2020-02-24 - Contacts 2020-02-24 - Приоритетни оси 2020-02-24 - Контакти 2020-02-21 - Новини
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Изменени са Общите условия на договорите за предоставяне на БФП по приоритетна ос 1 на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

С Решение на Ръководителя на Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г. (ОПНОИР) са  изменени Общите условия при предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по приоритетна ос 1 на ОПНОИР, които са Приложение I към административните договори за предоставяне на БФП по процедури BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“.

Изменението на Общите условия е свързано с настъпили промени в правото на Европейския съюз и националното законодателство, както и с необходимост от прецизиране на част от клаузите в Общите условия в съответствие с практиката на Управляващия орган.

С цел намаляване на административната тежест и облекчаване на процедурите по промени и изменения на договорите, отпада изискването за сключване на допълнително споразумение към административния договор при промяна на законния представляващ бенефициента/партньора. Предвидено е това да се прави чрез уведомление.

Решението на Ръководителя на Управляващият орган на ОПНОИР, както и изменените общи условия може да намерите ТУК.   

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“