НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Кирил Гератлиев ще открие работната среща с бенефициенти по процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Изпълнителният директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Кирил Гератлиев ще открие работната среща на 18.04.2019 г. (четвъртък) между представители на бенефициентите по процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ и ръководители и експерти от Управляващия орган на ОПНОИР.

В рамките на събитието ще бъде представен напредъка в изпълнението на проектите за изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, включително изпълнение на дейностите, статус на планираните обществени поръчки, извършените разходи и постигнати индикатори. Ще бъдат дискутирани най-често срещани проблеми.

По приоритетна ос 1 “Научни изследвания и технологично развитие” на ОПНОИР се изпълняват 13 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 348 485 044 лв. Това включва 4 договора за развитие на Центрове за върхови постижения на обща стойност 158 107 822,84 лв. и 9 договора за развитие на Центрове за компетентност на обща стойност 190 377 221,20 лв.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре