НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Карина Ангелиева: Научната общност освен да прави наука, трябва да обучава и да създава бизнес

„Радвам се да видя, че след много упорит труд Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ успява да допринесе за изпълнението на  най-добрите проекти. От ключово значение в новия програмен период ще е да инвестираме именно в тях“.

С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева се обърна към гостите и организаторите на откриването на обновения лабораторен комплекс на Агробиоинститута на Селскостопанската академи. Ремонтните дейности са в изпълнение на проект Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, финансиран по ОПНОИР с близо 24 милиона лв. Около 300 хиляди лева са инвестирани в ремонта на лабораторния комплекс на Селскостопанската академия.

Основните дейности които ще бъдат извършвани в обновения лабораторен комплекс включват:

-  приложение на съвременни експериментални технологии за характеризиране на биоразнообразието на лечебни и ароматични растения (ЛАР);

- отбор и създаване на колекции от елитни линии и сортове от икономически важни видове ЛАР, получаване на висококачествен семенен и посадъчен материал от тях за култивирането им;

- разработване на ефективни технологии за получаване и преработка на биомаса от ЛАР за получаване на екстракти богати на биологично активни вещества.

Координатор на проекта е Институтът по органична химия с Център по фитохимия при Българската академия на науките, Агробиоинститутът при Селскостопанската академия и Биологическя факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Срокът за изпълнение на проекта е 30 ноември 2023 г.

Карина Ангелиева заяви, че днес науката е натоварена с много отговорности и освен да прави наука, тя трябва да обучава и създава бизнеса.

Заместник-министърът посочи, че през изминалата година в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз България, е подписана декларация относно „Храни 2030“. С нея са поставени и десетте принципа за развитие на научните изследвания и иновациите в областите биоикономика и биоземеделие. Тя допълни, че тези принципи вече се виждат в основите на новата рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. В нея сектор „Биоикономика“ е  основен приоритет и се предвиждат инвестиции в размер на 10 милиарда евро.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре