2020-02-24 - Contacts 2020-02-24 - Приоритетни оси 2020-02-24 - Контакти 2020-02-21 - Новини
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Карина Ангелиева: Процесът на разработване на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Р България за новия програмен период трябва да бъде опростен и да стане по-гъвкав

Целта ни е да се запознаем със спецификата на политиките в сектор наука в Литва и мерките, които литовските колеги прилагат за изпълнението им, за да можем по-добре да се подготвим за следващия програмен период. Да научим за добрите практики при управлението на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност в Литва. С тези думи зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева откри семинара за обмяна на опит между Централна агенция за управление на проекти на Литва, Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ръководителите на проектите за изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, финансирани от ОПНОИР.   

Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на ИА „Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж“, информира, че с Решение на Министерския съвет вече е одобрен списъка с оперативните програми за програмен период 2021-2027 г., който включва „Оперативна програма за наука и образование”. Той отбеляза, че през 2020 г. предстои интензивна работа по подготовката на новата програма. Предизвикателство ще е да се намери най-добрия подход за финансиране на научните проекти за периода до 2027 г.

Зам.-министър Ангелиева обърна внимание на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Р България, която предстои да бъде актуализирана. Този документ ще има водеща роля при определяне на инвестиционните приоритети, касаещи научноизследователската дейност. Според нея процесът на разработване на Стратегията и консултация със заинтересованите страни трябва да бъде опростен и да стане по-гъвкав. 

Егле Визбараите, директор в Централна агенция за управление на проекти на Литва, сподели че и двете страни имат общи проблеми в процеса на идентифициране, разработване и управление на научноизследователски проекти. Това включва тежки процедури, предизвикателства свързани с режима на държавни помощи, партньорството между наука и бизнес, както и липсата на опит в областта на технологичния трансфер и комерсиализацията на научни продукти. Литва вече втори програмен период инвестират в наука и иновации средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Литовските експерти представиха финансираните с европейски средства Центрове за компетентност (ЦК), включващо правен статус, организационна структура и модели на управление на различните организации. Обърнато бе специално внимание на източниците и формите на финансиране на ЦК, мерките за гарантиране на устойчиви финансови резултати, разделението между икономическа и неикономическа дейност, както и на казуси свързани с избора на режим на държавна помощ.

Събитието е организирано и финансирано от инструмента за Техническа помощ и обмен на информация  на Европейската комисия (TAIEX) в партньорство с ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Целта на експертната мисия е споделяне на добрите практики на Литва при управлението на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“