НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Публикуван е проект РМС за даване на съгласие УО на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" да сключва административни договори за предоставяне на БФП над определения бюджет по приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“

На 5 септември 2019 г. на портала за обществени консултации www.strategy.bg е публикуван за обществено обсъждане проект на Решение на МС за даване на съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 да сключва административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти над определения бюджет по приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на оперативната програма.

 

Бележки и коментари може да се изпращат до 7 октомври 2019 г., включително, на следния ЛИНК.  

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре