НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

64 млади учени повишиха капацитета си за научноизследователска дейност по проект на МУ Пловдив, финансиран от ОПНОИР

Общо 64 докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели повишиха капацитета си за научноизследователска дейност по проект „Докторант 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Бенефициентът Медицински университет – Пловдив създаде в рамките на проекта и Преподавателска академия. В нея младите изследователи – постдокторанти и млади учени, изграждаха капацитет за научни изследвания и за включване в международни научни проекти. По този начин висшето учебно заведение продължи обученията за успешна научна кариера в Докторантското училище. В Преподавателската академия бяха обучаени и хабилитирани преподаватели за придобиване на знания и изграждане на умения за научно ръководство на докторанти, както и за трансфер на технологии.

За постигане на значими резултати от научната дейност на младите изследователи и за придобиване на практически умения за научни изследвания, е осигурена менторска и консултантска подкрепа от изявени чуждестранни и български учени. Специфичните цели на проекта, които са постигнати са: обучение и квалификация - Докторантско училище и Преподавателска академия, подкрепа за научноизследователска дейност в ЕС и САЩ на студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени, осигуряване на менторство, индивидуално консултиране, достъп до актуална научна информация и материали за изследователска работа на младите учени, подкрепа за популяризиране, представяне и публикуване на научните резултати. В ДОКТОРАНТ 2 завършиха успешно участието си в Проекта 4 студенти, 8 докторанти, 35 постдокторанти, 4 млади учени и 13 хабилитирани преподаватели.

В рамките на проекта са проведени 120 часа индивидуални консултации с хабилитирани лица на 24 участници. Осигурен бе лицензиран достъп до електронни списания по медицина и дентална медицина, достъпни чрез базите данни MEDLINE Complete и Dentistry amp; Oral Science Source, както и до актуална специализирана научна медицинска литература в печатен и електронен формат в подкрепа на проектната научноизследователска дейност, за модулното обучение в Преподавателската академия и Докторантското училище и осигурени реактиви за изследователска работа. Финансирани са и 44 участия в научни форуми в ЕС.

Проект № BG05M2OP001-2.009-0025 "Докторантско Обучение в МУ – Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ – 2)“ е финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на обща стойност 580 053,04 лв., от които 493 045,08 лв. европейско и 87 007,96 лв. национално съфинансиране.

 

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре