Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Над 22.5 млн. лв. от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за Център за компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) ще подкрепи създаването на Център за компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies), който обединява два института и една лаборатория към БАН, четири висши учебни заведения и едно юридическо лице с нестопанска цел. Договорът за безвъзмездна финансова помощ между Управляващия орган на ОПНОИР и водещия партньор „Институт по механика“ към БАН е на стойност 22 570 752,32 лв. Средствата по процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ са осигурени от Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е да обедини усилията на изявени учени и университетски преподаватели за създаване на единна инфраструктура за високотехнологични иновативни научни изследвания, насочени към бизнеса в областта на мехатрониката и чистите технологии. В тази област ще се извършват научни изследвания на високо съвременно ниво, ще се разработват методологии за обучение и квалификация, ще се изграждат стратегически партньорства с водещи научноизследователски организации в Европа, ще се работи по иновационни проекти с български фирми и др.

Проектът предвижда изграждане и оборудване на 15 лаборатории в четири бази, като научноизследователските дейности в тях са групирани в шест работни пакета:

● Иновативни решения в роботиката и автоматизацията;

● Биомехатронни системи;

● Интелигентни среди, процеси и технологии в мехатрониката;

●Нови методи и средства за контрол и изпитвания на мехатронни елементи;

● Математическо осигуряване и моделиране на сложни системи и процеси;

● 3D моделиране, разработване и въвеждане на пилотни модели на елементи, детайли и системи за мехатрониката.

С изпълнението на проекта се цели:

- Осигуряване възпроизводството на научните и изследователски кадри в областта на мехатрониката и чистите технологии, включително и чрез привличане на водещи учени и изследователи (от страната и чужбина) за провеждане на научни изследвания и за осигуряване на специализация на изследователи и иноватори на високо ниво;

- Създаване и въвеждане на нови обучителни и образователни методи и програми в областта на мехатрониката и чистите технологии, включително и за изследователи и за представители на бизнеса;

- Създаване на благоприятни и атрактивни условия за развитие на висококвалифицирани млади изследователи, специализация на изследователи и иноватори на високо ниво в областта на мехатрониката и чистите технологии, както и за приемственост на знанията и опита на различни поколения изследователи;

- Създаване на стратегически партньорства с водещи технологични изследователски организации и фирми в Европа за иницииране на научноизследователски проекти, финансирани от рамковите програми на ЕС;

- Създаване на стратегически партньорства с водещи български иновативни клъстери и високотехнологични фирми за иницииране на иновативни проекти, за спонсорирани и договорирани изследвания за нуждите на бизнеса;

- Разработване и комерсиализиране на портфолио на Центъра за компетентност “MIRACle” с правата върху създаваната интелектуална собственост и получените научни резултати в рамките на научноизследователската му дейност, включително и създаване на нови start-up, spin-off и spin-out дружества и други свързани с тях дейности за предоставяне на научна експертиза и на създадената научноизследователска инфраструктура, с цел осигуряване на устойчиво публично и частно финансиране, необходимо за пълноценното функциониране на центъра. Със своя инфраструктурен капацитет и услугите, които предлага, да се превърне в платформа за развитие на стартиращи компании и иновативни идеи, както и да катализира процеса на комерсиализация на научни изследвания;

- Широко разпространение на възможностите на изградената научноизследователска инфраструктура и получените научноизследователски резултати, както сред академичните кръгове, така и в индустриалните среди, местните власти и обществото.

Срокът за изпълнение на проекта е 51 месеца – до 30.12.2023 г.

Партньори в Център за компетентност “MIRACle” са:

Институт по механика към БАН (водещ партньор);

Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН;

Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници – БАН;

Софийски университет „Св. Климент Охридски“;

Технически университет-София;

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас;

Висше училище по застраховане и финанси;

Фондация „ГИС-Трансфер център“.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“