Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Актуализирано е Ръководството за изпълнение на договори по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР

На 7 май 2019 г. Ръководителят на Управляващият орган утвърди актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), като бяха нанесени редакционни промени, произтичащи от:

  • Спецификите на процедури чрез съвместно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от два Управляващи органа – на ОП НОИР и ОП РЧР;
  • Уеднаквяване на процедурите за осъществяване на промени и изменения на договори с цел прилагане на интегриран подход от двата УО при управлението на проектите по съвместно предоставяне на БФП;
  • Осъществени промени във функционалности на ИСУН 2020 в модул „Договори“;
  • Прилагането на опростено отчитане на разходите въз основа на единна ставка, съгласно чл. 67, параграф 1, буква „г“ от Регламент 1303/2013 г. и на стандартна таблица, съгласно чл. 67, параграф 1, буква „б“ от Регламент 1303/2013 г.;
  • Промени в националното и европейско законодателство. 

Промените засягат:

  • Раздел III. „Изменения и промени на договора“ и Раздел IX „Нередности при изпълнението на проекти“ от Ръководството. За улеснение на бенефициентите прилагаме и файл на актуализираното Ръководство в „режим проследяване на промените“;
  • Следните приложения към Ръководството – Приложение № 4 „Изменение на бюджет“; Приложение № 21 „Декларация за нередности“; Приложение № 22 „Декларация по чл. 25 от ЗУСЕСИФ“ и Приложение № 23 „Декларация-НСИ“. Актуализираните приложения се съдържат в папка „Консолидирана версия на Приложения-05.2019“.

Бенефициентът е длъжен да изпълнява проекта в съответствие с актуалната версия на Ръководството и приложенията към него.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“