европейската комисия провежда обществена консултация за оценка на подкрепата от Европейския социален фонд (ЕСФ) за социалното приобщаване и борбата с бедността и всяка форма на дискриминация. Събраната информация ще бъде използвана за оценка на постигнатото през периода 2014—2018 г., както и ще помогне да бъдат извлечени поуки относно начина, по който тази подкрепа би могла да се засили в бъдеще и да се направи по-ефективна и целенасочена. Наред с други теми, при оценяването ще се разгледа дали към лицата в най-голяма нужда от помощ е бил упражнен адекватен подход (включително в географски аспект) и какъв вид подкрепа е била най-ефективна. В консултацията могат да участват всички граждани и заинтересовани организации.

Повече информация за провежданата оценка, както и въпросникът за попълване, могат да бъдат намерени на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571/public-consultation_bg Консултацията е на разположение на 23 официални езика на ЕС в периода 26 септември - 19 декември 2019 г.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“