2020-02-24 - Contacts 2020-02-24 - Приоритетни оси 2020-02-24 - Контакти 2020-02-21 - Новини
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

64 млади учени повишиха капацитета си за научноизследователска дейност по проект на МУ Пловдив, финансиран от ОПНОИР

Общо 64 докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели повишиха капацитета си за научноизследователска дейност по проект „Докторант 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Бенефициентът Медицински университет – Пловдив създаде в рамките на проекта и Преподавателска академия. В нея младите изследователи – постдокторанти и млади учени, изграждаха капацитет за научни изследвания и за включване в международни научни проекти. По този начин висшето учебно заведение продължи обученията за успешна научна кариера в Докторантското училище. В Преподавателската академия бяха обучаени и хабилитирани преподаватели за придобиване на знания и изграждане на умения за научно ръководство на докторанти, както и за трансфер на технологии.

За постигане на значими резултати от научната дейност на младите изследователи и за придобиване на практически умения за научни изследвания, е осигурена менторска и консултантска подкрепа от изявени чуждестранни и български учени. Специфичните цели на проекта, които са постигнати са: обучение и квалификация - Докторантско училище и Преподавателска академия, подкрепа за научноизследователска дейност в ЕС и САЩ на студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени, осигуряване на менторство, индивидуално консултиране, достъп до актуална научна информация и материали за изследователска работа на младите учени, подкрепа за популяризиране, представяне и публикуване на научните резултати. В ДОКТОРАНТ 2 завършиха успешно участието си в Проекта 4 студенти, 8 докторанти, 35 постдокторанти, 4 млади учени и 13 хабилитирани преподаватели.

В рамките на проекта са проведени 120 часа индивидуални консултации с хабилитирани лица на 24 участници. Осигурен бе лицензиран достъп до електронни списания по медицина и дентална медицина, достъпни чрез базите данни MEDLINE Complete и Dentistry amp; Oral Science Source, както и до актуална специализирана научна медицинска литература в печатен и електронен формат в подкрепа на проектната научноизследователска дейност, за модулното обучение в Преподавателската академия и Докторантското училище и осигурени реактиви за изследователска работа. Финансирани са и 44 участия в научни форуми в ЕС.

Проект № BG05M2OP001-2.009-0025 "Докторантско Обучение в МУ – Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ – 2)“ е финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на обща стойност 580 053,04 лв., от които 493 045,08 лв. европейско и 87 007,96 лв. национално съфинансиране.

 

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“