НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Лятно докторантско училище в СУ „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

От 24 до 27 юни 2019 г. в Софийския университет се проведе Лятно докторантско училище, организирано от Докторантския център "Св. Климент Охридски" с подкрепата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Форумът е заключително събитие по проект „Докторантски Център „Свети Климент Охридски“ (ДокЦент)“ с бенефициент СУ „Св. Климент Охридски“. За близо две години са подкрепени почти 600 докторанти и изследователи в СУ като са осигурени обучения, финансиране на публикации, достъп до научна литература и участия в конференции. Като част от Центъра е създадено и "Докторантско училище", което обединява всички факултети.
В Лятното докторантско училище се включиха и докторанти от други университети, от БАН, а също така и докторанти от университетите в Косово и Сърбия.
В рамките на инициативата се състоя тематична работна среща: „Европейски мрежи на сътрудничество в областта на докторантското обучение - опитът на Европейския университетски институт във Флоренция“. В нея взеха участие преподаватели от Европейския университетски институт във Флоренция, представители на Министерство на образованието и науката, гости от други университети и институции.
Функционалният ректор на СУ проф. Мария Стойчева посочи, че целта на Лятното училище е да се даде възможност на докторантите и на завършващите магистри да се запознаят лично с водещи учени в Европейския университетски институт във Флоренция. Тя изрази задоволството си от огромния интерес от страна на докторантите към събитието и изтъкна, че докторантското обучение е било посветено на изследователските методи, а присъстващите са чули и участвали в лекции и дискусии, които са били интересни и полезни.
Ректорът на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков отбеляза, че Докторантският център събира на едно място опита и капацитета, натрупан в отделните факултети. Сложно е да се организира такова общоуниверситетско докторантско училище, защото има много различни области и вероятно ще се обединят в три големи групи – природни науки, математика и информатика, хуманитарни и социални науки и на трето място педагогически науки, каза проф. Герджиков.
Българската национална телевизия излъчи репортаж от заключителното събитие по проекта. Материалът може да видите ТУК.
Договор BG05M2OP001-2.009-0013 „Докторантски Център „Свети Климент Охридски“ (ДокЦент) е на стойност 768 293.24 лв. и е по процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ - ФАЗА 1, финансирана от Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре