НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Interreg Europe публикува доклад от проведена партньорска среща

Interreg Europe публикува доклада от проведената партньорска среща за предоставяне на експертна подкрепа на екипите за управление на Центровете за върхови постижения (ЦВП) и Центровете за компетентност (ЦК) на база на съществуващия опит в другите европейски региони. Препоръките в доклада акцентират върху юридически статут и модел на управление, участието на бизнеса, осигуряването на финансова устойчивост и възможностите за сътрудничество със сходни центрове в Европа.  

Партньорската среща се проведе на 18 и 19 юни 2019 г. в София по покана на УО на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ с подкрепата на Платформата за обучение в политиката на програмата на ЕК Интеррег Европа (Interreg Europe). В нея участваха водещи експерти в сферата на научните изследвания и иновациите от Белгия, Литва, Финландия, Франция и Чехия.

Докладът можете да видите тук

Снимки

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре