Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

При засилен интерес Управляващият орган на ОП НОИР проведе обучение на местните инициативни групи по подхода ВОМР

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) проведе специализирано обучение на местните инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР). Експерти от Управляващия орган запознаха 40 участници от 12 МИГ с принципите и правилата при подбора на проектни предложения и договарянето на одобрените за финансиране проекти. Представителите от местните инициативни групи се включиха активно в обучението и дискусиите, като получиха изчерпателни отговори на зададените въпроси.

Стратегиите по подхода ВОМР, финансирани от ОП НОИР, се изпълняват по операция „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, която обхваща териториите на 12 МИГ с одобрени за финансиране многофондови стратегии по подхода ВОМР. Операцията е инструмент на ОП НОИР за преодоляване на образователните диспропорции на териториите на селските райони. Основната цел на операцията е подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Одобрените за финансиране 12 стратегии на МИГ са на обща стойност 10 153 634,80 лв. от Европейския социален фонд чрез ОП НОИР. От мерките по ОП НОИР ще могат да се възползват 21 общини и 476 населени места с население над 270 хил. души.

Към 30 септември 2019 г. в Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 са обявени 8 от планираните 15 процедури за подбор на проектни предложения, финансирани по ОП НОИР на обща стойност 5 656 154,80 лв. Четири от вече обявените процедури са с краен срок за подаване на проектни предложения през месец октомври 2019 г. и четири - с краен срок за подаване на проектни предложения през месец ноември 2019 г. 

Снимки

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“