НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Карина Ангелиева ще открие обновения лабораторен комплекс на Агробиоинститута на Селскостопанската академия, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева ще открие обновения лабораторен комплекс на Агробиоинститут (АБИ) на Селскостопанската академия (ССА). Събитието ще се състои на 16.04.2019 г. (вторник)  от 11:00 часа в Залата на АБИ, бул. Драган Цанков 8, етаж 4 (сграда на Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“).

Близо 300 хиляди лева са инвестирани в ремонта на лабораторния комплекс, осигурени по проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“. Изпълнените ремонтни дейнсти включват и изграждане на нови електро, вентилационна и климатична, противопожарна и охранителна системи. 

Осигурена е необходимата среда за инсталиране и функциониране на ново лабораторно оборудване, нарастване на общия обем експериментална работа, както и за значително разширяване на капацитета за високотехнологични фундаментални и научно-приложни изследвания.

Проект BG05M2OP001-1.002-0012 Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ е с бюджет 23 791 055.20 лв. осигурен от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срокът за изпълнение на проекта е 30 ноември 2023 г. 

Координатор на проекта е Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН с партньори Агробиоинститут при ССА, Факултет по химия и фармация и Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт по полимери при БАН. 

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре